ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/140 ลงวันที่ : 16 มกราคม 2555
เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 14

ด่วนมาก ที่ กท 0401/77 ลงวันที่ : 11 มกราคม 2555
เรื่อง : ทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท สำหรับข้าราชการสำนักงานเขต

ที่ กท 0401/4805 ลงวันที่ : 23 ธันวาคม 2554
เรื่อง : ส่งสำเนาคำสั่งฯ โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ (Website)

ที่ กท 0401/4743 ลงวันที่ : 15 ธันวาคม 2554
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (กลุ่มงานเทศกิจ)

ด่วนมาก  ที่ กท 0401/4674  ลงวันที่ : 8 ธันวาคม 2554
เรื่อง : โครงการรักษาศีลและเจริญภาวนา รุ่นที่ 1

ที่ กท 0401/4691  ลงวันที่ : 8 ธันวาคม 2554
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินโครงการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/4685 ลงวันที่ : 8 ธันวาคม 2554
เรื่อง : โครงการรักษ์สุขภาพ

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/4666 ลงวันที่ : 7 ธันวาคม 2554
เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดับต้น (บนต.กทม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ที่ กท 0401/4439 ลงวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2554
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรสำหรับการศึกษาเพิ่มเติม (IELTS)

ด่วนมาก  ที่ กท 0401/4494 ลงวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2554
เรื่อง : แผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ด่วนมาก  ที่ กท 0401/4489 ลงวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2554
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษตามสายอาชีพ English for career development

ที่ กท 0401/4409
ลงวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2554
เรื่อง : เปลี่ยนวันดำเนินการโครงการรักษาศีลและเจริญภาวนา รุ่นที่ 1

ที่ กท 0401/4391
ลงวันที่ : 28 ตุลาคม 2554
เรื่อง : โครงการรักษ์สุขภาพ

ที่ กท 0401/4376 ลงวันที่ : 26 ตุลาคม 2554
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการพัฒนา Website ด่วนที่สุด 

ที่ กท 0401/4362 ลงวันที่ : 25 ตุลาคม 2554
เรื่อง : ทุนการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธิพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง

ด่วนมาก  ที่ กท 0401/4181 ลงวันที่ : 7 ตุลาคม 2554
เรื่อง : โครงการรักษาศีลแลเจริญภาวนา รุ่นที่ 1

ที่ กท 0401/4116 ลงวันที่ : 30 กันยายน 2554
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมกฎหมาย สัญญา และพัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/4101 ลงวันที่ : 29 กันยายน 2554
เรื่อง : ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทตามโครงการทุนอมรินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2554

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/4079 ลงวันที่ : 28 กันยายน 2554
เรื่อง : การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 3 (ยธส.3)

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/4078 ลงวันที่ : 28 กันยายน 2554
เรื่อง : การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3

ด่วนมาก  ที่ กท 0401/3979 ลงวันที่ : 16 กันยายน 2554
เรื่อง : แผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับสมบูรณ์ (ระดับหน่วยงาน)

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/3801 ลงวันที่ : 1 กันยายน 2554
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมการดำเนินการทางวินัย

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/3828 ลงวันที่ : 2 กันยายน 2554
เรื่อง : การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/3604 ลงวันที่ : 24 สิงหาคม 2554
เรื่อง : ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น หลักสูตร Young Leader's Program ณ สถาบัน GRIPS ณ ประเทศญี่ปุ่น

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/3579 ลงวันที่ : 22 สิงหาคม 2554
เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารกับฝ่ายการคลังของกรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ที่ กท 0401/3457 ลงวันที่ : 11 สิงหาคม 2554
เรื่อง : ขอส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องการวางแผนพัฒนารายบุคคล(Individual Development Plan : IDP)สำหรับผู้บริหาร

ด่วน  ที่ กท 0401/3490 ลงวันที่ : 16 สิงหาคม 2554
เรื่อง : การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/3164 ลงวันที่ : 20 กรกฎาคม 2554
เรื่อง : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบงานบัญชีและการคลัง

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/3089 ลงวันที่ : 14 กรกฎาคม 2554
เรื่อง : โครงการสร้างคุณธรรมนำความมั่นคงในชีวิต (ธรรมอิสลาม)

ที่ กท 0401/3079 ลงวันที่ : 13 กรกฎาคม 2554
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติกรณีข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาเพิ่มเติม มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/3021 ลงวันที่ : 8 กรกฎาคม 2554
เรื่อง : ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Local Government and Civil Society's Role in Local Sustainable Development ณ รัฐอิสราเอล

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/3002 ลงวันที่ : 7 กรกฎาคม 2554
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/2995 ลงวันที่ : 7 กรกฎาคม 2554
เรื่อง : การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2555

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/2946 ลงวันที่ : 6 กรกฎาคม 2554
เรื่อง : โครงการพัฒนาจิตพิชิตงาน

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/2909 ลงวันที่ : 4 กรกฎาคม 2554
เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานเขต (ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต)

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/2802 ลงวันที่ : 28 มิถุนายน 2554
เรื่อง : การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 1

ที่ กท 0401/2761 ลงวันที่ : 24 มิถุนายน 2554
เรื่อง : ขยายเวลาการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการทุนอมรินทร์

ที่ กท 0401/2556 แก้ไข ลงวันที่ : 16 มิถุนายน 2554
เรื่อง : โครงการสัมมนาเพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรตาม สายอาชีพ (Training Road Map)

ที่ กท 0401/2453 แก้ไข ลงวันที่ : 15 มิถุนายน 2554
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ

ที่ กท 0401/2405 ลงวันที่ : 13 มิถุนายน 2554
เรื่อง : แจ้งกำหนดการดูงานต่างประเทศหลักสูตรผู้นำมหานคร

ด่วน  ที่ กท 0401/2301 ลงวันที่ : 9 มิถุนายน 2554
เรื่อง : โครงการสร้างคุณธรรมนำความมั่นคงในชีวิต (ธรรมอิสลาม)

ที่ กท 0401/2205 ลงวันที่ : 8 มิถุนายน 2554
เรื่อง : ขอส่งประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/1927 ลงวันที่ : 31 พฤษภาคม 2554
เรื่อง : กำหนดวันรับประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "นคราพิทักษ์" การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 12

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/1929 ลงวันที่ : 31 พฤษภาคม 2554
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป หลักสูตร Microsoft PowerPoint 2007

ที่ กท 0401/1889 ลงวันที่ : 30 พฤษภาคม 2554
เรื่อง : กำหนดการประชุม คณะกรรมการกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และการปฏิบัติการวิจัยของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.)

ด่วนมาก ที่ กท 0401/1787 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้นำลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร

ด่วนมาก ที่ กท 0401/1786 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการของกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม)

ด่วนที่สุด ที่ กท 0401/1769 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
เรื่อง : ส่งคำสั่งโครงการสัมมนาก่อนเกษียณอายุราชการ

กท 0401/1669 ลงวันที่ : 12 พฤษภาคม 2554
เรื่อง : โครงการสัมมนาเพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรตามสายอาชีพ (Training Road Map)

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/1619 ลงวันที่ : 10 พฤษภาคม 2554
เรื่อง : การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแย้ง๐ รุ่นที่ 8 และหลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 5

ด่วนมาก  ที่ กท 0401/1557 ลงวันที่ : 3 พฤษภาคม 2554
เรื่อง : โครงการรักษาศีลและเจริญภาวนา รุ่นที่ 3

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/1563 ลงวันที่ : 4 พฤษภาคม 2554
เรื่อง : แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่การนำเสนอรายงานหลักสูตรผู้นำมหานคร

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/1530 ลงวันที่ : 29 เมษายน 2554
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป หลักสูตร Microsoft PowerPoint 2007

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/1542 ลงวันที่ : 2 พฤษภาคม 2554
เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 3

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/1431 ลงวันที่ : 22 เมษายน 2554
เรื่อง : แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำมหานคร

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/1414 ลงวันที่ : 21 เมษายน 2554
เรื่อง : ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 9

ที่ กท 0401/1266 ลงวันที่ : 5 เมษายน 2554
เรื่อง : เลื่อนกำหนดการดูงานต่างประเทศหลักสูตรผู้นำมหานคร

ที่ กท 0401/1249 ลงวันที่ : 4 เมษายน 2554
เรื่อง : โครงการสัมมนาเพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรตามสายอาชีพ (Training Road Map)

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/1242 ลงวันที่ : 1 เมษายน 2554
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมกฎหมายสัญญาและพัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/1236 ลงวันที่ : 1 เมษายน 2554
เรื่อง : การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารกับฝ่ายการคลังของกรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ด่วน  ที่ กท 0401/1105  ลงวันที่ : 23 มีนาคม 2554
เรื่อง : ส่งคำสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาสำนักงานตรวจสอบภายในกับหน่วยงานผู้รับตรวจ

ที่ กท 0401/1109 ลงวันที่ : 23 มีนาคม 2554
เรื่อง : สำรวจโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2554

ที่ กท 0401/1064 ลงวันที่ : 21 มีนาคม 2554
เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน e-learning หลักสูตรภาษาอังกฤษ (FudFit@Work Online)

ที่ กท 0401/1011 ลงวันที่ : 16 มีนาคม 2554
เรื่อง : โครงการรักษาศีลและเจริญภาวนา รุ่นที่ 3

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/1023 ลงวันที่ : 16 มีนาคม 2554
เรื่อง : ขยายระยะเวลาการรับสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 49 และ 50

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/949  ลงวันที่ : 11 มีนาคม 2554
เรื่อง : โครงการ BMA Excellence ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ที่ กท 0401/865  ลงวันที่ : 7 มีนาคม 2554
เรื่อง : โครงการสัมมนาเพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรตามสายอาชีพ (Training Road Map)

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/839  ลงวันที่ : 4 มีนาคม 2554
เรื่อง : ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 49 และ 50

ที่ กท 0401/763 ลงวันที่ : 1 มีนาคม 2554
เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/738 ลงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง : การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบัญชี

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/728 ลงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง : ทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาโท สำหรับข้าราชการสำนักงานเขต

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/713 ลงวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง : ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/635 ลงวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง : การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/629 ลงวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง : โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชน

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/602 ลงวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 2

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/116 ลงวันที่ : 31 มกราคม 2554
เรื่อง : วิธีการและหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด

ที่ กท 0401/489 ลงวันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ e-Learning หลักสูตรภาษาอังกฤษ (FudFit@Work online)

ที่ กท 0401/421 ลงวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2554
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป หลักสูตร Microsoft office 2007 (Excel)

ด่วนมาก  ที่ กท 0401/245 ลงวันที่ : 19 มกราคม 2554
เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดับต้น (บนต.กทม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/217 ลงวันที่ : 18 มกราคม 2554
เรื่อง : ส่งสำเนาคำสั่งโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษตามสายอาชีพฯ หลักสูตร Business Communication

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/209 ลงวันที่ : 18 มกราคม 2554
เรื่อง : ส่งสำเนาคำสั่งโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษตามสายอาชีพฯ หลักสูตร Professional English

ที่ กท 0401/117 ลงวันที่ : 12 มกราคม 2554
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศลูกจ้างประจำ

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/61 ลงวันที่ : 7 มกราคม 2554
เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 57

ด่วนมาก  ที่ กท 0401/4879 ลงวันที่ : 21 ธันวาคม 2553
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป หลักสูตร Microsoft Access

ที่ กท 0401/4880 ลงวันที่ : 21 ธันวาคม 2553
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/4886 ลงวันที่ : 22 ธันวาคม 2553
เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) ประจำปีงบประมาณ 2554

ที่ กท 0401/4877 ลงวันที่ : 21 ธันวาคม 2553
เรื่อง : รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการทุนอมรินทร์

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/4841 ลงวันที่ : 16 ธันวาคม 2553
เรื่อง : แผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เพิ่มเติม)

ที่ กท 0401/4770 ลงวันที่ : 9 ธันวาคม 2553
เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำมหานคร

ที่ กท 0401/4789 ลงวันที่ : 14 ธันวาคม 2553
เรื่อง : โครงการรักษาศีลและเจริญภาวนา รุ่นที่ 2

ด่วน  ที่ กท 0401/4511 ลงวันที่ : 18 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ที่ กท 0401/4719 ลงวันที่ : 7 ธันวาคม 2553
เรื่อง : ขอขอบคุณการสนับสนุนการจัดกิจกรรม "ทำดี เพื่อพ่อ" ปีที่ 2

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/4643 ลงวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง : แบบรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน (แบบ สพข. 2 ฉบับแก้ไข)

ที่ กท 0401/4571 ลงวันที่ : 24 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษต่อเนื่องระดับที่สูงขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/4505 ลงวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง : ทุนการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/4443 ลงวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานคร

ที่ กท 0401/4421 ลงวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป หลักสูตร Microsoft Office 2007 (Excel)

ที่ กท 0401/4415 ลงวันที่ : 10 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง : โครงการสัมมนาเพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรตามสายอาชีพ (Training Road Map)

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/4303 ลงวันที่ : 3 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการของกรุงเทพมหานคร

ที่ กท 0401/4304 ลงวันที่ : 3 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง : ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม "ทำดี เพื่อพ่อ" ปีที่ 2

ที่ กท 0401/4333 ลงวันที่ : 4 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป หลักสูตร Microsoft Access

ที่ กท 0401/4256 ลงวันที่ : 29 ตุลาคม 2553
เรื่อง : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร (กิจกรรมฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท)

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/4271 ลงวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง : โครงการรักษ์สุขภาพ

ที่ กท 0401/4262 ลงวันที่ : 29 ตุลาคม 2553
เรื่อง : การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ด่วนมาก  ที่ กท 0401/4260 ลงวันที่ : 29 ตุลาคม 2553
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรสำหรับการศึกษาและฝึกอบรม (IELTS)

ที่ กท 0401/4255 ลงวันที่ : 29 ตุลาคม 2553
เรื่อง : การยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางราชการที่สถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสฯ

ที่ กท 0401/4125  ลงวันที่ : 18 ตุลาคม 2553
เรื่อง : โครงการรักษาศีลและเจริญภาวนา รุ่นที่ 2

ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/4129 ลงวันที่ : 18 ตุลาคม 2553
เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุง)
..........................................................................................................................................................................
ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/4063 ลงวันที่ : 13 ตุลาคม 2553
เรื่อง : การศึกษาหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2
..........................................................................................................................................................................
ที่ กท 0401/3930
  ลงวันที่ : 1 ตุลาคม 2553 
เรื่อง : โครงการรักษาศีลและเจริญภาวนา รุ่นที่ 1
..........................................................................................................................................................................
ที่ กท 0401/3931  ลงวันที่ : 1 ตุลาคม 2553 
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษตามสายอาชีพ English for career development
..........................................................................................................................................................................
ที่ กท 0401/3860 ลงวันที่ : 24 กันยายน 2553
เรื่อง : การกำหนดผู้เดินทางไปต่างประเทศ
..........................................................................................................................................................................
ด่วนมาก  ที่ กท 0401/3840 ลงวันที่ : 23 กันยายน 2553
เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดับต้น (บนต.กทม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
..........................................................................................................................................................................
ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/3763 ลงวันที่ : 20 กันยายน 2553
เรื่อง : แผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
..........................................................................................................................................................................
ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/3795 ลงวันที่ : 21 กันยายน 2553
เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1802/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
..........................................................................................................................................................................
ที่ กท 0401/3713
ลงวันที่ : 14 กันยายน 2553
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ
..........................................................................................................................................................................
ที่ กท 0401/3644
ลงวันที่ : 9 กันยายน 2553
เรื่อง : แผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ระดับหน่วยงาน)
..........................................................................................................................................................................
ที่ กท 0401/3550
ลงวันที่ : 1 กันยายน 2553
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด่วนที่สุด 
..........................................................................................................................................................................
ที่ กท 0401/3400
ลงวันที่ : 25 สิงหาคม 2553
เรื่อง : โครงการสัมมนา เรื่อง การปฏิรูประบบบริหารจัดการมหานครสมัยใหม่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : กรณีเกาหลีใต้และมหานครโซล
..........................................................................................................................................................................
ที่ กท 0401/3189 ลงวันที่ : 9 สิงหาคม 2553
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมกฎหมายสัญญาและพัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (แนวทางการแก้ปัญหางานซับซ้อนด้านพัสดุของสำนักและสำนักงานเขต)
..........................................................................................................................................................................
ที่ กท 0401/2056
ลงวันที่ : 1 มิถุนายน 2553
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการออกแบบและพัฒนา Web Site ขององค์กร
..........................................................................................................................................................................
ด่วนมาก ที่ กท 0401/2202
ลงวันที่ : 8 มิถุนายน 2553
เรื่อง : โครงการดำเนินการเพื่อการสร้างและพัฒนาหลักสูตร/ ประเมินผล
..........................................................................................................................................................................
ที่ กท 0401/2273
ลงวันที่ : 10 มิถุนายน 2553
เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้สมัคร e-Learning หลักสูตรภาษาอังกฤษ (FudFit@Work online) รุ่นที่ 2
..........................................................................................................................................................................
ที่ กท 0401/2524
ลงวันที่ : 23 มิถุนายน 2553
เรื่อง : เสนออัตราห้องพักราคาพิเศษ
..........................................................................................................................................................................
ที่ กท 0401/2533
ลงวันที่ : 24 มิถุนายน 2553
เรื่อง : แจ้งรายชื่อผู้สมัคร e-Learning หลักสูตรภาษาอังกฤษ (Fudfit@Work online) รุ่นที่ 3
..........................................................................................................................................................................
ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/2615 ลงวันที่ : 29 มิถุนายน 2553
เรื่อง : การแจ้งข้อมูลตามมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย
..........................................................................................................................................................................
ที่ กท 0401/2829
ลงวันที่ : 15 กรกฎาคม 2553
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
..........................................................................................................................................................................
ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/2959 ลงวันที่ : 22 กรกฎาคม 2553
เรื่อง : การฝึกอบรมปฏิบัติการสำหรับบุคลากรขององค์การ ปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชน
..........................................................................................................................................................................
ด่วนที่สุด  ที่ กท 0401/3077 ลงวันที่ : 2 สิงหาคม 2553
เรื่อง : ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อศึกษาในหลักสูตร Young Leader Program ณ สถาบัน GRIPS ประเทศญี่ปุ่น
..........................................................................................................................................................................

 
::: copyright 2010 @ ฝ่ายเทคโนโลยีการฝึกอบรม :::
:: สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร โทร 02-2244718 ภายใน 1266 ::