ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ      

          กรุงเทพมหานคร  มีภารกิจหน้าที่ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนซึ่งมีเป็นจำนวนมากทั้งชาวกรุงเทพมหานคร
และชาวต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร  ดังนั้นการแสวงหาวัตกรรมใหม่ๆ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
ในการให้บริการประชาชน นับเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสมัคร สุนทรเวช) จึงได้สนับสนุนการจัดให้มี
การบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในขั้นตอนเดียว เป็นบริการรูปแบบใหม่อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจ
ของกรุงเทพมหานครที่มอบให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร   โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการต่างๆ ของสำนักงานเขตได้ ณ ที่จุดเดียว   
สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะเป็นหนึ่งใน 50 สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร    ที่ได้รับเลือกให้นำเอาเทคโนโลยีและระบบที่ทันสมัยมาให้บริการแก่
ประชาชนชาวราษฎร์บูรณะ ในรูปแบบการบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งเป็นการพัฒนาการบริการที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการ
ในยุคโลกาภิวัฒน์  โดยประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายและบริการที่เป็นธรรมเสมอภาคกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ  กรุงเทพมหานครจึงมีความ
มั่นใจว่าการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ณ สำนักงานเขตต่าง ๆ นี้จะสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
อย่างแน่นอน

ขั้นตอนการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

ขั้นตอนที่ 1
- รับคำแนะนำ ก่อนเข้ารับบริการในศูนย์ควรตรวจสอบเอกสาร
- กรอกแบบพิมพ์ หลักฐานและแบบพิมพ์ที่ต้องใช้ในการติดต่อว่า
- ตรวจสอบเอกสาร ครบถ้วนหรือไม่ หรือ ติดต่อขอรับคำแนะนำที่ จุดประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 2
- กดปุ่มเลือกประเภทบริการ การกดบัตรคิวให้กดเลือกปุ่มหมายเลขของประเภท
- รับบัตรคิว การบริการที่ต้องการซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท
บัตรคิว ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นประเภทของบริการ
ส่วนที่สอง เป็นหมายเลขลำดับคิว

ขั้นตอนที่ 3
- ติดต่อช่องบริการตามลำดับ การเรียกคิวจะใช้เสียงระบบอัตโนมัติประกาศเรียกหมายเลขคิวที่ถูกเรียก
หมายเลขคิวและหมายเลขช่องบริการซึ่งจะปรากฏ บนแผงแสดงหมายเลขคิว การจัดลำดับหมายเลขคิว
จะเรียงลำดับตามประเภทของช่องบริการที่ติดต่อแต่ละช่อง

ขั้นตอนที่ 4
- รับหลักฐานเอกสาร การขอรับบริการประเภทซึ่งไม่สามารถดำเนินการ
- รับใบเสร็จเมื่อมีการชำระเงิน ให้เสร็จสิ้นในวันเดียว จะได้รับใบนัด เพื่อทำการ
- รับใบนัดเพื่อติดต่อครั้งต่อไป ติดต่อครั้งต่อไป

งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

งานทะเบียนทั่วไป

งานทะเบียนราษฎร

กลับหน้าแรก