สภาพพื้นที่และประชากร 

                                                                                                                        ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2558

เขตสาทร   มีพื้นที่  9.326  ตารางกิโลเมตร

เขตสาทร  ประกอบด้วย 3 แขวง คือ

1.  แขวงทุ่งวัดดอน      3.343  ตารางกิโลเมตร

2.  แขวงยานนาวา       2.464  ตารางกิโลเมตร

3.  แขวงทุ่งมหาเมฆ     3.519  ตารางกิโลเมตร

                เขตสาทร อยู่ในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ พื้นที่เดิมเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร  มีการทำสวนพืชผักผลไม้ แต่สภาพปัจจุบันได้กลายเป็น ชุมชนหนาแน่น  เป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจ ค้าขายและรับจ้างทั่วไป

 พื้นที่เขตสาทรติดต่อกับหลายเขตและติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาบางส่วน 

โดยเริ่มจาก

ทิศเหนือ จรดเขตบางรัก โดยมีแนวคลองสาทรเป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ จรดเขตยานนาวา และเขตบางคอแหลม ส่วนใหญ่จะใช้แนวถนนจันทน์เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก จรดเขตปทุมวัน และเขตคลองเตย โดยมีแนวถนนพระราม 4 และถนนเชื้อเพลิง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา

            การแบ่งพื้นที่เขตรายละเอียดปรากฏตามแผนที่ แต่เดิมใช้แนวคลองลำรางสารธารณะ ลำปะโดงเป็นแนวแบ่งเขต ทำให้สภาพพื้นที่ไม่สามารถแยกแยะพื้นที่ได้ชัดเจน และไม่เหมาะสมกับการบริหารงาน การให้บริการประชาชน ตลอดจนบางครั้งอาจเป็นเหตุให้ มีข้อโต้แย้งในเรื่องพื้นที่แนวเขตได้ ทางกรุงเทพมหานครจึงได้มีการ พิจารณาที่จะแบ่งพื้นที่เขตใหม่ โดยยึดหลักเรขาคณิต คือ ใช้แนวถนน ซอย เป็นแนวแบ่งเขต จะทำให้ประชาชน สามารถแยกแยะพื้นที่ได้งานและชัดเจน เขตสาทรมีการคมนาคม ติดต่อกับพื้นที่เขตอื่นได้สะดวก เพราะมีถนนสายหลัก สายรอง และระบบทางด่วนพาดผ่าน ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก  ถนนสายหลัก และสายรองประกอบด้วย ถนนสาทร ถนนพระราม 4 ถนนเจริญกรุง ถนนจันทน์ ถนนเซนต์หลุยส์ 3 (สาทร 11)  ถนนนางลิ้นจี่ ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนเย็นอากาศ ถนนสวนพลู และซอยงามดูพลี เป็นต้น

            ต่อมาได้มีการตัดถนนผ่านอีกหลายสาย ได้แก่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนเลียบคลองช่องนนทรี) ตัดจากถนนสุริวงศ์ ผ่านถนนสีลม ถนนสาทร ถนนจันทน์ ไปออกถนนพระราม 3 อีกสาย คือ ถนนเจริญราษฎร์ (ถนนสายเหนือ-ใต้) จากถนนสาทรใต้ผ่านใต้ทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วนบี ผ่านถนนจันทน์ ไปออกถนนพระราม 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่เขตสาทรยังมีระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วนบี พาดผ่านมีทางขึ้นทางลงที่ด่านถนนจันทน์ ด่านถนนสาทร และนอกจากนี้ มีเส้นทางของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) จากสถานีสะพานตากสิน (สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน) วิ่งขนานไปกับถนนสาทร เลี้ยวซ้ายตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ไปยังสถานีช่องนนทรี และเลี้ยวขวาเข้าถนนสีลม ไปยังสถานีสีลม ฉะนั้น จากเดิมที่เขตสาทร ได้มีปัญหาการจราจรติดขัด จึงมีความสะดวก และคล่องตัวในการเดินทางสัญจรมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีท่าเรือสาทร (อยู่ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน) ซึ่งเป็นศูนย์การคมนาคมทางเรือที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

 

ข้อมูลสำนักงานเขตสาทร

พื้นที่เขต จำนวน 9.326 ตารางกิโลเมตร

สถิติจำนวนราษฎรและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

แขวง จำนวนประชากร จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนบ้าน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ทุ่งวัดดอน 19,060 21,573 40,633 14,783 17,684 32,467 16,305
ยานนาวา 10,258 11,480 21,738 7,704 9,130 16,834 10,026
ทุ่งมหาเมฆ 9,855 10,162 20,017 7,211 8,016 15,272 13,246
รวม 39,173 43,215 82,388 29,698 34,875 64,573 39,577

ข้อมูลจากศูนย์ประมวลผลการทะเบียนราษฎร (ศปท.)  เดือนมกราคม 2558

 อัตรากำลัง 

ข้าราชการ 136 ตำแหน่ง

ครู 45 ตำแหน่ง

ลูกจ้างประจำ 375 คน

ลูกจ้างชั่วคราว 277 คน

 ถนนสายหลัก   จำนวน 10 สาย

 ถนนสายรอง   จำนวน 4 สาย

 ซอย    จำนวน 256 ซอย

ซอยหลัก 10 ซอย

ซอยรอง 246 ซอย

 คลอง    ความยาวของ คลอง คู ลำกระโดง ภายในพื้นที่เขต รวมจำนวน 11,686.5 เมตร

คลองหลัก จำนวน 10 คลอง

คู จำนวน 8 คู   

 สถานศึกษา 

โรงเรียนระดับอุดมศึกษา   จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 15 แห่ง

        สังกัดกรมสามัญศึกษา  จำนวน 4 แห่ง

        สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน   จำนวน 11 แห่ง

ระดับประถมศึกษา   จำนวน 23 แห่ง

        สังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 1 โรงเรียน  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

        สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน

        สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน   จำนวน 20 โรงเรียน

 โรงพยาบาล   จำนวน 2 แห่ง

 ศูนย์บริการสาธารณสุข ของกรุงเทพมหานคร    จำนวน 1 แห่ง

 หน่วยงานราชการ    ประกอบด้วย

        สถานีตำรวจนครบาล  มี  3 แห่ง

        สถานีตำรวจดับเพลิง   มี 3 แห่ง

          กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รอ.

        ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   มี 2 แห่ง

        สถานีวิทยุ   มี 2 แห่ง

        สถานทูต   จำนวน 11 แห่ง

 รัฐวิสาหกิจ 

 ชุมชน / มวลชน 

ประชาสังคม   มี 6 แห่ง ประกอบด้วย

        ลานกีฬากรุงเทพมหานคร  จำนวน 10 แห่ง

        ลานคนเมือง   จำนวน 1 แห่ง  (ลานกีฬาสมาคมแต้จิ๋ว แห่งประเทศไทย)

ศาลเจ้า   มี 5 แห่ง

หน่วยบรรเทาสาธารณภัย   มี 7 แห่ง

ชุมชน  มี 26 แห่ง

มูลนิธ    จำนวน 60 มูลนิธิ

 วัด    มี 5 แห่ง

 โบสถ์ศาสนาคริสต์   มี  1 แห่ง   วัดเซนต์หลุยส์

 มัสยิด    มี 1 แห่ง   มัสยิดยะวา

 สถานประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู   มี 1 แห่ง   วัดวิษณุ

 หมู่บ้านจัดสรรมี  7 แห่ง 

 กลุ่มอาคารพาณิชย์ มี 3 แห่ง 

 เศรษฐกิจ / สังคม 

        ปั๊มน้ำมัน 11 แห่ง

        ร้านอาหาร 288 แห่ง

        ธนาคาร 16 แห่ง

        มินิมาร์ท 34 แห่ง

        ตลาดเอกชน 5 แห่ง

        โรงแรม  16 แห่ง

        จุดผ่อนผันการค้าขายของหายเร่/แผงลอย จำนวน 6 จุด

        จุดทบทวนการค้าขายของหายเร่/แผงลอย   จำนวน 6 จุด

        จุดจับปรับการค้าขายของหายเร่/แผงลอย   จำนวน 4 จุด

           จุดถนนปลอดฝุ่น  จำนวน 1 จุด คือ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

         จุดช่วยจราจร   จำนวน 8 จุด

 ข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครที่น่าสนใจ 

ประชากร

สาธารณสุข

การใช้ที่ดิน ระบบจราจร และสาธารณูปโภค

 สิ่งแวดล้อม 

 การศึกษา 

 สวัสดิการสังคม 

การบริหารและการปกครอง

 การคลัง 

เศรษฐกิจและสังคม

สาธารณภัยและอุบัติภัย

************** GO TOP / HOME **************


 ถนนสายหลัก   จำนวน 10 สาย ดังนี้

1. ถนน จันทน์                                2. ถนน สาทรใต้

3. ถนน นางลิ้นจี่                             4. ถนน พระราม 4

5. ถนน เจริญกรุง                            6. ถนน สาธุประดิษฐ์

7. ถนน เย็นอากาศ                          8. ถนน เชื้อเพลิง  

9. ถนน นราธิวาสราชนครินทร์         10. ถนน เจริญราษฎร์

 ซอย    จำนวน 88 ซอย ดังนี้

ซอยหลัก 12 ซอย

1. ซอยอรรถการประสิทธิ์ (สาทร 1)         2. ซอยสวนพลู (สาทร 3)

3. ซอยเซนต์หลุยส์ 3 (สาทร 11)             4. ซอยพระแม่มารี (จันทน์ 29)

5. ซอยวัดไผ่เงิน (จันทน์ 43)                  6. ซอยดอนกุศล 1

7. ซอยดอนกุศล 2                                 8. ซอยดอนกุศล 3

9. ซอยเย็นจิตต์                                     10. ซอยทนุรัตน์

11. ซอยงามดูพลี                                  12. ซอยบำเพ็ญกุศล

ซอยรอง 76 ซอย

1. ซอยเจริญกรุง 51             2. ซอยเจริญกรุง 52          3. ซอยเจริญกรุง 53

4. ซอยเจริญกรุง 54             5. ซอยเจริญกรุง 55          6. ซอยเจริญกรุง56

7. ซอยเจริญกรุง 57             8. ซอยเจริญกรุง 58          9. ซอยเจริญกรุง 59

10. ซอยเจริญกรุง 60           11. ซอยเจริญกรุง 61         12. ซอยเจริญกรุง 62

13. ซอยเจริญกรุง 63           14. ซอยเจริญกรุง 64         15. ซอยเจริญกรุง 65

16. ซอยเจริญกรุง 66           17. ซอยเจริญกรุง 67         18. ซอยเจริญกรุง 68

19. ซอยเจริญกรุง 69           20. ซอยสะพานคู่              21. เฉลิมจิต

22. ซอยวัดลุ่มเจริญศรัทธา    23. ซอยวัดปรก                24. ซอยวัดปรก 1

25. ซอยบำเพ็ญกุศล            26. ซอยวรพจน์                27. ซอยวัดไผ่เงิน

28. ซอยพระวุฒิ                  29. ซอยมงคล                 30. ซอยร่วมมิตร

31. ซอยเฉลิมพร                 32. ซอยพระชลเขต           33. ซอยจันทราทิพย์

34. ซอยอยู่ดี                      35. ซอยโปร่งอารมณ์         36. ซอยรื่นฤดี

37. ซอยมนตรี                    38. ซอยโรงหมู                 39. ซอยประสานมิตร

40. ซอยสุขเสมอ                41. ซอยทวีสิทธิ์                42. ซอยบุญสม

43. ซอย ร.ร.ยานนาเวศ        44. ซอยบุญวัด                  45. ซอยบุญวิภา

46. ซอยไพวัลย์                  47. ซอยพิชัย 1                 48. ซอยพิชัย 2

49. ซอยเซนต์หลุยส์ 2          50. ซอยประจักษ์ศิลป์        51. ซอยธนรักษณ์

52. ซอยกิ่งพลู                    53. ซอยสุวรรณ์สวัสดิ์       54. ซอยสิทธิประศาสตร์

55. ซอยพระยาพิเรนทร์         56. ซอย ร.ร.บำรุงอนุชน    57. ซอยศรีอักษร

58. ซอยไกรสีห์                  59. ซอยศรีรุ้ง                 60. ซอยมหาธราดล

61. ซอยไวตี                      62. ซอยเทียนเซี้ยง           63. ซอยพระพินิจ

64. ซอยสามัคคี                  65. ซอยสวนพลู 2            66. ซอยพัฒนสิน

67. ซอยหุตายน                  68. ซอยเกงชวน              69. ซอยประพันธศักดิ์

70. ซอยประสาทคอร์ท         71. ซอยสุจินขจร             72. ซอยนันทา

73. ซอยปรีดี                     74. ซอยเย็นอากาศ           75. ซอยโปร่งใจ

76. ซอยพิกุล

 คลอง  

ความยาวของ คลอง คู ลำกระโดง ภายในพื้นที่เขต รวมจำนวน 11,686.5 เมตร

คลองหลัก จำนวน 5 คลอง ดังนี้

1. คลองกรวย                 

2. คลองขวาง ทุ่งมหาเมฆ

3. คลองวัดยานนาวา         

4. คลองช่องนนทรี

5. คลองสาทร

คู จำนวน 6 คู   

 สถานศึกษา 

โรงเรียนระดับอุดมศึกษา   จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคนิคกรุงเทพ

2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ

3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พระนครใต้

4.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

5.  วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 15 แห่ง ดังนี้

        สังกัดกรมสามัญศึกษา  จำนวน 4 แห่ง

        1.  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

        2.  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

        3.  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

        4.  โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

โรงเรียนระดับประถมศึกษา   จำนวน 16 แห่ง

        สังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 1 โรงเรียน

        1. โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

        สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน

 

        1.  โรงเรียนวัดดอน

        2.  โรงเรียนวัดยานนาวา

        สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน   จำนวน 13 โรงเรียน

        1. โรงเรียนอัสสัมชัญ (ประถมศึกษา)    2. โรงเรียนพระแม่มารีสาทร

        3. โรงเรียนศุภวิทย์                             4. โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา

        5. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา               6. โรงเรียนศิลปวัฒนา

        7. โรงเรียนเซ็นต์ไมเกิ้ล                       8. โรงเรียนโกศลวิทยา

        9. โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา             10. โรงเรียนจิ้นเตอะ

        11. โรงเรียนประชาคมนานาชาติ        12. โรงเรียนตรอกจันทน์-ชาญเวทย์ศึกษา

        13. โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์       

  

โรงเรียนระดับอนุบาล สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน  จำนวน 12 แห่ง    

 

        1. โรงเรียนอนุบาลวัฒนา                    2. โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

        3. โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์                 4. โรงเรียนอนุบาลพิรินทร

        5. โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์                6. โรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร

        7. โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ             8. โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล

        9. โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร   10. โรงเรียนอนุบาลเธียรประสิทธิศาสตร์

        11. โรงเรียนอนุบาลอนันตศานศึกษา   12. โรงเรียนอนุบาลเยาวพฤกษ์

 

 โรงพยาบาล   จำนวน 2 แห่ง

1.  โรงพยาบาลบางรัก

2.  โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 ศูนย์บริการสาธารณสุข ของกรุงเทพมหานคร    จำนวน 1 แห่ง

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 ( สมาคมแต้จิ๋ว แห่งประเทศไทย )

 หน่วยงานราชการ    ประกอบด้วย

        สถานีตำรวจนครบาล  มี  3 แห่ง

        1.  สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา

        2.  สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ

        3.  สถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง

        (สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร มีหน้าที่รับผิดชอบ พื้นที่บางส่วนของ  สำนักงานเขตสาทร )

        สถานีตำรวจดับเพลิง   มี 3 แห่ง

        1. สถานีตำรวจดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ

        2. สถานีตำรวจดับเพลิงยานนาวา

        3. สถานีตำรวจดับเพลิงถนนจันทน์

           กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รอ.

        ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   มี 2 แห่ง

        1. ไปรษณีย์โทรเลขยานนาวา

        2. ไปรษณีย์โทรเลขสวนพลู

        สถานีวิทยุ   มี 2 แห่ง

        1. สถานีวิทยุทหารอากาศ

        2. สถานีวิทยุเสียงทหารเรือกรุงเทพ

        สถานทูต   จำนวน 11 แห่ง

        1. สถานทูตเดนมาร์ค             2. สถานทูตบราซิล             

        3. สถานทูตเยอรมัน               4. สถานทูตสโลวัก                    

         5. สถานทูตสมณวาติกัน       6. สถานทูตสิงคโปร์

        7. สถานทูตออสเตรเลีย          8. สถานทูตออสเตรีย 

        9. สถานทูตเม็กซิโก              10. สถานทูตกรีซ

        11. สถานทูตมาเลเซีย           (12. สถานกงศุลฝรั่งเศส)

 รัฐวิสาหกิจ 

        1.  กรมการบินพาณิชย์

        2.  ศูนย์การบินพลเรือน

        3.  บริษัทอู่เรือกรุงเทพ จำกัด

        4.  องค์การสะพานปลา

        5.  สำนักงานประปา สาขาทุ่งมหาเมฆ

        6.  สำนักงานบริการโทรศัพท์ตรอกจันทน์

 ชุมชน / มวลชน 

ประชาสังคม  มี 6 แห่ง ประกอบด้วย

       1. ประชาคมเขตสาทร

       2. สภาวัฒนธรรมเขตสาทร

       3.ชมรมพลังแผ่นดินท้องถิ่นที่สามัคคี

       4. สภากาแฟชุมชนโรงน้ำแข็ง

       5. กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชน

       6. ชมรมผู้สูงอายุเขตสาทร

ลานกีฬากรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง

        ลานกีฬาประเภท A จำนวน 4 แห่ง

        1. ลานกีฬาสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

        2. ลานกีฬาชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์

        3. ลานกีฬาแฟลตทหารเรือทุ่งมหาเมฆ ก

        4. ลานกีฬาแฟลตทหารเรือทุ่งมหาเมฆ ค

       

        ลานกีฬาประเภท B จำนวน 1 แห่ง

        1. ลานกีฬาแฟลตทหารเรือทุ่งมหาเมฆ ข

                   

        ลานกีฬาประเภท C จำนวน 5 แห่ง

        1. ลานกีฬาชุมชนดอนกุศลร่วมใจ

        2. ลานกีฬาชุมชนบ้านแบบ

        3. ลานกีฬาโรงเรียนวัดดอน

        4. ลานกีฬาโรงเรียนศิลปวัฒนา

        5. ลานกีฬาเขตสาทร

 

ลานคนเมือง   จำนวน 1 แห่ง

        1. สมาคมแต้จิ๋ว แห่งประเทศไทย

ศาลเจ้า   มี 5 แห่ง

        1. ศาลเจ้าเทียนโหวเซี้ยบ้อ

        2. ศาลเจ้าแป๊ะกง

        3. ศาลเจ้าแป๊ะกง (ซอยดอนกุศล)

        4. ศาลเจ้าเทียนฮั้วโก๋วเนี่ย

        5. ศาลเจ้าฮุ้งโจ้ว

หน่วยบรรเทาสาธารณภัย   มี 7 แห่ง

        1. หน่วยบรรเทาสาธารณภัยพัฒนสิน

        2. หน่วยบรรเทาสาธารณภัยตรอกจันทน์

        3. หน่วยบรรเทาสาธารณภัยแสงจันทร์

        4. หน่วยบรรเทาสาธารณภัยจันทร์ทักษิณ

        5. หน่วยบรรเทาสาธารณภัยดอนกุศล

        6. หน่วยบรรเทาสาธารณภัยกัลยาณวิสุทธิ์

        7. หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเซนต์หลุยส์ 3

ชุมชน  มี 26 แห่ง

1. หมู่บ้านมั่นคงซอยสวนพลู ที่อยู่ 172/5 ซ.ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา แขวงทุ่งมหาเมฆ โทร.08 2595 0702 

2. พัฒนสิน ที่อยู่ 94/7 ซ.พัฒนสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ โทร.08 9489 6290

3. หน้าสมาคมธรรมศาสตร์ ที่อยู่ 104/9 ซ.งามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ โทร.08 5143 6308        

4. ปู่เหลี่ยม ที่อยู่ 369/21 ซ.จันทน์ 49 แขวงทุ่งวัดดอน โทร.0 2212 7243

5. วัดปรก ที่อยู่ 21 ซ.เจริญราษฎร์ 3 แขวงทุ่งวัดดอน โทร.0 2211 1267                            

6. แสงจันทร์ใน ที่อยู่ ซ.จันทน์ 32 แขวงทุ่งวัดดอน โทร.0 2673 2363

7. กุศลทอง ที่อยู่ 234 ซ.จันทน์ 18/7 แยก 28-2 แขวงทุ่งวัดดอน โทร.0 2286 8479           

8. วรรัตน์สัมพันธ์ ที่อยู่ 11 ซ.จันทน์ 16 แยก 11 แขวงทุ่งวัดดอน โทร.0 2213 1195

9. ดอนกุศลพัฒนา ที่อยู่ 98 ซ.เจริญราษฎร์ 2 แยก 1 แขวงทุ่งวัดดอน โทร.0 2212 2717   

10. จันทร์ร่ำรวย ที่อยู่ 600 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน โทร.0 2673 0874

11. มิตรสามัคคี ที่อยู่ 24 ซ.จันทน์ 34/2 แขวงทุ่งวัดดอน โทร.0 2211 0500             

12. บ้านแบบ ที่อยู่ 112/1 ซ.สาทร 19 แขวงยานนาวา โทร.08 1611 0233

13. เซนต์หลุยส์ 3 ที่อยู่ 177 ซ.นราธิวาสฯ 6 แขวงยานนาวา โทร.08 6901 4526       

14. ร่วมพัฒนาวรพจน์ 1 10 ซ.จันทน์ 34/1 แขวงทุ่งวัดดอน โทร.0 2675 0431

15. ท้ายซอยจันทน์ 31 243 ซ.จันทน์ 31 แขวงทุ่งวัดดอน โทร.0 2674 9073           

16. หมู่บ้านจันทรานิเวศน์ ที่อยู่ 117 ซ.จันทน์ 16 แยก 2 แขวงทุ่งวัดดอน โทร.08 1804 5776

17. พระยานคร ที่อยู่ 79 ซ.เจริญกรุง 69 แขวงยานนาวา โทร.0 2675 2838              

18. หมู่บ้านชวนชื่น ที่อยู่ 142 ซ.จันทน์ 45 แขวงทุ่งวัดดอน โทร.0 2287 0883

19. หมู่บ้านเจริญสุขใจ ที่อยู่ 189 ซ.จันทน์ 45 แขวงทุ่งวัดดอน โทร.0 2211 6326     

20. ดอนกุศลร่วมใจ ที่อยู่ 138 ซ.เจริญราษฎร์ 3 แขวงทุ่งวัดดอน โทร.0 2212 3314

21. หมู่บ้านเย็นจิตร์ ที่อยู่ 32 ซ.เย็นจิต 4 แขวงทุ่งวัดดอน โทร.0 2212 3821            

22. ศรีสุริโยทัย ที่อยู่ 59 ถ.เจริญกรุง 55 แขวงยานาวา โทร.08 9760 2513

23. โรงน้ำแข็ง ที่อยู่ 149 ซ.เจริญราษฎร์ 1 แขวงยานนาวา โทร.0 2213 2856           

24. กิ่งจันทน์ ที่อยู่ 63 ซ.จันทน์49 แขวงทุ่งวัดดอน โทร.0 2211 3909

25. ชุมชนกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ ที่อยู่ 9 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ โทร.02 213 2241

26. ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา ที่อยู่ 27/5 ซ.ชุมชนพัฒนา แขวงทุ่งมหาเมฆ โทร.08 1491 3455

มูลนิธ    จำนวน 86 มูลนิธิ

1. ตระกูลมา                                                                2. กีฬาอิมมานูเอลในประเทศไทย

3. อาจารย์สนั่น สุมิตร                                                   4. เซนต์หลุยส์

5. วัฒนธรรมไทย-เยอรมัน                                            6. กรุงเทพประกันภัย

7. กุศลธรรมมูลนิธิ                                                       8. คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมลแห่งประเทศไทย

9. กุศลธรรมอนามัยสงเคราะห์                                      10. แก่นราชภูมิ

11. การศึกษาไทย - อเมริกัน                                        12. หงษ์สัมพันธ์

13. เครซเซนต์ เอ็ดดูเคชั่นแนล                                     14. มิตซูบิชิ อิเล็กทริคไทย

15. คุณหญิงประยงค์ ถ่องดิกิจการ                               16. สิทธิประศาสน์และเพื่อนนักปกครอง

17. การศึกษายานนาเวศวิทยาคม                                 18. ช่างยนต์รำลึก

19. สถาบันพัฒนามันสำปะหลังฯ                                   20. ดอนกุศล

21. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์                                        22. ชัย - นุชนารถ โสภณพนิช

23. สงเคราะห์นักเรียนโรงเรียนวัดยานนาวา                   24. ธรรมวิทยาภิพัฒน์

25. สงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา                           26. ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา

27. ธรรมศาสตร์                                                         28. ผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย

29. ธรรมอาทร                                                           30. กัลยาณวิสุทธิ์

31. รุจิวงศ์                                                                 32. คึกฤทธิ์ 80

33. นโยบายสาธารณไทย                                            34. ศิริจันทร์สัมพันธ์

35. ส่งเสริมความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและความร่มรื่นของศูนย์การค้าวรรัตน์

36. ไลอ้อนแหลมทอง กรุงเทพ (2533)                         37. บราเดอร์ เบอร์นาร์ด

38. เอ.ที.ดี. เพื่อผู้ยากไร้                                             39. น้ำใจไทย - ญี่ปุ่น

40. สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                                              41. ปึงเถ่ากงเซ็นต์หลุยส์

42. บุญ - ซิว เพื่อสังคม                                               43. เด็กและเยาวชนบ้านมหาเมฆ

44. ป้องกันอุบัติเหตุภัยเด็กและเยาวชน                         45. ธรรมานุเคราะห์ แห่งประเทศไทย

46. ผู้สูงวัยไทยอาสา                                                  47. ลี้หล่งไซหอง (ตระกูลลี้)

48. ราชมงคลกรุงเทพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 49. พระรัตนตรัย

50. สงเคราะห์นักเรียนขาดแคลนโรงเรียนวัดดอน           51. เพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

52. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย                                        53. เมตตาสรณธรรม

54. เอี่ยมสุรีย์                                                            55. ปีเตอร์ดอนเดอร์ส

56. บ้านพักยุวชนคนงาน                                           57. เพื่อเด็กยากจนลุ่มแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทย

58. เพื่อบำรุงสุสานบึงทอง                                          59. สัมพันธ์มิตรทรายเงิน

60. ธนาคารไทยทนุ                                                   61. เพื่อบำรุงศาลเจ้าแม่พรหมเมศ (บางรัก)

62. เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมลออ 63. พันธกิจชุมชน

64. มอบสายตาเป็นของขวัญในประเทศไทย                  65. รากแก้ว

66. รักสัตว์ป่า                                                            67. พัฒนาผู้ส่งออกไทย

68. ลี - โฮ                                                                 69. แพด (ประเทศไทย)

70. วิไล หมัดป้องตัว                                                   71. ศาสตราจารย์พิเศษอัจฉราพร  ไศละสูต

72. ศาสตราจารย์อมร  รักษาสัตย์                                 73. สหคริสตจักรเพนเตคอส แห่งประเทศไทย

74. สัจธรรมสี่ตีตึ๊ง (ตระกูลหยาง)                                 75. สามอาชีพกู้ชาติ

76. สุสานบึงทอง (ฮงสุน)                                            77. สุหทมิตร

78. สงเคราะห์เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาส                  79. โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

80. อุณภรณ์  หวั่งหลี                                                  81. อิมเมอร์เจนซี รีลีฟ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์โอเวอร์ซีส (ไทยแลนด์)

82. โอหยัง                                                                83. สถาบันวิจัยและพัฒนาคุณภาพ

84. ญมาลุดดีน                                                          85. พระพุทธโลกนาถสุโขทัย

86. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

 

 วัด    มี 5 แห่ง

        1. วัดยานนาวา

        2. วัดดอน

        3. วัดสุทธิวราราม

        4. วัดลุ่มเจริญศรัทธา

        5. วัดปรกพม่า

โบสถ์ศาสนาคริสต์  มี 1 แห่ง

        1. วัดเซนต์หลุยส์

 มัสยิด    มี 1 แห่ง

        1. มัสยิดยะวา

 สถานประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู   มี 1 แห่ง

        1. วัดวิษณุ

 หมู่บ้านจัดสรรมี  7 แห่ง 

 กลุ่มอาคารพาณิชย์ มี 3 แห่ง 

 เศรษฐกิจ / สังคม 

        ปั๊มน้ำมัน 11 แห่ง

        ร้านอาหาร 288 แห่ง

        ธนาคาร 16 แห่ง

        มินิมาร์ท 34 แห่ง

        ตลาดเอกชน 5 แห่ง

                1. ตลาดสวนพลู

                2. ตลาดคุณหญิงบุญมี

                3. ตลาดสะพาน 2

                4. ตลาดแสงจันทร์

                5. ตลาดกิตติ

        โรงแรม   16 แห่ง

                1. พินนาเคิล  ลุมพินี โฮเต็ล แอนด์ สปา

                2. ไอ เรสซิเดนซ์ สาทร

                3. ฟอรั่ม ปาร์ค

                4. ออล ซีซั่นส์ สาทร

                5. ไอบิส สาทร

                6. พันธุ์ทิพย์คอร์ท เซอร์วิสเรสสิเดนซ์

                7. มาเลเซีย กรุงเทพ

                8. แอสทารา สาทร

                9. เฟรเซอร์ สวีท เออร์บานา สาทร

              10. เดอะ เฮออริเทจ โฮเต็ล สาทร

              11. เยลโล่ ริบบ้อน ฮิลล์

              12. บันยันทรี แบงคอก

              13. โรงแรมสุโขทัย แบงคอก

              14. ดิแอสคอท สาทร แบงคอก

              15. อนันตรา แบงคอก สาทร

              16. เมโทรโปลิแตน แบงคอก

        จุดผ่อนผันการค้าขายของหายเร่/แผงลอย จำนวน 6 จุด

                1. ปากซอยสะพานคู่ ความยาว 30 เมตร จำนวนผู้ค้า 15 ราย

                2. หน้าตลาดสวนพลู ความยาว 25 เมตร จำนวนผู้ค้า 11 ราย

                3. ซอยประสาทคอร์ท ความยาว 35 เมตร จำนวนผู้ค้า 19 ราย

                4. สามแยกนางลิ้นจี่ ความยาว 15 เมตร จำนวนผู้ค้า 7 ราย

                5. ตลาดแก่นจันทร์ ความยาว 50 เมตร จำนวนผู้ค้า 47 ราย

                6. ตลาดคุณหญิงบุญมี ความยาว 150 เมตร จำนวนผู้ค้า 111 ราย

        จุดทบทวนการค้าขายของหายเร่/แผงลอย   จำนวน 6 จุด

                1. หน้าห้าง เจพลัส ความยาว 150 เมตร จำนวนผู้ค้า 76 ราย

                2. หน้าตลาดกิตติ ความยาว 50 เมตร จำนวนผู้ค้า 35 ราย

                3. ซอยเซนต์หลุยส์ 3 ความยาว 30 เมตร จำนวนผู้ค้า 15 ราย

                4. ตรงข้ามองค์การสะพานปลา ความยาว 30 เมตร จำนวนผู้ค้า 26 ราย

                5. หน้าสวนหย่อมถนนเจริญกรุง ความยาว 20 เมตร จำนวนผู้ค้า 8 ราย

                6. ซอยพิกุล ความยาว 20 เมตร จำนวนผู้ค้า 9 ราย

        จุดจับปรับการค้าขายของหายเร่/แผงลอย   จำนวน 4 จุด

                1. ถนนพระราม 4 หน้าอาคารลุมพินีทาวเวอร์

                2. ซอยสวนพลู บริเวณหน้ากรมการบินพาณิชย์

                3. ซอยเซนต์หลุยส์ 3 ข้างสำนักงานเขต

                4. หน้าวัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง

            

        จุดถนนปลอดฝุ่น  จำนวน 1 จุด คือ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์

         จุดช่วยจราจร   จำนวน 8 จุด

                1. หน้าโรงเรียนสุริยานุสรณ์ 

                2. หน้าสุสานสมาคมแต้จิ๋ว

                3. ปากซอยบำเพ็ญกุศล 

                4. หน้าโรงเรียนบำรุงศึกษา

                5. เซนต์หลุยส์ 3 ปากทางเข้าวัดปรก 

                6. ปากซอยหน้า สำนักงานเขตสาทร

                7. หน้าโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 

                8. หน้าโรงเรียนวัดยานนาวา

 

************** GO TOP / HOME **************


 Sathon District Office Tel. 0-2212-8112 Fax  0-2212-9161 //  surakant@bangkok.go.th