ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ      

 

งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

(1) กรณีขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก
ผู้มีสัญชาติไทย อายุ 15 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจำตัวปประชาชนภายใน 60 วันนับแต่วันเกิด
หลักฐานที่ต้องใช้
     1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. สูติบัตร(ฉบับจริง) หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือนำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง
ค่าปรับไม่เกิน 500 บาท หากทำบัตรประจำตัวประชาชนเกิน 60 วันนับจากวันเกิด

(2) กรณีขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกมีอายุเกินกว่า 16 ปีบริบูรณ์
หลักฐานที่ต้องใช้
     1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. สูติบัตร(ฉบับจริง) หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้
     3. ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง
ค่าปรับไม่เกิน 500 บาท

(3) กรณีบัตรประจำตวประชาชนเดิมหมดอายุ
หลักฐานที่ต้องใช้
     1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
ค่าปรับไม่เกิน 200 บาท ถ้าบัตรประจำตัวประชาชนเกิน 60 วันนับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุการทำบัตรฯ ก่อนบัตรฯ เดิมหมดอายุ
หากผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะทำบัตรฯ ก่อนที่บัตรฯ จะหมดอายุ สามารถทำได้ภายใน 60 วัน ก่อนที่บัตรเดิมอายุอายุ

(4) กรณีบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือถูกทำลาย
เมื่อบัตรประจำตัวประชาชนหายหรือถูกทำลาย ไม่จำเป็นต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ให้แจ้ง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักทะเบียน
ที่ประสงค์จะทำบัตรฯ เพื่อทำบัตรฯ ใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือถูกทำลาย
หลักฐานที่ต้องใช้
     1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. หลักฐานที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ใบสุทธิ สำเนาทะเบียนนักเรียน หรือหนังสือเดินทาง
     3. กรณีตรวจสอบหลักฐานเดิมไม่พบ ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรองด้วย
ค่าปรับไม่เกิน 200 บาท ถ้าบัตรประจำตัวประชาชนที่สูญหายหรือถูกทำลายหมดอายุเกิน 60 วัน หรือไปยื่นคำขอมีบัตร ฯ
ใหม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือถูกทำลาย

(5) กรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุด ในสาระสำคัญ
หากบัตรฯ เดิมชำรุด เช่น ไฟไหม้บางส่วน ถูกน้ำเลอะเลือน ให้เปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิม
ชำรุด หากเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
หลักฐานที่ต้องใช้
     1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุด
     3. หลักฐานที่ทางราชการออกให้ (ถ้ามี) เช่น ใบอนุญาตขับขี่ ใบสุทธิ สำเนาทะเบียนนักเรียน หรือหนังสือเดินทาง
     4. เจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง (กรณีไม่สามารถพิสูจน์ตัวบุคคลได้)

(6) กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล

หากเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ให้เปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที แก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล
ในทะเบียนบ้าน หากเกินเวลาเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
หลักฐานที่ต้องใช้
     1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
     3. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม

(7) กรณีเปลี่ยนที่อยู่
เมื่อมีการย้ายที่อยู่ใหม่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านและบัตรเดิมยังไม่หมดอายุ หากประสงค์
จะทำบัตรใหม่ให้ตรงกับที่อยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถขอเปลี่ยนบัตรได้
     1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม

(8) กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
หลักฐานที่ต้องใช้
     1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. หลักฐานที่ใช้ในการเพิ่มชื่อ เช่น สูติบัตร หรือหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้
     3. เจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง
ค่าปรับ ไม่เกิน 500 บาท ถ้าขอมีบัตรฯ เกิน 60 วัน นับจากวันที่เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

(9) กรณีได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรฯ
หลักฐานที่ต้องใช้
     1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลได้รับการยกเว้น
     3. กรณีไม่มีหลักฐาน ตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง

(10) กรณีพ้นสภาพได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรฯ
หลักฐานที่ต้องใช้
     1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. หลักฐานที่แสดงว่าพ้นสภาพการได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรฯ เช่น คำสั่งออกจากราชการ
ค่าปรับ เสียค่าปรับไม่เกิน 500 บาท ถ้าขอมีบัตรฯ เกิน 60 วัน นับจากวันพ้นสภาพได้รับการ ยกเว้นไม่ต้องมีบัตรฯ

(11) กรณีได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือได้กลับคืนสัญชาติไทย
หลักฐานที่ต้องใช้
     1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. หนังสือสำคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทย หรือหนังสือสำคัญการได้กลับคืนสัญชาติไทย
ค่าปรับไม่เกิน 500 บาท ถ้าขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเกิน 60 วัน นับจากวันได้สัญชาติไทย

(12) กรณีได้สัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ
หลักฐานที่ต้องใช้
     1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. เจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง
ค่าปรับไม่เกิน 500 บาท ถ้าขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเกิน 60 วัน นับจากวันได้สัญชาติไทย

(13) กรณีได้สัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว และเป็นการทำบัตรครั้งแรก
หลักฐานที่ต้องใช้
     1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
     2. หนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดาและมารดา
     3. เจ้าบ้านหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง
ค่าปรับไม่เกิน 500 บาท ถ้าขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเกิน 60 วัน นับจากวันได้สัญชาติไทย

อัตราค่าธรรมเนียม การทำบัตรประจำตัวประชาชน

1. บุคคลได้รับการยกเว้นขอทำบัตรฯ 20 บาท
2. ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน
     - บัตรฯ ชำรุด 20 บาท
     - บัตรฯ สูญหายหรือถูกทำลาย 20 บาท
     - เปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล 20 บาท
     - เปลี่ยนที่อยู่ 20 บาท
3. คัดรับรองสำเนาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน 20 บาท

ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน

1. ปรับไม่เกิน 500 บาท สำหรับความผิดไม่ขอมีบัตรฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
     1.1 อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์
     1.2 ได้สัญชาติไทย หรือได้กลับคืนสัญชาติไทย
     1.3 นายทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
     1.4 พ้นสภาพได้รับการยกเว้น
2. ปรับไม่เกิน 200 บาท สำหรับความผิดไม่ขอมีบัตรฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
     2.1 บัตรฯ เดิมหมดอายุ
     2.2 บัตรฯ ชำรุดในสาระสำคัญ
     2.3 บัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
     2.4 เปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน

กลับหน้าแรก