ยินดีต้อนรับ
   สู่การให้บริการท่านก่อนมาติดต่อกับฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางแค


  งานทะเบียนราษฎร


         การแจ้งย้ายเข้า    *การแจ้งย้ายไม่ทราบที่อยู่*
          กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านย้ายตัวเองออกจากบ้านหรือเดินทางไป
   อยู่ที่อื่นเกิน180วันโดยให้ระบุว่าไม่ทราบที่อยู่แล้วให้นายทะเบียนเพิ่ม
   ชื่อบุคคลนั้นในทะเบียนบ้านกลางของเขต
       *หลักฐานที่ต้องแสดง*
     1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
     2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน                                         (คลิก แบบฟอร์มยื่นขอย้าย)
    

       รายละเอียดอื่นๆ และแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

   หน้าแรก     งานทะเบียนราษฎร     งานทะเบียนทั่วไป     งานบัตรประจำตัวประชาชน      บุคลากร