กรุงเทพมหานคร
สำนักการคลัง
กฎหมาย กทม.
หนังสือเวียน กทม.
กทม.1555
ศูนย์ข้อมูล กทม.
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  

                         พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516  กำหนดให้มี “กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร”  เพื่อจ่ายบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีทุนประเดิมโอนมาจาก”กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น”ในอัตราร้อยละยี่สิบของจำนวนเงินที่มีอยู่ในวันที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ( 25 กันยายน 2516) เป็นจำนวน 29,547,497.81 บาท และกำหนดให้กรุงเทพมหานครหักเงินงบประมาณรายได้ประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนในอัตราซึ่งกฎกระทรวงกำหนดไม่เกินร้อยละสาม และรวมถึงเงินดอกผลที่เกิดจากกองทุนฯ และเงินที่มีผู้อุทิศสมทบเข้ากองทุนฯ

                        การบริหารงานของกองทุนฯ ให้เป็นในรูปของคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.บ.ก.) มีอำนาจหน้าที่คุมการจ่ายเงินทุกประเภทของกองทุนฯ และรับรองงบดุลแสดงฐานะการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานครแต่ละปี เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อทราบก่อนสิ้นเดือนธันวาคมของแต่ละปี

 
คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  จัดตั้งขึ้น
ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 เรียก
โดยย่อว่า “ก.บ.ก.”

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 กำหนด
ให้ตั้ง”สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร”
ขึ้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

+ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
+ สถิติการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ
   บำเหน็จตกทอดของข้าราชการ
   กรุงเทพมหานครสามัญที่ออกจาก
   ราชการและถึงแก่กรรม
+ เพิ่มเติม...
+ เพิ่มเติม...
                                         + เพิ่มเติม...
 
 
 
侶몸친경윱菱http://BestMoban.Com,뫘뜩친경헝련狂http://BestMoban.Com http://Moban.17Easy.Com http://www.mb8.cn