ตั้งศูนย์ประสานงานเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

 
            ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจัดทำแผนดำเนินการเลือกตั้งและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต.ทถ.กทม.) ตั้งแต่การเตรียมการก่อนมีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ไปจนเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง อาทิ การอำนวยการและควบคุมงานเลือกตั้ง การจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสื่อสาร การตรวจการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย การประมวลผลการเลือกตั้ง และการประกาศผลการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้การจัดเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย และทันตามกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
            นอกจากนี้ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ จะเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง รวมถึงระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งตอบข้อหารือ และให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและตื่นตัวที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้น โดยสำนักงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร จะตั้งอยู่ ณ สำนักงานปกครองและทะเบียน ชั้น 5 ศาลาว่าการกทม. มี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร นายยศศักดิ์ คงมาก ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน เป็นหัวหน้าสำนักงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร โทร 0 2224 2945 ในเวลาราชการ
 
 
ธนรัตน์/ปาริชาติ : ฝ่ายเผยแพร่ กองประชาสัมพันธ์