ขอเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน สำนักงานเขต

1.

นางอมรรัตน์  ยุทธวารี

ขปร.จข. 26 (ป)

สุเหร่าจรเข้ขบ
(กุลางกูรอุปถัมภ์)

ประเวศ

2.

นางรพีพรรณ  เนียมโห้

ขดม.บร. 28 (ป)

บำรุงรวิวรรณวิทยา

ดอนเมือง

3.

นางจุฑารัตน์  พฤทธิปถัมภ์

ขบน.สณ. 52 (ป)

วัดสุวรรณาราม

บางกอกน้อย

4.

นางจินตนา  อภิชาติ

ขบท.สด. 11 (ป)

วัดแสมดำ

บางขุนเทียน

5.

นางอรนุช  สมแก้ว

ขสล.ปบ. 12 (ป)

วัดปากบ่อ

สวนหลวง

6.

น.ส.อุบลวรรณ  เพ็ชร์ขาวเขียว

ขภจ.ทง. 4 (ป)

วัดทองศาลางาม

ภาษีเจริญ

7.

นางจุฑามาศ ประสงค์เพ็ชร์

ขปว.ปจ. 13 (ป)

ปลูกจิต

ปทุมวัน

8.

นางลัดดาวรรณ  เอี่ยมอิทธิพล

ขบก.พพ. 33 (ป)

พิชัยพัฒนา

บึงกุ่ม

9.

นางดวงอำพร  มะลิลา

ขนจ.สง. 9 (ป)

วัดสามง่าม

หนองจอก

10.

นางพุทธชาด  บุญรักษา

ขจจ.รส. 15 (ป)

รัตนโกสินทร์สมโภช

จตุจักร

11.

นางศิริพร  วิเชียรชัย

ขบค.พก. 10 (ป)

เพชรเกษม

บางแค

12.

น.ส.สุภาพัฒน์  ทิพย์แสง

รรม.ปน. 8 (ป)

มัธยมประชานิเวศน์

จตุจักร

13.

นางศิริรัตน์   พรพิริยะศานติ

ขจจ.ปน. 71 (ป)

ประชานิเวศน์

จตุจักร

14.

นางสุทิศา  บุญตอบ

ขบท.คธ. 75 (ป)

บางขุนเทียนศึกษา

บางขุนเทียน

15.

นางนงลักษณ์  ชัยสิทธิ์

ขลบ.ปศ. 31 (ป)

วัดปลูกศรัทธา

ลาดกระบัง

16.

น.ส.พรทิพย์  โกมล

ขลบ.รษ. 27 (ป)

วัดราชโกษา

ลาดกระบัง

17.

น.ส.จินดา  ปัทมานนท์

ขลส.คว1. 27 (ป)

เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1

หลักสี่

18.

นางพนิดา  แสงศรี

ขคน.คน. 21 (ป)

คันนายาว

คันนายาว

19.

นางวัชรี  ราชู

ขคว.ปว. 57 (ป)

ประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา

คลองสามวา

20.

นายสุรพงษ์  ทรงความเจริญ

ขปว.ชค. 35 (ป)

วัดชัยมงคล

ปทุมวัน

21.

นางวารุณี  ช่วงฉ่ำ

ขดด.วก. 41 (ป)

วิชากร

ดินแดง

22.

นางพรทิพย์  วงศานาถ

ขลพ.ลส. 18 (ป)

ลอยสายอนุสรณ์

ลาดพร้าว

23.

น.ส.พยุง  ธัญญเจริญ

ขบป.คจ. 29 (ป)

คลองกะจะ
(พงษ์สมบัติบำรุง)

บางกะปิ

24.

นายณัฐพัชร์  อัสราษี

ขจท.สส. 40 (ป)

วัดสีสุก

จอมทอง

25.

น.ส.เกตุสุรินทร์ 
บุญประกอบ

ขสพ.สซ. 4 (ป)

สุเหร่าซีรอ

สะพานสูง

26.

นางศุทธินี  หนูขาว

ขสพ.สซ. 34 (ป)

สุเหร่าซีรอ

สะพานสูง

27.

นางฐานรีรัตน์  แตงนุ้ย

ขจท.สส. 21 (ป)

วัดสีสุก

จอมทอง

28.

น.ส.วรรณพร  ทองหล่อ

ขลส.กท. 65 (ป)

การเคหะท่าทราย

หลักสี่

29.

นางฤทัย  อยู่ศิริ

ขบง.พพ. 6 (ป)

เพี้ยนพินอนุสรณ์

บางนา

30.

นางพัชรินทร์  คงราศรี

ขวน.ธท. 40 (ป)

วัดธาตุทอง

วัฒนา

31.

นางจุฑามณี  ราชเจริญ

ขนจ.จด. 6 (ป)

บ้านเจียรดับ

หนองจอก

32.

นางโกสุม  บุญศุข

ขบท.หบ. 8 (ป)

วัดหัวกระบือ

บางขุนเทียน

33.

นางรุ่งนภา  ศรีศรีสว่าง

ขจท.สส. 28 (ป)

วัดสีสุก

จอมทอง

34.

น.ส.ธนิดา  กิตติลือชากร

ขพท.ผต. 26 (ป)

วัดไผ่ตัน

พญาไท

35.

น.ส.จรัสพร  ศรีทอง

ขดด.วก. 54 (ป)

วิชากร

ดินแดง

36.

นางลินดา  บุตระ

ขรณ.สร. 10 (ป)

วัดสารอด

ราษฎร์บูรณะ

37.

น.ส.มนัสพร  วิศิษฏศักดิ์

ขจท.สส. 62 (ป)

วัดสีสุก

จอมทอง

38.

น.ส.อาภาภรณ์  เหมพันธุ์

ขบท.หบ. 23 (ป)

วัดหัวกระบือ

บางขุนเทียน

39.

นางรังสิมา  มัธยมจันทร์

ขวท.สพ. 15 (ป)

สุเหร่าลาดพร้าว

วังทองหลาง

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน สำนักงานเขต

1

นางสุมาลี  ธรรมวงษ์   

ขจจ.สร. 5  (ป)

วัดเสมียนนารี  

จตุจักร

2

น.ส.ลัดดาวัลย์  โรจนารุณ

ขดส.สข. 48  (ป)

สุโขทัย

ดุสิต

3

นางสุภัทรา  ตาปนานนท์ 

ขนจ.ภน. 14  (ป)

วัดหนองจอก 
(ภักดีนรเศรษฐ) 

หนองจอก

4

นางจรรยา  เฟื่องฟู 

ขบท.ศจ. 4  (ป)

ศาลเจ้า  (ห้าวนุกูลวิทยา)

บางขุนเทียน

5

น.ส.สุภัสสรา  บุญคุ้ม 

ขลส.คว. 21  (ป)

เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2

หลักสี่

6

นางพรรณี  สุดโททอง 

ขคว.บช. 21  (ป)

บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

คลองสามวา

7

นางฐิติรัตน์  คงศรีวิลัย 

ขภจ.นด.141 (ป)

วัดนิมมานรดี 

ภาษีเจริญ 

8

น.ส.ศจีพรรณ  จีรประภาพันธุ์

ขทว.ทร. 16 (ป)

คลองต้นไทร 
(สุขล้อมอุทิศ)

ทวีวัฒนา

9

น.ส.เพ็ญศรี  อ่อนสูง   

ขนจ.สป. 7  (ป) 

สังฆประชานุสสรณ์

หนองจอก

10

นายวีรภัทร์   อ่อนทอง   

ขสม.อน. 13  (ป)

ซอยแอนเนกซ์ 
(กาญจนาภิเษก 2)

สายไหม

11

นายบุญยง  สมนึก

ขสม.ฤว. 24  (ป)

ฤทธิยะวรรณาลัย  

สายไหม

12

นางปนัดดา   ชาติมาลากร     

ขสม.กร. 37  (ป) 

วัดเกาะสุวรรณาราม   

สายไหม

13

นางวัลยรัฐ  ประกอบสุขวิสิฐ     

ขบป. บป.58 (ป) 

บ้านบางกะปิ

บางกะปิ

14

นายสมพงษ์  ธนะสินธุ์

ขปร.สส. 5  (ป)

มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์

ประเวศ

15

นายสราวุธ  สุระมณี   

ขจท.วท. 36  (ป)

วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 

จอมทอง

16

น.ส.ประชิฐรุ่ง   จันทร์แดง

ขปว.ปจ. 59  (ป)

ปลูกจิต  

ปทุมวัน

17

นายอรพงศ์  ทองปัสโณว์ 

ขบป.บล. 90  (ป)

วัดบึงทองหลาง

บางกะปิ

18

นายศศิน  จิตร์บำรุง

ขลส.กท. 64   (ป)

การเคหะท่าทราย

หลักสี่

19

นางสมบัติ   นาคทิม 

ขทค.วท. 22  (ป)

วัดทุ่งครุ  (พึ่งสายอนุสรณ์)

ทุ่งครุ

20

น.ส.สมพิศ   กองขุนชาญ

ขปว.ลน. 11  (ป)

สวนลุมพินี

ปทุมวัน

21

นางสุนีย์  แก้วกมล

ขวท.สก. 11  (ป)

สุเหร่าดอนสะแก

วังทองหลาง

22

นางสถิตย์   ภิรมย์พูล 

ขบบ.พม. 94  (ป)

พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

บางบอน

23

นายสรรเสริญ   มณีโชติ

ขทค.สบ. 27  (ป)

สามัคคีบำรุง 

ทุ่งครุ

24

นายสุรการ   ชัยนเรศ

ขภจ.จร. 47  (ป)

วัดจันทร์ประดิษฐาราม 

ภาษีเจริญ

25

นางสุรัติ   ยันตะศรี   

ขลบ.ลบ. 14  (ป)

วัดลานบุญ  

ลาดกระบัง

26

นางวันทนา  ปิติกะวงษ์ 

ขสม.ฤว. 55 (ป)  

ฤทธิยะวรรณาลัย   

สายไหม

27

นางศรีสำอางค์  เจียมจิตร

ขสม. ฤว. 35 (ป)

ฤทธิยะวรรณาลัย

สายไหม

 

กลุ่มสาระภาษาไทย

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน สำนักงานเขต

1

นางรุ่งรัตน์  สนธิขันธ์

ขบท.วล.46 (ป)

วัดเลา
(คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ)

บางขุนเทียน

2

น.ส.ดวงใจ  จิตรภักดี

ขบญ.รส.23 (ป)

วัดราชสิทธาราม

บางกอกใหญ่

3

นางประพิศ   นุชไพโรจน์

ขสม.ฤว. 88 (ป)

ฤทธิยะวรรณาลัย

สายไหม

4

นางปาริชาติ  ปิ่นแก้ว

ขพข.พส. 24 (ป)

พูนสิน
(เพชรสุขอุปถัมภ์)

พระโขนง

5

นางวิภาวี  โฆษะฐิ

ขบท.คธ.84 (ป)

บางขุนเทียนศึกษา

บางขุนเทียน

6

นางจันทร์เพ็ญ  บุญเย็น

ขสม.รธ.19 (ป)

วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม)

สายไหม

7

น.ส.เบญจมาส  กรีแสง

ขนข.อส.85 (ป)

วัดอุดมรังสี
(ป.ปีติวรรณอุปถัมภ์)

หนองแขม

8

นางธัญทิพย์  ภู่ศรีวงศ์วณิช

ขนข.นข.70 (ป)

วัดหนองแขม
(สหราษฎร์บูรณะ)

หนองแขม

9

นางอัจฉรา  ศรีนาค

ขลบ.คล.6 (ป)

เคหะชุมชนลาดกระบัง

ลาดกระบัง

10

นางอรุณีย์  อัมพันศิริรัตน์

ขลบ.ปบ.3 (ป)

วัดปากบึง

ลาดกระบัง

11

นางทองศรี  จันทร์เพ็ญ

ขจท.วท.6 (ป)

วัดไทร
(ถาวรพรหมานุกูล)

จอมทอง

12

นางเสาวณา  ริยะขัน

ขบป.สน.23 (ป)

สุเหร่าหัวหมากน้อย

บางกะปิ

13

นางผาสุข  ดีชัง

ขลส.ลส.6 (ป)

วัดหลักสี่
(ทองใบทิวารีวิทยา)

หลักสี่

14

นายประพันธ์  กิรัมย์

ขคว.สจ.9 (ป)

วัดสุขใจ

คลองสามวา

15

น.ส.สุภาภรณ์  ไชยศรีมาลย์

ขมร.บก.22 (ป)

บ้านเกาะ

มีนบุรี

16

น.ส.ปรียนุช  เกษสมบูรณ์

ขมร.สด.4 (ป)

สุเหร่าทรายกองดิน

มีนบุรี

17

นางสิรินารถ  กิจสุดแสง

ขคว.บช.115(ป)

บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

คลองสามวา

18

น.ส.นันทวัน 
บูรณะอนุสรณ์

ขภจ.ตน.14 (ป)

วัดโตนด

ภาษีเจริญ

19

นางชนิดา  ชมชื่น

ขภจ.ปด.14 (ป)

วัดประดู่ (พ่วงอุทิศ)

ภาษีเจริญ

20

นางอังสณา  วรรัตน์

ขบท.คธ.24 (ป)

บางขุนเทียนศึกษา

บางขุนเทียน

21

น.ส.สุวลี  สมบูรณ์ผล

ขทว.ทว.25 (ป)

คลองทวีวัฒนา
(ทองน่วมอนุสรณ์)

ทวีวัฒนา

22

นายดัสกร  แสงแก้ว

ขลบ.บร.5 (ป)

วัดบำรุงรื่น

ลาดกระบัง

23

นางสิริอุบล  ทองหล่อเลิศ

ขบก.พพ.41(ป)

พิชัยพัฒนา

บึงกุ่ม

24

นางพวงเพ็ญ  พิชาดุลย์

ขบง.อศ.26 (ป)

อำนวยกนกศิริอนุสรณ์

บางนา

25

นางสุปีภา  จีนทองคำ

ขคว.บช.79 (ป)

บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

คลองสามวา

26

นางขวัญเมือง  เล่าอั้น

ขมร.วส.2 (ป)

วัดแสนสุข

มีนบุรี

27

นางบุญล้อม  เสตะวีระ

ขบน.ยร.46 (ป)

วัดยางสุทธาราม

บางกอกน้อย

28

นางสุนันทา  สายสีนวล

ขจท.สส.59 (ป)

วัดสีสุก

จอมทอง

29

นางเยาวนารถ  ภู่เอี่ยม

ขนจ.ศด.7 (ป)

สุเหร่าศาลาแดง

หนองจอก

30

นางอนงค์ลักษณ์
บุญนาคแก้ว

ขตช.ฉพ.31 (ป)

ฉิมพลี

ตลิ่งชัน

31

นางสุมณี  แตงไทย

ขสม.กร.11 (ป)

วัดเกาะสุวรรณาราม

สายไหม

32

นางพรพิมล  ชี้เชิญ

ขบข.ทน.100(ป)

ไทยนิยมสงเคราะห์

บางเขน

33

นายสัมฤทธิ์  จันทะรี

รรม.ปน.14 (ป)

มัธยมประชานิเวศน์

จตุจักร

34

นางวันเพ็ญ  อยู่จงดี

ขนจ.ภน.19 (ป)

วัดหนองจอก
(ภักดีนรเศรษฐ)

หนองจอก

35

นางวิมล  ทิมวิภาค

ขบค.รบ.37 (ป)

วัดราษฎร์บำรุง
(งามศิริวิทยาคาร)

บางแค

36

น.ส.สุภิญญา  พูลพาผล

ขบค.รบ.31 (ป)

วัดราษฎร์บำรุง
(งามศิริวิทยาคาร)

บางแค

37

นางณัฐวรรณ  ชมภูพันธ์

ขบข.ทน.137(ป)

ไทยนิยมสงเคราะห์

บางเขน

38

นางปาริชาต  สุขเอม

ขตช.ตช.17 (ป)

วัดตลิ่งชัน

ตลิ่งชัน

39

นางมันทณา  ทองโฉม

ขสม.นญ.56 (ป)

วัดหนองใหญ่

สายไหม

40

น.ส.ฉายศรี  แซ่ลิ้ม

ขวน.สอ.28 (ป)

สุเหร่าสามอิน

วัฒนา

41

น.ส.สมใจ  คงกล่อม

ขตช.ฉพ.27 (ป)

ฉิมพลี

ตลิ่งชัน

42

นางเบ็ญจา  บุญภักดี

ขสล.วต.15 (ป)

วัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)

สวนหลวง

43

นางมนชยา พรรณปัญญา

ขพน.สท.12 (ป)

วัดสุทัศน์

พระนคร

44

น.ส.อายุวัฒนี   พูนศรีสวัสดิ์

ขพน.มอ.10 (ป)

วัดใหม่อมตรส

พระนคร

45

นางมณีรัตน์  นิยมทอง

ขสม.นญ.5 (ป)

วัดหนองใหญ่

สายไหม

46

นางวัลณา  แจ่มนิยม

ขลบ.สร.22 (ป)

วัดสังฆราชา

ลาดกระบัง

47

นางรัตนา  วัชรกิจ

ขจท.นม.12 (ป)

วัดนาคนิมิตร

จอมทอง

48

นางพรรณวดี  พลอยคง

ขยว.คภ.20 (ป)

วัดคลองภูมิ

ยานนาวา

49

นางสกีนา  พุ่มหิรัญ

ขสพ.สข.13 (ป)

สุเหร่าลาดบัวขาว

สะพานสูง

50

นายเธียรชัย  เปรมผล

ขทค.รณ.53 (ป)

ราษฎร์บูรณะ

ทุ่งครุ

51

นางวีรยา  ตะราช

ขบท.ทข.25 (ป)

วัดท่าข้าม

บางขุนเทียน

52

นางลำจวน  รื่นสุนทร

ขลบ.ทพ.9 (ป)

วัดทิพพาวาส

ลาดกระบัง

53

นางวนิดา  ฤกษ์สมโภชน์

ขมร.คน.2 (ป)

คลองสองต้นนุ่น

มีนบุรี

54

นางธนวรรณ  บุตรหนู

ขบบ.พร.18 (ป)

พรหมราษฎร์รังสรรค์

บางบอน

55

นางนนทสรวง  กิจจำนงค์พันธุ์

ขบข.ทน.159(ป)

ไทยนิยมสงเคราะห์

บางเขน

56

นางเอมอร  หมอยาทิพย์

ขธร.ปว.13 (ป)

วัดประยุรวงศ์

ธนบุรี

57

น.ส.พัชรินทร์  ตระกูลทองอยู่

ขธร.พม.21 (ป)

วัดโพธินิมิตร

ธนบุรี

58

นางสุรางค์  อิทธิวรากร

ขบพ.บพ.24 (ป)

วัดบางพลัด

บางพลัด

59

นางสมสิริ  สิงห์ดำรงค์

ขธร.วฬ.9 (ป)

วัดเวฬุราชิณ

ธนบุรี

60

นางเตือนจิตร  ดีร้อยเอ็ด

ขธร.วฬ.24 (ป)

วัดเวฬุราชิณ

ธนบุรี

61

นางเสาวณีย์  สงวนศักดิ์

ขสพ.สข.7 (ป)

สุเหร่าลาดบัวขาว

สะพานสูง

62

น.ส.อิงอร  อนวัชชสุข

ขนข.อส.73 (ป)

วัดอุดมรังสี
(ป.ปิติวรรณอุปถัมภ์)

หนองแขม

63

น.ส.พูลทรัพย์  แช่มสุ่น

ขลพ.ลค.75 (ป)

วัดลาดปลาเค้า

ลาดพร้าว

64

นางยุบล  วรินทรางกูล

ขบค.บด.27 (ป)

วัดบุณยประดิษฐ์

บางแค

65

นางกานต์ชนิต  นิวาสวัฒน์

ขลพ.ลค.51 (ป)

วัดลาดปลาเค้า

ลาดพร้าว

66

น.ส.อรัญญา  โอฐยิ้มพราย

ขลพ.ลค.57 (ป)

วัดลาดปลาเค้า

ลาดพร้าว

67

นางณฐนน  ไตรรัตน์

ขลพ.ลค.29 (ป)

วัดลาดปลาเค้า

ลาดพร้าว

68

นางเกษแก้ว  สรรพนา

ขลบ.ปศ.6 (ป)

วัดปลูกศรัทธา

ลาดกระบัง

69

นางวัชราภรณ์  สงวนแก้ว

ขนข.ศธ.8 (ป)

วัดศรีนวลธรรมวิมล

หนองแขม

70

น.ส.สุพัตรา  ภิรมย์ภักดี

ขคว.บช.15 (ป)

บางชัน
(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

คลองสามวา

71

นางอังคณา  บุณยะพุกกนะ

ขนจ.คส.15 (ป)

คลองสอง

หนองจอก

72

น.ส.ตรีรัตน์  หนูเจริญ

ขคส.พญ.4 (ป)

วัดพิชัยญาติ

คลองสาน

73

นางสุวรรณี  ฉัยยากูล

ขรณ.สร.5 (ป)

วัดสารอด

ราษฎร์บูรณะ

74

นางศิริพร  สันติปาตี

ขรณ.สร.7 (ป)

วัดสารอด

ราษฎร์บูรณะ

75

นางเกษร  ตั้งดำรงรัตน์

ขลบ.ลอ.7 (ป)

ลำพะอง 
(ราษฎร์จำเริญบำรุง)

ลาดกระบัง

76

นางวาสนา  เอื้อไพบูลย์

ขลบ.ลอ.14 (ป)

ลำพะอง 
(ราษฎร์จำเริญบำรุง)

ลาดกระบัง

77

นางกฤษณพร  พุ่มหริ่ง

ขบท.คธ.29 (ป)

บางขุนเทียนศึกษา

บางขุนเทียน

78

นางอำพร  เพ็ชรประดิษฐ

ขตช.รฎ.10 (ป)

วัดรัชฎาธิฐาน

ตลิ่งชัน

79

นางมาลี  พรหมประเทศ

ขตช.รฎ.21 (ป)

วัดรัชฎาธิฐาน

ตลิ่งชัน

80

นางประทุม  จุลคณานุกิจ

ขบข.ทน.144(ป)

ไทยนิยมสงเคราะห์

บางเขน

81

นางศรัณย์รัตน์  เกรียงสันติกุล

ขบล.รส.9 (ป)

วัดราชสิงขร

บางคอแหลม

82

นางทินกร  อัญชลีวิทยกุล

ขลบ.ปบ.41 (ป)

วัดปากบึง

ลาดกระบัง

83

นางนิรมล  ศุภรรัตน์

ขมร.มร.18 (ป)

มีนบุรี

มีนบุรี

84

นายจิระ  พุ่มพฤกษา

ขบน.บน.26 (ป)

วัดบางขุนนนท์

บางกอกน้อย

85

นางวิไลลักษณ์  การีมี

ขทค.สบ.25 (ป)

สามัคคีบำรุง

ทุ่งครุ

86

นายจตุพร  พรหมเวช

ขบญ.รส.52 (ป)

วัดราชสิทธาราม

บางกอกใหญ่

87

นางเหรียญทอง  นนทะแสง

ขบบ.บส.10 (ป)

บ้านนายสี

บางบอน

88

นางสุรางค์  สมเพราะ

ขคน.จบ.5 (ป)

จินดาบำรุง

คันนายาว

89

นางเพ็ญทิพย์  ผงพิลา

ขคว.สส.16 (ป)

สุเหร่าแสนแสบ

คลองสามวา

90

นายบุญเชิด  บุญสมหวัง

ขรณ.จร.43 (ป)

วัดแจงร้อน

ราษฎร์บูรณะ

91

นายปราโมทย์  ศรีเมือง

ขตช.ฉพ.49 (ป)

ฉิมพลี

ตลิ่งชัน

92

นางชำเลือง  เลิศสังข์

ขปร.ยส.32 (ป)

อยู่เป็นสุขอนุสรณ์

ประเวศ

93

นางนารี  สันติธัช

ขจท.วท.22 (ป)

วัดไทร
(ถาวรพรหมานุกูล)

จอมทอง

94

นางภิรมย์  ชัยดุษฎีกุล

ขคส.ศฉ.63 (ป)

วัดเศวตฉัตร

คลองสาน

95

นางรัตนาภรณ์  น้อยสร้อย

ขดม.ปอ.64 (ป)

ประชาอุทิศ

ดอนเมือง

96

นางแสงศิลป์  สำลีแก้ว

ขบค.บด.38 (ป)

วัดบุณยประดิษฐ์

บางแค

97

นางสุณี  จินตวร

ขทค.นล.94 (ป)

นาหลวง

ทุ่งครุ

98

นางพยอม  มีลักษณ์

ขบท.คธ.16 (ป)

บางขุนเทียนศึกษา

บางขุนเทียน

99

นางธิดารัตน์  กิติธรากุล

ขบท.คธ.79 (ป)

บางขุนเทียนศึกษา

บางขุนเทียน

100

นางรุ่งรัชนี   สราญบุตร

ขตช.วท.5 (ป)

วัดทอง
(อุดมศิลปวิทยาคาร)

ตลิ่งชัน

101

นางอิงอร  สว่างศรี

ขยว.ปร. 30 (ป)

วัดปริวาส

ยานนาวา

102

น.ส.นุสรา   ภู่คล้าย

ขบค.หญ.57(ป)

คลองหนองใหญ่
(ทองคำ ปานขำอนุสรณ์)

บางแค

103

น.ส.อิษยา  ชาญวิเศษ

ขสล.วต. 19 (ป)

วัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)

สวนหลวง

104

นางวิเคตร   เวชวิทยา

ขสล.วต. 11 (ป)

วัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)

สวนหลวง

105

น.ส.ทัสนี  ประเสริฐวงศ์

ขสล.วต.18  (ป)

วัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)

สวนหลวง

106

นางธัญวรัตม์   ศิริพิมลวาทิน

ขบน.ดล. 6 (ป)

วัดดงมูลเหล็ก

บางกอกน้อย

107

นางเยาวนารถ   หาเพิ่มพูล

ขลบ.บบ. 5 (ป)

วัดบึงบัว

ลาดกระบัง

108

นางราตรี  ศรีวิเชียร

ขสม.นญ.49(ป)

วัดหนองใหญ่

สายไหม

109

นางชุมศรี   แย้มยิ้ม

ขบท.คธ.13 (ป)

บางขุนเทียนศึกษา

บางขุนเทียน

110

นางวีระนันท์   พัชรจิณะแสน

ขบท.คธ.74 (ป)

บางขุนเทียนศึกษา

บางขุนเทียน

111

น.ส.อำพัน   ลี้สุวรรณ

ขวน.ภษ.23 (ป)

วัดภาษี

วัฒนา

112

นางจิตรลดา  เอมแบน

ขวน.ภษ.17 (ป)

วัดภาษี

วัฒนา

113

นางมาลี  รัศมิแพทย์

ขบป.บป.137(ป)

บ้านบางกะปิ

บางกะปิ

114

นางสมหวัง  ขาวสอาด

ขสพ.สข. 8  (ป)

สุเหร่าลาดบัวขาว

สะพานสูง

115

นางระพีพรรณ  เทียมมณี

ขสท.ยว.22 (ป)

ยานนาวา

สาทร

116

นางนิภากร   พันธุ์นา

ขสม.ฤว.149 (ป)

ฤทธิยะวรรณาลัย

สายไหม

117

นางสุลักขนา  จังหวัด

ขสม.ฤว. 63(ป)

ฤทธิยะวรรณาลัย

สายไหม

118

นางจินตนา  เกิดฤทธิ์

ขสม.ฤว.91 (ป)

ฤทธิยะวรรณาลัย

สายไหม

119

นางธิดาภรณ์   เกษสุวรรณ

ขลส.คว.1.54 (ป)

เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1

หลักสี่

120

นางหริสา   แสงเพ็ชร์

ขจจ.ปน. 8  (ป)

ประชานิเวศน์

จตุจักร

121

นางระจิต   บาเปีย

ขจจ.ปน. 89 (ป)

ประชานิเวศน์

จตุจักร

122

นางกาญจนา  นุชสุวรรณ

ขลบ.ปศ.47 (ป)

วัดปลูกศรัทธา

ลาดกระบัง

123

นางสมศรี   มีแสง

ขบบ.พร.7 (ป)

พรหมราษฎร์รังสรรค์

บางบอน

124

นายวิษณุกรณ์   ขันตี

ขสพ.สซ.12 (ป)

สุเหร่าซีรอ

สะพานสูง

125

นางยุพดี  แช่มช้อย

ขบค.รบ.78 (ป)

วัดราษฎร์บำรุง
(งามศิริวิทยาคาร)

บางแค

126

นางเสาวนิต  ศรีนวล

ขบค.รบ.17 (ป)

วัดราษฎร์บำรุง
(งามศิริวิทยาคาร)

บางแค

127

น.ส.อุษณีย์  จินดารมย์

ขสม.ฤว.26 (ป)

ฤทธิยะวรรณาลัย

สายไหม

128

นางพรพิมล  ชัดไพบูลย์

ขสล.รม.34 (ป)

สุเหร่าใหม่

สวนหลวง

129

นางศิริรักษ์   ศรีพิทูลพาทย์

ขจจ.ปน.6 (ป)

ประชานิเวศน์

จตุจักร

130

นางวัลลภา  วรวิทย์

ขทค.รณ.68 (ป)

ราษฎร์บูรณะ

ทุ่งครุ

131

น.ส.น้ำเงิน  โชคชัย

ขธร.บน.15 (ป)

วัดบางสะแกนอก

ธนบุรี

132

นางสุทินี   เส็งวงษ์

ขสม.ฤว.40  (ป)

ฤทธิยะวรรณาลัย

สายไหม

133

น.ส.อรอนงค์  เอี่ยมรักษา

ขจท.ปน.25 (ป)

วัดบางประทุนนอก

จอมทอง

134

นางดลจิตต์  แสงครุฑ

ขบน.ดร.30 (ป)

วัดดุสิตาราม

บางกอกน้อย

135

นางพัชนี  ศรีสว่าง

ขบน.ดร.22 (ป)

วัดดุสิตาราม

บางกอกน้อย

136

นางพัชรินทร์  คัมภีระพันธุ์

ขบน.ดร.34 (ป)

วัดดุสิตาราม

บางกอกน้อย

137

น.ส.เทียมนภา   ธรรมโชติ

ขธร.กร.22 (ป)

กันตทาราราม

ธนบุรี

138

นางฉวีวรรณ  ศรีพันธุ์

ขธร.กร.33 (ป)

กันตทาราราม

ธนบุรี

139

น.ส.จิตรลดา   ทองใบใหญ่

ขธร.กร.47 (ป)

กันตทาราราม

ธนบุรี

140

นางสมพร  บุญรอด

ขลบ.สภ.15 (ป)

วัดสุทธาโภชน์

ลาดกระบัง

141

นางพันพิศ   ปุณณินท์

ขจท.บท.20 (ป)

วัดบางขุนเทียนนอก

จอมทอง

142

น.ส.ประไพรัตน์ 
บรรพจน์พิทักษ์

ขบพ.บพ.35(ป)

วัดบางพลัด

บางพลัด

143

นางษันรักษ์  จำรัส

ขบข.ทน.52 (ป)

ไทยนิยมสงเคราะห์

บางเขน

144

นางสุทิน  ไชยนรา

ขมร.วล.22 (ป)

วังเล็กวิทยานุสรณ์

มีนบุรี

145

นางธนวรรณ  เนือกขุนทด

ขบซ.ปด.6 (ป)

วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

บางซื่อ

146

น.ส.รวิวรรณ  เพ็ญจันทร์

ขลบ.สห.7 (ป)

แสงหิรัญวิทยา

ลาดกระบัง

147

นางวันเพ็ญ  เภาประเสริฐ

ขนจ.นอ.8 (ป)

นีลราษฎร์อุปถัมภ์

หนองจอก

148

นางนิตยา  ผอบทอง

ขบง.ผพ.36 (ป)

ผ่องพลอยอนุสรณ์

บางนา

149

น.ส.ตวงทอง  ศรีใส

ขสล.นว.20 (ป)

นาคนาวาอุปถัมภ์

สวนหลวง

150

น.ส.พัชลี  อ่อนนิ่ม

ขมร.มร.36 (ป)

มีนบุรี

มีนบุรี

151

น.ส.กฤษณา  ธีระนังสุ

ขจจ.ปน.84 (ป)

ประชานิเวศน์

จตุจักร

152

นางพรศิลป์ อุดมศรีรุ่งเรือง

ขบน.อพ.14 (ป)

วัดอัมพวา

บางกอกน้อย

153

นางวัชรี  เอี่ยมจ้อย

ขสม.ฤว.21 (ป)

ฤทธิยะวรรณาลัย

สายไหม

154

นางสำเนียง  น้ำค้างงาม

ขลบ.รษ.18 (ป)

วัดราชโกษา

ลาดกระบัง

155

นางอารมย์  คำพรรณ์

ขบค.รบ.19 (ป)

วัดราษฎร์บำรุง
(งามศิริวิทยาคาร)

บางแค

156

นางโฉมภิต  กนิษฐวงศ์

ขลบ.บบ.13 (ป)

วัดบึงบัว

ลาดกระบัง

157

น.ส.ปราณี  มากปราง

ขจท.บท.10 (ป)

วัดบางขุนเทียนนอก

จอมทอง

158

นางนวลจันทร์  ตรีเพ็ชร์

ขบป.บป.166(ป)

บ้านบางกะปิ

บางกะปิ

159

นางรัชนีย์  ก้านทองหลาง

ขสม.ฤว.134 (ป)

ฤทธิยะวรรณาลัย

สายไหม

160

นางนพรัตน์  ฉลองทศพรชัย

ขสม.ฤว.128 (ป)

ฤทธิยะวรรณาลัย

สายไหม

161

น.ส.ไพรพนา  บุญปลอด

ขคน.จบ.15 (ป)

จินดาบำรุง

คันนายาว

162

นางยุพิน  มุ่งสระกลาง

ขบค.บด.4 (ป)

วัดบุณยประดิษฐ์

บางแค

163

นางฐานิกา 
อลังการกิตติเวชช์

ขบค.บด.7 (ป)

วัดบุณยประดิษฐ์

บางแค

164

นางยาหยี  อมรภักดี

ขดม.บร.36 (ป)

บำรุงรวิวรรณวิทยา

ดอนเมือง

165

นางฐาศศิร์  ประเสริฐพงษ์

ขบข.ทน.119 (ป)

ไทยนิยมสงเคราะห์

บางเขน

166

นางพิมลพรรณ  ช่วยบำรุง

ขบป.บป.83(ป)

บ้านบางกะปิ

บางกะปิ

167

นางจิตริณี  พรหมประพันธ์

ขดม.วฬ.37 (ป)

วัดเวฬุวนาราม

ดอนเมือง

168

นายสมชาย  เดชปรารมย์

ขบท.วล.37 (ป)

วัดเลา
(คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ)

บางขุนเทียน

169

นางอรสา  วงษ์ศิริ

ขธร.วฬ.33 (ป)

วัดเวฬุราชิณ

ธนบุรี

170

นางสุวารี  ศิลาบุตร

ขนจ.สข.7 (ป)

สุเหร่าลำแขก

หนองจอก

171

นางบุษณีย์  บูรณะสุคนธ์

ขบข.ทน.56 (ป)

ไทยนิยมสงเคราะห์

บางเขน

172

นางเอื้อมพร  ก๊กมาศ

ขลพ.ลค.31 (ป)

วัดลาดปลาเค้า

ลาดพร้าว

173

น.ส.งามกนก  ทรายเรืองศรี

ขบญ.รส.43 (ป)

วัดราชสิทธาราม

บางกอกใหญ่

174

นางวรดา  สนองอุทัย

ขบญ.รส.53 (ป)

วัดราชสิทธาราม

บางกอกใหญ่

175

น.ส.สมดี  สมบัติปู่

ขบญ.รส.27 (ป)

วัดราชสิทธาราม

บางกอกใหญ่

176

นางจุฬาภรณ์  อภิชิตตระกูล

ขทค.สบ.18 (ป)

สามัคคีบำรุง

ทุ่งครุ

177

นางอภิญญา  บูรณะพงศ์

ขคน.จบ.3 (ป)

จินดาบำรุง

คันนายาว

178

นางจรรยา  จารุสมบัติ

ขคว.สส.17 (ป)

สุเหร่าแสนแสบ

คลองสามวา

179

นางกฤษณา  แสงสิมมา

ขคว.สส.34 (ป)

สุเหร่าแสนแสบ

คลองสามวา

180

น.ส.ช่อทิพย์  เชษฐนรกุล

ขรณ.บก.103 (ป)

วัดบางปะกอก

ราษฎร์บูรณะ

181

นางปัทมา  จิตตวัฒนะ

ขรว.กพ.36 (ป)

กิ่งเพชร

ราชเทวี

182

นางขวัญตา  มิ่งแก้ว

ขทว.ทร.20 (ป)

คลองต้นไทร

ทวีวัฒนา

183

น.ส.พรรณพร  เสียงใหญ่

ขทว.ทร.6 (ป)

คลองต้นไทร

ทวีวัฒนา

184

น.ส.ชัฎชนก  เวชสกล

ขบง.ผพ.38 (ป)

ผ่องพลอยอนุสรณ์

บางนา

185

น.ส.ยุวรินทร  พงษ์ดารา

ขปร.จข.16 (ป)

สุเหร่าจรเข้ขบ

ประเวศ

186

นางพนิดา   แจ้งเดชา

ขจจ.ปน.146 (ป)

ประชานิเวศน์

จตุจักร

187

นางอุไรวรรณ   สุดชา

ขบค.บด.26 (ป)

วัดบุณยประดิษฐ์

บางแค

188

นางอนงนาถ   วงษ์โกวิทย์

ขสม.ฤว.50 (ป)

ฤทธิยะวรรณาลัย

สายไหม

189

นางนงนุช   สุวรรณโครธ

ขบป.บป.149(ป)

บ้านบางกะปิ

บางกะปิ

190

น.ส.สุชาดา  โชคบรรดาลสุข

ขบพ.บพ.19(ป)

วัดบางพลัด

บางพลัด

191

นางปัทมา  แก้วอุไร

ขรณ.ปส.25 (ป)

วัดประเสริฐสุทธาวาส

ราษฎร์บูรณะ

192

น.ส.บุญเรือน  แตงมณี

ขตช.ชล.4 (ป)

วัดช่างเหล็ก

ตลิ่งชัน

193

นางอบเชย  อุนานนท์

ขมร.วล.10 (ป)

วังเล็กวิทยานุสรณ์

มีนบุรี

194

นางปราณี  ชอบประดิษฐ์

ขดม.ปอ.17 (ป)

ประชาอุทิศ
(จันทาบอนุสรณ์)

ดอนเมือง

195

น.ส.สุภาพ  น้ำใจรัก

ขลบ.สห.3 (ป)

แสงหิรัญวิทยา

ลาดกระบัง

196

น.ส.ประจวบ  มีใส

ขสม.ฤว.105 (ป)

ฤทธิยะวรรณาลัย

สายไหม

197

น.ส.สิรี  นิ่มนุช

ขสม.ฤว.62 (ป)

ฤทธิยะวรรณาลัย

สายไหม

198

นางวนิดา  ทุมมานนท์

ขสม.ฤว.101 (ป)

ฤทธิยะวรรณาลัย

สายไหม

199

นางลักขณา  กิจเฮง

ขดม.บร.7 (ป)

บำรุงรวิวรรณวิทยา

ดอนเมือง

200

นายวิชัย  เพิ่มสินทรัพย์

ขบพ.วร.37 (ป)

วัดรวก

บางพลัด

201

นายนพดล  พัฒน์บูรมย์

ขบพ.บพ.43 (ป)

วัดบางพลัด

บางพลัด

202

นางประภัสสร  จันทุรส

ขนข.ขป.24 (ป)

บ้านขุนประเทศ

หนองแขม

203

น.ส.มานิต  เหล็กแจ้ง

ขสล.วต.35 (ป)

วัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)

สวนหลวง

<< หน้าหลัก 1 3 >>