ให้ผู้พิการที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ไปตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข และ รพ.ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อออกใบรับรอง

         นำใบรับรองความพิการไปยื่นทำบัตรประจำตัวคนพิการก่อนลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ภายหลังจากที่ผู้พิการได้รับใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองความพิการ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร  แล้วให้ผู้พิการนำไปยื่นจดทะเบียนเพื่อทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ณ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน

โดยนำเอกสารประกอบด้วย

1. เอกสารรับรองความพิการ

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ในกรณีเป็นเด็กใช้สูติบัตร พร้อมถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ชุด

3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ชุด

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

         สำหรับสถานที่จดทะเบียนเพื่อทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย  

ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 1 (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ.ราชวิถี) โทร. 0 2306 8931 รับผิดชอบพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ดุสิต พระนคร 

ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 2     (ถ.ประชาสงเคราะห์ 37 เขตดินแดง) โทร. 0 2277 5032 รับผิดชอบพื้นที่เขต ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี วังทองหลาง        

ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 3  (สำนักงานเขตคลองเตย ชั้น 6 สามแยกกล้วยน้ำไท) รับผิดชอบพื้นที่ เขตปทุมวัน บางรัก สาทร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย

ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 5 (ถ.ประชาสงเคราะห์) โทร.0 2277 0641 รับผิดชอบพื้นที่เขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ 

ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 7 (ซ.โยธินพัฒนา ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม) โทร. 0 2538 1665 รับผิดชอบพื้นที่เขตบางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม คันนายาว  

ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน เขต 8 (ชั้นล่างแฟลต 6 เคหะชุมชนบางชัน ถ.เสรีไทย) โทร. 0 2540 7760 รับผิดชอบพื้นที่เขตลาดกระบัง มีนบุรี หนองจอก คลองสามวา 

ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 11  โทร.  0 2413 3139 (บ้านบางแค เขตภาษีเจริญ) รับผิดชอบพื้นที่เขตภาษีเจริญ บางแค หนองแขม   

ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 12 โทร. 0 2450 3670-1 (ติดกับโรงเรียนศึกษานารี 2 ถ.เอกชัย) รับผิดชอบพื้นที่เขต    เขตบางกอกน้อย โทร.0 2419 7171 โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสังคมศาสตร์ ถ.พระรามหก โทร.0 2354 7308-10

 

สำหรับผู้มีบัตรประจำตัวผู้พิการแล้ว มีสิทธิลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
          สำหรับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวแล้วให้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สำนักงานเขตที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

โดยเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่

1. บัตรประตัวประชาชน พร้อมสำเนา

2. บัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมสำเนา

3. สำเนาทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร

4. กรณีที่มีผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ดำเนินการ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารเพิ่มเติมในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการด้วย

         * พร้อมทั้งแจ้งความจำนงขอรับเบี้ยความพิการโดยจะรับเงินสดด้วยตนเอง หรือ รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ หรือ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ หรือ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ

          * ทั้งนี้ สำนักงานเขตจะตรวจสอบรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือสถานสงเคราะห์ของเอกชน หรือถูกขังในเรือนจำ

        * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ทั้ง 50 สำนักงานเขต หรือที่ สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม กทม. โทร.0 2245 5169-70 ในวันและเวลาราชการหรือโทร.ศูนย์ประชาบดี โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

        * ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  สำนักงานเขตสาทร  โทร. 0-2211-0881 , 0-2211-8714  ต่อ 7239 - 7240 )

 

การจดทะเบียนคนพิการ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย คนพิการจึงสามารถยื่นขอจดทะเบียนคนพิการได้
สถานที่จดทะเบียนคนพิการ
1. คนพิการที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานครจดทะเบียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 1-12  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช หรือ ศูนย์บริการสิทธิประโยชน์ สถาบันราชานุกูล
2. คนพิการที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดจดทะเบียนได้ที่จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตั้งอยู่ ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด หรือ ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด/อำเภอ ที่มีศูนย์บริการจดทะเบียนคนพิการแบบ เบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล
3. คนพิการที่ไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาของตน เช่น ไปประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดอื่น หรือ ในกรุงเทพมหานครสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ ณ จังหวัดที่ตนอาศัยอยู่

ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
เขต 1-12

ที่ตั้ง
พื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
เขต 1 (ศูนย์บริการ พม.)
255 อาคารดรุณวิถี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร./แฟกซ์. 0 -- 2306-8931
1.เขตพระนครเหนือ
2.เขตดุสิต
3.เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย
4.เขตสัมพันธวงศ์
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
เขต 2 (ศูนย์บริการ พม.)
2026/100 ถนนประชาสงเคราะห์ 37 เขตดินแดง กทม.10400
โทร.0-2277-5032
แฟกซ์ 0-2277-5031
1.เขตดินแดง
2.เขตห้วยขวาง
3.เขตพญาไท
4.เขตราชเทวี
5.เขตวังทองหลาง
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
เขต 3 (ศูนย์บริการ พม.)
สำนักงานเขตคลองเตย ชั้น 6 สามแยกกล้วยน้ำไท
เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร. 0-2249-1972-3
แฟกซ์ 0-2249-1972
1.เขตปทุมวัน
2.เขตบางรัก
3.เขตสาทร
4.เขตบางคอแหลม
5.เขตยานนาวา
6.เขตคลองเตย
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
เขต 4 (ศูนย์บริการ พม.)
722 ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 1 ถ.หลวงแท่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทร. 0-2364-8384-6
แฟกซ์ . 0-2364-8384
1.เขตวัฒนา
2.เขตพระโขนง
3.เขตสวนหลวง
4.เขตบางนา
5.เขตประเวศ
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
เขต 5 (ศูนย์บริการ พม.)
2026/100 ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กทม. 10400
โทร. 0-2277-0641
แฟกซ์ . 0-2277-2528
1.เขตจตุจักร
2.เขตบางซื่อ
3.เขตลาดพร้าว
4.เขตหลักสี่
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
เขต 6 (ศูนย์บริการ พม.)
50/748 หมู่บ้านเอื้ออาทรสรงประภา ซ.เลียบคูนายกิม 1
ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทร.0-2150-3099
แฟกซ์ 0-2150-3100
1.เขตดอนเมือง
2.เขตสายไหม
3.เขตบางเขน
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
เขต 7 (ศูนย์บริการ พม.)
3/14 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว
กทม. 10230
โทร./แฟกซ์. 0-2538-1665
1.เขตบางกะปิ
2.เขตสะพานสูง
3.เขตบึงกุ่ม
4.เขตคันนายาว
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
เขต 8 (ศูนย์บริการ พม.)
ชั้นล่าง แฟลต 6 เคหะชุมชนบางชัน ถนนเสรีไทย
แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทร. 0-2540-7760
แฟกซ์ 0-2540-7722
1.เขตลาดกระบัง
2.เขตมีนบุรี
3.เขตหนองจอก
4.เขตคลองสามวา
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
เขต 9 (ศูนย์บริการ พม.)
ติดกับโรงเรียนศึกษานารี 2 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. (ชั่วคราว)
โทร.0-2450-3671
1.เขตธนบุรี
2.เขตคลองสาน
3.เขตจอมทอง
4.เขตบางกอกใหญ่
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
เขต 10 (ศูนย์บริการ พม.)
261/35 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 29/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร. 0-2412-6390
แฟกซ์ 0-2412-6391
1.เขตบางกอกน้อย
2.เขตบางพลัด
3.เขตตลิ่งชัน
4.เขตทวีวัฒนา
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
เขต 11 (ศูนย์บริการ พม.)
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
โทร./แฟกซ์ 0-2413-3139
1.เขตภาษีเจริญ
2.เขตบางแค
3.เขตหนองแขม
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
เขต 12 (ศูนย์บริการ พม.)
ติดกับโรงเรียนศึกษานารี 2 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กทม. 10150
โทร./แฟกซ์ 0-2450-3670-1
1.เขตบางบอน
2.เขตบางขุนเทียน
3.เขตราษฏร์บูรณะ
4.เขตทุ่งครุ
หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียน
1. เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งประเมินความพิการโดยแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวต่างด้าว หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ ในกรณีเป็นผู้เยาว์ใช้สูติบัตร พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ชุด
3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
การจดทะเบียนคนพิการแทน
หากคนพิการไม่สามารถไปจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมีสภาพความพิการมาก มีความยากลำบากในการเดินทาง เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือไร้ความสามารถ ให้มีผู้อื่นมาจดทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้ผู้จดทะเบียนแทนต้องนำเอกสารมาด้วย ดังนี้

1. เอกสารหลักฐานของคนพิการ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวต่างด้าว หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้จดทะเบียนแทนพร้อมทั้งต้นฉบับตัว จริง
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จดทะเบียนแทน พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง
4. ใบมอบอำนาจจากคนพิการหรือหนังสือรับรองจากทางราชการ
5. คำสั่งศาลในกรณีที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือไร้ความสามารถ หรือการจัดตั้งผู้ปกครองกรณีผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
บริการทางการแพทย์   คือ การรักษาพยาบาล เพื่อแก้ไขความพิการหรือเพื่อปรับสภาพความพิการ กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยคนพิการต่างๆ คำแนะนำปรึกษาทางการแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

บริการทางการศึกษา  คือ การเข้าเรียนในสถานศึกษาต่างๆ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการเรียน คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา ติดต่อขอรับบริการได้ที่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

บริการทางอาชีพ  คือ การจัดฝึกอาชีพและแนะนำการประกอบอาชีพ และให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

บริการทางสังคม  คือ ให้คำปรึกษาแนะนำ บริการช่วยเหลือเด็กพิการ และครอบครัวคนพิการที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมถึงเบี้ยยังชีพคนพิการ ให้กับคนพิการที่มีสภาพความพิการมากจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้และมีฐานะ ยากจน ซึ่งบริการทางอาชีพและสังคม ติดต่อขอรับบริการได้ที่หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการในสังกัดกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเขตทุกเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่คนพิการมีภูมิลำเนาอยู่

การต่ออายุสมุดประจำตัวคนพิการ
เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อสมุดประจำตัวคนพิการหมดอายุ คนพิการจะต้องดำเนินการต่ออายุสมุดประจำตัวคนพิการ ซึ่งหลักฐานในการต่ออายุ สมุดประจำตัวคนพิการ ให้คนพิการนำสมุดประจำตัวคนพิการเล่มเดิมที่หมดอายุ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน มาขอรับบริการต่อสมุด โดยเจ้าหน้าที่ผู้จดทะเบียนฯ จะตรวจสอบหลักฐานจากทะเบียนคนพิการของจังหวัด แล้วจึงดำเนินการต่ออายุสมุดประจำตัวคนพิการในสมุดเล่มเดิมให้แก่คนพิการ โดยไม่ต้องใช้เอกสารรับรองความพิการฉบับใหม่ ยกเว้นแต่ลักษณะของความพิการที่ระบุไว้ในเล่มเดิมไม่ชัดเจน หรือสภาพความพิการเปลี่ยนแปลงไป เจ้าหน้าที่ผู้จดทะเบียนฯ จะให้คนพิการไปขอรับเอกสาร รับรองความพิการฉบับใหม่เพื่อใช้ประกอบการต่ออายุสมุดประจำตัวคนพิการ สมุดประจำตัวคนพิการจะมีอายุ 5 ปี นับจากวันออกสมุด
การออกสมุดเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่ชำรุด/สูญหาย
หากสมุดประจำตัวคนพิการชำรุดก่อนวันหมดอายุ คนพิการสามารถยื่นคำร้องขอมีสมุดประจำตัวคนพิการเล่มใหม่แทนเล่มเดิมได้ หากสมุดประจำตัวคนพิการสูญหาย ให้แจ้งความที่สถานีตำรวจและนำใบแจ้งความยื่นขอมีสมุดประจำตัวคนพิการเล่ม ใหม่พร้อมเอกสารหลักฐาน
แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)

 

 Sathon District Office Tel. 0-2212-8112 Fax  0-2212-9161 //  surakant@bangkok.go.th