วัดโสมนัสราชวรวิหาร

ประวัติความเป็นมา

วัดโสมนัสราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวง ชนิดราชวรวิหารชั้นโทสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานที่ดินจรดคลองผดุงกรุงเกษมให้เป็นพื้นที่ประกอบกิจของสงฆ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดเพื่อเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระอัครมเหสีในพระองค์และพระราชทานนามว่า “วัดโสมนัสราชวรวิหาร”

อาณาบริเวณของวัดโสมนัสราชวรวิหาร ภายในแนวกำแพงเขตพุทธวาส เป็นที่ตั้งถาวรวัตถุประกอบด้วยพระอุโบสถ พระวิหาร วิหารคด และพระเจดีย์ที่สร้างเชื่อมต่อกัน ขนาบข้างด้วยกุฏิคณะสงฆ์ 6 คณะ ด้านหน้าเป็นเขตโรงเรียน ด้านหลังเป็นเขตฌาปนสถานที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุสำคัญ

พระอุโบสถ
พระอุโบสถล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วประดับซุ้มสีมา 8 ทิศ ซุ้มประตูหน้าต่างมีลักษณะเป็นซุ้มลายดอกพุดตานปูนปั้นลงรักปิดทองประดับด้วยกระจก หน้าบันเป็นปูนปั้นประดับกระเบื้องเคลือบสี สลักพระราชสัญลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชเทวี ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน “พระสัมพุทธสิริ” หน้าตักกว้าง ๒ คืบ ๖ นิ้ว เป็นพระพุทธรูปที่สมเด็จพระวันรัต (ทับ  พุทฺธสิริ) เจ้าอาวาสองค์แรกสร้างและเชิญมาจากวัดราชาธิวาสคราวยกวัดในปี พ.ศ. 2399

พระวิหาร
พระวิหารตั้งอยู่ด้านหน้า มีอาณาบริเวณเป็นกำแพงแก้วเตี้ยๆ ล้อมรอบไปจรดผนังวิหารคด ฐานพระวิหารสูง ประดับหน้าบันปูนปั้นกระเบื้องเคลือบสีและสีทองระเบียง 3 ด้านใช้กระเบื้องเคลือบสีเขียวฉลุเป็นลวดลาย สุดทางเดินเป็นประตูเข้าสู่ภายในพระวิหารคดทั้ง 2 ข้าง ซุ้มประตูหน้าต่างปูนปั้นลงรักปิดทองประดับกระจกลายดอกพุดตาน มีรูปพระมหามงกุฎอยู่เบื้องบน บานประตูหน้าต่างด้านนอกเขียนด้วยลายรดน้ำ ด้านในเขียนภาพสี ผนังภายในเป็นภาพจิตรกรรมต้นเสาพระวิหารทุกต้นแสดงปริศนาธรรมอย่างวิจิตรพิสดาร ภายในพระวิหารประดิษฐานองค์พระประธานซึ่งหล่อขึ้นในพระบรมมหาราชวังด้านหลังพระประธานมีประตูและบันไดลงสู่วิหารคดและลานพระเจดีย์

พระเจดีย์
พระเจดีย์วัดโสมนัสราชวรวิหารมี 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่ประดับด้วยกระเบื้องโมเสกตั้งสูงตระหง่านสีทองอร่ามน่าดูชมตามแบบฉบับของพระพุทธศาสนา ลักษณะพระเจดีย์แบบลังกาวงศ์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่รับเข้ามาจากประเทศอินเดียตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อีกองค์เป็นพระเจดีย์แบบขมฟางคล้ายสถูปปริพพานในประทศอินเดีย โดยทั่วไปเรียกว่า “เจดีย์มอญ” ถือเป็นเจดีย์ยุคแรกของพระพุทธศาสนาที่หาดูได้ยากในประเทศไทย

รู้ไว้ใช่ว่า

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโสมนัสราชวรวิหารมีความวิจิตรพิสดารทางลายเส้นโดยเฉพาะความแปลกใหม่ในงานจิตรกรรมฝาผนังทั่วไปคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง อิเหนา ที่สอดแทรกปริศนาธรรมกับคติสอนใจไว้อย่างแยบยลอีกทั้งจิตรกรรมฝาผนังที่ผสมผสานกับแบบตะวันตกบรรยายวิถีชีวิตของชาวเมืองในยุคนั้นตามแบบทัศนียวิทยาที่ทรงคุณค่าและควรค่าแก่การเข้าชม

ที่ตั้ง

646 ถนนกรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์: 0-2281-7944 เวลาเปิด – ปิด: 05.00 – 20.00 น.
การเดินทาง: รถโดยสารประจำทางสาย 5, 10, 15, 47, 48, 53, 70, 201, ปอ.7, ปอ.5, ปอ.9, ปอ.70

www.watsomanas.com

HOME