ระเบียบ ค่าใช้จ่าย การทำสัญญา


     ระเบียบ  

      ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
             @ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535     
             @ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542
             @ ระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2512 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม)

             @ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมปฏิบัติการวิจัย และดูงาน พ.ศ. 2549

      ประชุมต่างประเทศและเดินทางไปราชการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
             @ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524

      จัดโครงการฝึกอบรมที่มีการดูงานต่างประเทศในหลักสูตรและการดูงานต่างประเทศตามหลักสูตรฝึกอบรม
             @ ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2541

      ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
             @ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

 

     ค่าใช้จ่าย

       ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2530
            
@ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2530

   ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษา
        
@ ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาของข้าราชการ กทม. ดำเนินการตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลของ ก.พ

  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
        
@ ค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี ดำเนินการตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายของ ก.พ.
        
@ ค่าใช้จ่ายในการการฝกอบรมระยะยาว ดำเนินการตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลของ ก.พ
  
  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระยะสั้น ดูงาน ประชุม และการเดินทางไปราชการอื่นๆ
        
@ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
        
@ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527
        
@ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2528
        
@ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2529
        
@ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2534
        
@ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2541
        
@ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548
        
@ หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
        
@ หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  หนังสือ กค ดส. ที่ กค 0409.6/ว.164  ลว. 31 ตุลาคม 2548
        
@ หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  หนังสือ กค ดส. ที่ กค 0409.6/ว.17  ลว.  27  กุมภาพันธ์  2549
        
@ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  หนังสือ กค ดส.ที่ กค 0409.6/ว.265 ลว.7 สิงหาคม 2550

   
การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน หลักฐานการเบิกจ่าย
        
@ การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ  หนังสือ กค ที่ กค 0526.5/ว.103  ลว.  9  ธันวาคม 2542
        
@ การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ  หนังสือ กค ที่ กค 0408.2/ว.71  ลว.  22  สิงหาคม 2546
        
@ การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศจากบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) หนังสือ กค ที่ กค0408.2/ว.112 
             ลว.30ธันวาคม  2546
        
@ หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  หนังสือ กค  ที่ กค 0409.6/ว.71ลว. 22 ตุลาคม 2550
        
@ การเบิกค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋วโดยสารเครื่องบินและรถไฟ  หนังสือ กค ที่ กค 0409.7/ว.40842 ลว.31 ธันวาคม 2546
        
@ วิธีปฏิบัติกรณีกากบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการสูญหาย  หนังสือ กค ที่ กค 0505.4/ว.90  ลว. 24 กันยายน 2545
        
@ ตอบข้อหารือแนวทางการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน  หนังสือ กค ที่ กค 0518.4/34223  ลว  30 กันยายน 2550

   
การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์
        
@ การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย  หนังสือ กค ดส. ที่ กค 0409.7/ว.25 ลว.  22 มกราคม 2547

   
ค่าพาหนะในประเทศเพื่อขนส่งสัมภาระ
        
@ หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด  เงินชดเชย  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
         @ หนังสือ กค ดส. ที่ กค 0409.6/ว.42  ลว.  26  กรกฎาคม  2550
        
@ การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิ
             ได้รับรถประจำตำแหน่ง  หนังสือ กค ดส. ที่ กค 0409.6/16849  ลว.  4 กันยายน 2549

   
หนังสือกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
        
@ แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  หนังสือ กค ที่ กค 0530.4/ว1177  ลว. 11 มกราคม 2545
        
@ การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง  หนังสือ กค ที่ กค 0409.6/13178  ลว.  3  พฤษภาคม  2548
        
@ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง  หนังสือ กค 0502/13649  ลว.25 มีนาคม 2526 
        
@ หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หนังสือ กค ที่ กค 0526.5/ว.103  ลว.  19 ตุลาคม 2541 

   การทำสัญญา/หนังสือค้ำประกัน

   
คำแนะนำการทำสัญญาและสัญญาค้ำประกัน
        
@ คำแนะนำการทำสัญญาและสัญญาค้ำประกัน

   
แบบฟอร์ม ใบยินยอมให้ทำนิติกรรม
        
@ แบบฟอร์ม ใบยินยอมให้ทำนิติกรรม

    
     แบบรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ในต่างประเทศ       แบบรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศและการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
            
@ แบบรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศและการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

 

 
 
::: copyright 2010 @ ฝ่ายเทคโนโลยีการฝึกอบรม :::
:: สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร โทร 02-2244718 ภายใน 1266 ::