ขอเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูเชี่ยวชาญ

สาขาบรรณารักษศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งเลขที่  โรงเรียน สำนักงานเขต
1 นางจรี  อุดมทรัพย์ ขลบ.พน. 18 (ป) วัดพลมานีย์ ลาดกระบัง
         

 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งเลขที่  โรงเรียน สำนักงานเขต
1 นางสุดา  มากบุญ ขสม.ฤว. 18 (ป) ฤทธิยะวรรณาลัย สายไหม
2 นางอัมรา เมฆไพบูลย์ ขสม.ฤว. 39 (ป) ฤทธิยะวรรณาลัย สายไหม
3 น.ส.ณุวีร์ ชูวิสิฐกุล ขสม.ฤว. 38 (ป) ฤทธิยะวรรณาลัย สายไหม
         

 

กลุ่มสาระภาษาไทย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งเลขที่  โรงเรียน สำนักงานเขต
1 นางวันทนีย์ หมั่นหาผล ขลบ.พน. 9 (ป) วัดพลมานีย์ ลาดกระบัง
         

 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งเลขที่  โรงเรียน สำนักงานเขต
1 นายปฐมฤกษ์ ศรีสมทรัพย์ ขนจ.สง. 18 (ป) วัดสามง่าม หนองจอก
         

 

ขอเลื่อนวิทยฐานะเป็น ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งเลขที่  โรงเรียน สำนักงานเขต
1 นางฑิวาวรรณ สุวานิโช ขนจ.ลก. 1 (บ) บ้านลำต้นกล้วย หนองจอก
2 นายไพฑูรย์ เบญจพฤกษชาติ ขบญ.ปพ. 1 (บ) วัดประดู่ฉิมพลี บางกอกใหญ่
3 น.ส.นพวรรณ ญาณะนันท์ ขคว.บด. 1 (บ) บ้านแบนชะโด คลองสามวา
4 นางจริยา คันธเศรษฐ์ ขบน.บน. 1 (บ) วัดบางขุนนนท์ บางกอกน้อย
5 นางนพรัตน์ ศรีเพ็ชร์ ขบร.หล. 1 (บ) วัดหัวลำโพง บางรัก
6 นางนารี จังพล ขวท.สพ. 1 (บ) สุเหร่าลาดพร้าว วังทองหลาง
         

 

ขอเลื่อนวิทยฐานะเป็น รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน สำนักงานเขต

1

นางกาญจนี   โชติธรรมวัฒนะ

ขทค.วท.43 (บ)

วัดทุ่งครุ

ทุ่งครุ

2

นายสุพจน์   อินทะสุข

ขคว.หน.16 (บ)

บ้านหนองระแหง

คลองสามวา

3

นายเฉลิมศักดิ์   ภูมี

ขดม.บร.19 (บ)

บำรุงรวิวรรณวิทยา

ดอนเมือง

4

นายนุกูล   ศรีนวล

ขบบ.พม.2 (บ)

พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

บางบอน

5

นางภัทรพร   ลี้วิชัย

ขรณ.จร.3 (บ)

วัดแจงร้อน

ราษฎร์บูรณะ

6

น.ส.สุกัญญา   อรัญชัยเวช

ขจจ.สร.2 (บ)

วัดเสมียนนารี

จตุจักร

7

นายนพดล   คำพุฒ

ขวน.ภษ.28 (บ)

วัดภาษี

วัฒนา

8

นางสุดารัตน์   รัศมี

ขวน.ธท.4 (บ)

วัดธาตุทอง

วัฒนา

9

นางพัชรินทร์   ศิริสุข

ขวน.ธท.2 (บ)

วัดธาตุทอง

วัฒนา

10

นายพรหมพิมาน   ไชยหงษ์คำ

ขรว.ทน.44 (บ)

วัดทัศนารุณสุนทริการาม

ราชเทวี

11

นายสินชัย   อ่อนศรี

ขวท.สก.26 (บ)

สุเหร่าดอนสะแก

วังทองหลาง

12

นางศริญรัตน์   วงสวาห์

ขวน.วจ.66 (บ)

วิจิตรวิทยา

วัฒนา

13

น.ส.อรุณี   พจนโพธา

ขบค.หญ.48 (บ)

คลองหนองใหญ่

บางแค

14

น.ส.ชุมศรี   ไพบูลย์กุลกร

ขจจ.สน.2 (บ)

เสนานิคม

จตุจักร

15

นางสุนีย์   ธรรมานุสาร

ขคน.คน.2 (บ)

คันนายาว

คันนายาว

16

นายปริญญา   วรมาริษ

ขสล.รม.3 (บ)

สุเหร่าใหม่

สวนหลวง

17

นายสุพัศพงษ์  อนุชิตโสภาพันธุ์

ขมร.ค.๓ 2 (บ)

คลองสาม

มีนบุรี

18

นางศิริพร   อัศววิไลพร

ขรว.กพ.62 (บ)

กิ่งเพชร

ราชเทวี

19

นางสมพิศ   เก่งพานิช

ขลพ.ทว.2 (บ)

เทพวิทยา

ลาดพร้าว

20

นางรัชนี   ภูมิแดนดิน

ขคว.ปท.15 (บ)

วัดแป้นทอง

คลองสามวา

21

นายชัชวาลย์   ดวงมณี

รรม.ปน.68 (บ)

มัธยมประชานิเวศน์

จตุจักร

22

นายประสิทธิ์   หลำเพชร

ขมร.สด.46 (บ)

สุเหร่าทรายกองดิน

มีนบุรี

 

ขอเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภา่ษาอังกฤษ)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน สำนักงานเขต

1

นางวราภรณ์  อุ่นสินมั่น

ขวท.สก.27 (ป)

สุเหร่าดอนสะแก

วังทองหลาง

2

นางศิริลักษ์  มากดี

ขมร.มร.112 (ป)

มีนบุรี

มีนบุรี

3

น.ส.ประพิน  พรหมเมือง

ขลส.คว.1 59 (ป)

เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1

หลักสี่

4

นางกาญจนา  มุ่งดี

ขสม.นญ.44 (ป)

วัดหนองใหญ่

สายไหม

5

น.ส.ระวีวรรณ  บุญชู

ขคว.กส. 8 (ป)

กลางคลองสอง

คลองสามวา

6

นางพุธชาติ  วิไลแก้ว

ขพข.ธม.14 (ป)

วัดธรรมมงคล

พระโขนง

7

นางชลาทิพย์  มณีพงษ์

ขลส.คว.1 57 (ป)

เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1

หลักสี่

8

นายพิสิษฐ์  สอนน้อย

ขบค.วม.13 (ป)

วัดม่วง

บางแค

9

นางจันทร์เพ็ญ  เชี่ยวชาญ

ขบพ.วม.31 (ป)

วัดวิมุตยาราม

บางพลัด

10

นางจันจิรา  นนทสุวรรณ

ขคว.บช.93 (ป)

บางชัน

คลองสามวา

11

นางรัตนา  แก้วจรัส

ขคว.ปท.4 (ป)

วัดแป้นทอง

คลองสามวา

12 

น.ส.ทัศนีย์  ยอดวิทยา

ขบค.หญ.63 (ป)

คลองหนองใหญ่

บางแค

13

นางปทุมพร  ไทยอุดม

ขบค.หญ.19 (ป)

คลองหนองใหญ่

บางแค

14

นางอำไพ  บูรณสิงห์

ขจจ.ปน.28 (ป)

ประชานิเวศน์

จตุจักร

15

นางสุวรรณา  บุญยินดี

ขจจ.ปน.26 (ป)

ประชานิเวศน์

จตุจักร

16

น.ส.สุปราณี  พงษ์ศิริ

ชจจ.บป.77 (ป)

บ้านบางกะปิ

บางกะปิ

17

นางวชิรพันธ์  เนตรเจริญ

ขคล.ศร.17 (ป)

ศูนย์รวมน้ำใจ

คลองเตย

18

นางมลฤดี  สุขดี

ขบค.หญ.27 (ป)

คลองหนองใหญ่

บางแค

19

นางพุฒซ้อน  มีสมเพิ่ม

ขบท.ปช.18 (ป)

วัดประชาบำรุง

บางขุนเทียน

20

น.ส.อรรถนา  เล็กกูล

ขบก.บต.78 (ป)

วัดบางเตย

บึงกุ่ม

21

น.ส.สุมน  กิ่งทอง

ขบค.ศก.28 (ป)

หมู่บ้านเศรษฐกิจ

บางแค

22

นางชัชมน  สุวรรณประทีป

ขคว.คพ.3 (ป)

คลองบางพรหม

ทวีวัฒนา

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน สำนักงานเขต

1

นางสุนิศา   แช่มมณี

ขคว.สธ.17 (ป)

วัดสุทธิสะอาด

คลองสามวา

2

นายประสิทธิ์   มะแม้น

ขคว.สน.9 (ป)

สุเหร่าคลองหนึ่ง

คลองสามวา

3

นางกนกพร   พัฒนพลานนท์

ขบท.กพ.63 (ป)

วัดกำแพง

บางขุนเทียน

4

นายไพศาล   อินทร์กล่ำ

ขบท.บพ.5 (ป)

หมู่บ้านเกาะโพธิ์

บางขุนเทียน

5

นางสาลี่   พุทธพงษ์

ขคว.พร.20 (ป)

วัดพระยาสุเรนทร์

คลองสามวา

6

น.ส.วรางคณา   รอดปาน

ขรณ.สร. 49 (ป)

วัดสารอด

ราษฎร์บูรณะ

7

น.ส.รัชนี   รุ่งเรืองด้วยบุญ

ขตช.พก. 11 (ป)

วัดพิกุล

ตลิ่งชัน

8

น.ส.สมลักษณ์   มังครักษ์

ขดด.วก. 4 (ป)

วิชากร

ดินแดง

9

นางพึงพิศ   ครุธพุ่ม

ขบค.นส.31 (ป)

วัดบางแค 
(เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)

บางแค

10

นายสมเกียรติ   ภิรมย์พูล

ขบบ.พม.4 (ป)

พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

บางบอน

11

นางอุไรวรรณ   บุญสัตย์

ขสล.หม.22 (ป)

หัวหมาก

สวนหลวง

12

น.ส.พรรณพิมล 
เอี่ยมกาญจนรัตน์

ขมร.มร.51 (ป)

มีนบุรี

มีนบุรี

13

น.ส.สุนทรี   วีเปลี่ยน

ขบบ.พม.25 (ป)

พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

บางบอน

14

นางรัศมี   ศิริมาศ

ขบง.อศ.44 (ป)

อำนวยกนกศิริอนุสรณ์

บางนา

15

นางวาสนา   หนูประดิษฐ์

ขรณ.บก.55 (ป)

วัดบางปะกอก

ราษฎร์บูรณะ

16

น.ส.จุฬารัตน์   ศรีพระราม

ขรณ.บก.112 (ป)

วัดบางปะกอก

ราษฎร์บูรณะ

17

นางกฤตพร   สุนทรมนูกิจ

ขทว.ตธ.19 (ป)

ตั้งวิรุฬห์ธรรม

ทวีวัฒนา

18

นางจินตนา   เชื้อสาย

ขยว.คม.13 (ป)

วัดคลองใหม่

ยานนาวา

19

น.ส.จินดารัตน์   ศรีพระราม

ขรณ.วส.20 (ป)

วัดสน

ราษฎ์รบูรณะ

20

นางอัจฉรา   วงศ์เจริญ

ขบพ.คบ.27 (ป)

วัดคฤหบดี

บางพลัด

21

นางทัศนีย์   ยินดี

ขธร.ญส.4 (ป)

วัดใหญ่ศรีสุพรรณ

ธนบุรี

22

นายบัญชา   ทรัพย์สมบูรณ์

ขจท.พก.44 (ป)

วัดโพธิ์แก้ว

จอมทอง

23

นางฐิติมา   พรทองคำ

ขนจ.ภน.50 (ป)

วัดหนองจอก

หนองจอก

24

นายสมบัติ   อรรถวิเวก

ขจท.พท.37 (ป)

วัดโพธิ์ทอง

จอมทอง

25

นางโสภี   บรรยงกะเสนา

ขดด.วช.75 (ป)

วิชูทิศ

ดินแดง

26

นางพรทิพย์   เรืองรอง

ขนจ.ทส.25 (ป)

วัดทรัพย์สโมสร

หนองจอก

27

นางพิมพ์ใจ   เต็มสงสัย

ขภจ.ชพ.32 (ป)

วัดชัยฉิมพลี

ภาษีเจริญ

28

นางอัมภาภรณ์   เชิดโชติเพ็ชร์

ขมร.มร.69 (ป)

มีนบุรี

มีนบุรี

29

นายประกอบเกียรติ   ไตรพรหม

ขบบ.พม.7 (ป)

พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

บางบอน

30

น.ส.รุ่งแสง   ธนาภรณ์

ขบญ.มร.5 (ป)

วัดใหม่พิเรนทร์

บางกอกใหญ่

31

นางสุวรรณี   น้ำผึ้ง

ขบก.พพ.19 (ป)

พิชัยพัฒนา

บึงกุ่ม

32

น.ส.สุภาพร   จันทร์มา

ขมร.ลข.11 (ป)

วัดใหม่ลำนกแขวก

มีนบุรี

33

นายวินัย   มีทรัพย์ทอง

ขหข.ปบ.33 (ป)

ประชาราษฎ์รบำเพ็ญ

ห้วยขวาง

 

สาขาบรรณารักษศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน สำนักงานเขต

1

นางรำพึง  เรืองมาลัย

ขลส.บข.43 (ป) 

บางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์)

หลักสี่

2

นางประภัสสร  ทิมทอง 

ขบบ.วน.10 (ป)

วัดนินสุขาราม

บางบอน

3

นางรัตนา  คูหเจริญ

ขจท.พท.57 (ป)

วัดโพธิ์ทอง  

จอมทอง

4

นางวนิดา  รอดภัย 

ขตช.ชต.9 (ป)

ชุมทางตลิ่งชัน 

ตลิ่งชัน

5

นางอนุรา  สว่างแจ้ง 

ขดม.ปอ.122 (ป)

ประชาอุทิศ 

ดอนเมือง

 

สาขากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน สำนักงานเขต

1.

นางชัชรวี  ประดับมุข

ขนข.อส. 72 (ป)

วัดอุดมรังสี

หนองแขม

2.

นางวนิดา  พงศ์เกษตรศิลป์

ขคล.ศร. 55 (ป)

ศูนย์รวมน้ำใจ

คลองเตย

3.

นายสุรชัย  เขมะโรจน์กุล

ขรณ.บก. 58 (ป)

วัดบางปะกอก

ราษฎร์บูรณะ

 

กลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรีและนาฎศิลป์)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน สำนักงานเขต

1

นางกัญธิมา  เหมือนวงศ์ธรรม

ขตช.ชพ. 5 (ป)

วัดชัยพฤกษมาลา

ตลิ่งชัน

2

นายณรงค์  เนตรเจริญ

ขคล.ศร.13 (ป)

ศูนย์รวมน้ำใจ

คลองเตย

3

นางอำพร  เหลาทอง

ขลบ.สห.13 (ป)

แสงหิรัญวิทยา

ลาดกระบัง

4

น.ส.อุษณีษ์  ปลอดสัย

ขสล.นว.67 (ป)

นาคนาวาอุปถัมภ์

สวนหลวง

5

นางสุธิดา  ขุนสิทธิ์

ขปร.บม.14 (ป)

สุเหร่าบ้านม้า

ประเวศ

6

นางนวรัตน์  คงอินทร์

ขพน.ชพ.2 (ป)

วัดพระเชตุพน

พระนคร

7

นางอรทัย  สมพงษ์

ขทว.คส.19 (ป)

วัดคลองมหาสวัสดิ์

ทวีวัฒนา

8

นางพรรณพิมล  มีชัยมั่นจิต

ขจท.นม.25 (ป)

วัดนาคนิมิตร

จอมทอง

 

สาขาการศึกษาปฐมวัย (ก่อนประถมศึกษา)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน สำนักงานเขต

1

นางอุลัย  ทิพพะพาทย์    

ขบป.บป. 152 (ป)

บ้านบางกะปิ

บางกะปิ

2

น.ส.มณีรัตน์  เบ้าจรรยา 

ขบป.คจ. 32  (ป)

คลองกะจะ
(พงษ์สมบัติบำรุง)    

บางกะปิ

3

น.ส.พัชรา  อยู่สมบูรณ์  

ขจท.ศค. 10 (ป)

วัดศาลาครืน

จอมทอง

4

นางวรินทร  สว่าง    

ขบน. ปบ. 22 (ป) 

วัดปฐมบุตรอิศราราม

บางกอกน้อย

5

นางรัชริน  นทีทอง     

ขบค.ชน. 23 (ป)

บางเชือกหนัง

บางแค

6

นางปัญจาภรณ์  สุทธิแก้ว  

ขบน.ยร. 54 (ป)

วัดยางสุทธาราม

บางกอกน้อย

7

นายสมเกียรติ  สมศักดิ์  

ขยว.คภ. 6 (ป) 

วัดคลองภูมิ  

ยานนาวา

8

นางบุญเตือน  สมสีนวน     

ขนจ.สร. 3 (ป)

สุเหร่าอีรั้ว

หนองจอก

9

นางสายชล  บุญชัยชาญกิจ 

ขบป.บป. 57 (ป) 

บ้านบางกะปิ 

บางกะปิ

10

นางวันดี  บุญชู     

ขลส.คว.1 68 (ป) 

เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1    

หลักสี่

11

น.ส.จิระพร  ธีระสุนทร 

ขดด.วช. 51 (ป) 

วิชูทิศ 

ดินแดง

12

นางบุปผา  นำศรีนิรันดร์  

ขบล.ผง. 67 (ป) 

วัดไผ่เงินโชตนาราม

บางคอแหลม

13

นางชุตาภา  สุนทรชาติ   

ขบล.ผง. 23 (ป) 

วัดไผ่เงินโชตนาราม  

บางคอแหลม

14

นางรัตนา  เอราวัณ   

ขคล.ศร. 24  (ป) 

ศูนย์รวมน้ำใจ  

คลองเตย

15

น.ส.อัจฉรา  ปรีกราน  

ขดม.ดม. 33 (ป) 

วัดดอนเมือง 
(ทหารอากาศอุทิศ)   

ดอนเมือง

16

นางประครอง   อ่อนสง   

ขคล.ศร. 46 (ป) 

ศูนย์รวมน้ำใจ

คลองเตย

17

นางอัญชลี    มีเดชา   

ขบป.บล.  73 (ป)

วัดบึงทองหลาง  

บางกะปิ

18

นางกฤษณา  เจจือ     

ขบพ.วม. 19 (ป)

วัดวิมุตยาราม

บางพลัด

19

น.ส.วันเพ็ญ   เมฆวิลัย 

ขบค.ศด. 10  (ป) 

วัดศาลาแดง 

บางแค

20

นางเรืองระวี  ฝักฝ่าย     

ขวน.บข. 23 (ป) 

สุเหร่าบางมะเขือ  

วัฒนา

21

นางมาลัย  สังมีแสง  

ขสท.ยว. 5  (ป)) 

วัดยานนาวา

สาทร

22

นางภาณี  ทิวสมบุญ     

ขพน.มก. 20 (ป) 

วัดมกุฎกษัตริยาราม 

พระนคร

23

น.ส.พิศเพลิน  ธรรมผุสนา  

ขทค.บม. 16 (ป)

บางมด

ทุ่งครุ

 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน สำนักงานเขต

1

นายสุวิทย์  ชาติมาลา 

ขบค.หญ. 20  (ป)

คลองหนองใหญ่

บางแค

2

นางอมรรัตน์  จันทวงษ์

ขลส.ทห. 11  (ป)

ทุ่งสองห้อง
(คุปตัษเฐียรอุทิศ)

หลักสี่

3

นางน้อย  โพธิวงศ์วานิช

ขบค.พส. 55 (ป)

วัดพรหมสุวรรณสามัคคี

บางแค

4

นางนิธิกา  ปราการสมุทร

ขบพ.อว. 30  (ป)

วัดอาวุธวิกสิตาราม

บางพลัด

5

นางลัดดา  เหรียญแก้ว

ขรณ.รน. 18  (ป)

รัตนจีนะอุทิศ

ราษฎร์บูรณะ

6

นางมณฑาทิพย์  โตเหมือน

ขลส.กท. 3  (ป)

การเคหะท่าทราย

หลักสี่

7

นางพวงแก้ว  มณีจันทร์

ขลส.ทห. 18  (ป)

ทุ่งสองห้อง
(คุปตัษเฐียรอุทิศ)

หลักสี่

8

นางจินตนา  มีอิศระ

ขลพ.พถ. 24  (ป)

เพชรถนอม

ลาดพร้าว

9

นางกัญญา  ขันขาว

ขบป.บล. 12  (ป)

วัดบึงทองหลาง

บางกะปิ

10

น.ส.ประภาภรณ์  มุตตามระ

ขลบ.คล. 44  (ป)

เคหะชุมชนลาดกระบัง

ลาดกระบัง

11

นางเพ็ญประภา  เอกวีระ

ขพข.บจ. 18  (ป)

บางจาก
(นาคเผื่อนอุปถัมภ์)

พระโขนง

12

นายสมยศ  วิทยาคม

ขภจ.อก. 30  (ป)

วัดอ่างแก้ว
(จีบ  ปานขำ)

ภาษีเจริญ

13

นางรจนา  มณีเจียรกุล

ขบข.ตร. 8  (ป)

วัดไตรรัตนาราม
(ชื่นชูใจราษฏร์อุทิศ)

บางเขน

14

นายกาญจน์ชัย  สุธรรมน้อย

ขดม.บร. 67  (ป)

บำรุงรวิวรรณวิทยา  

ดอนเมือง

15

น.ส.วัชรีย์   เดี้ยปิย์ 

ขคล.ศร. 80 (ป) 

ศูนย์รวมน้ำใจ  

คลองเตย

16

น.ส.รจิตร์  สุขเลิศกิจ  

ขคล.ศร. 49 (ป) 

ศูนย์รวมน้ำใจ  

คลองเตย

17

นางปราณี   อำมาตย์โยธิน    

ขวท.สก. 25  (ป)

สุเหร่าดอนสะแก  

วังทองหลาง

18

น.ส.ชวนเพลิน   ตุ้มทอง  

ขบบ.วบ. 47 (ป)

วัดบางบอน  

บางบอน  

19

นางมัณทนา   เนตรสว่าง  

ขมร.ค3.  5 (ป)

คลองสาม  

มีนบุรี

20

นางทิวาวรรณ  หงษ์วิบูลผล   

ขทค.วท. 21  (ป)

วัดทุ่งครุ 
(พึ่งสายอนุสรณ์)  

ทุ่งครุ

21

น.ส.ชนิญญา   วังศกาญจน์  

ขบน.ปบ. 15 (ป)

วัดปฐมบุตรอิศราราม  

บางกอกน้อย

22

น.ส.สุปราณี   สูงรัง  

ขบก.บต. 85 (ป)

วัดบางเตย  

บึ่งกุ่ม

23

น.ส.อรพิน  รุ่งเรือง   

ขปร.มข. 3  (ป)

คลองมะขามเทศ  

ประเวศ

24

นายวีระพงษ์  อุปพงษ์ 

ขปร.ยส. 46 (ป)

อยู่เป็นสุขอนุสรณ์  

ประเวศ

25

นายณัฐพล  พรหมมี  

ขรณ.รน. 41 (ป)

รัตนจีนะอุทิศ  

ราษฎร์บูรณะ

26

นางแสนสุข   เตียเจริญกิจ  

ขมร.มร. 117  (ป)

มีนบุรี  

มีนบุรี  

27

น.ส.ปัทมาภรณ์  ประภาวงศ์

ขบก.บต. 68 (ป

วัดบางเตย  

บึ่งกุ่ม

 

กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่งเลขที่ โรงเรียน สำนักงานเขต

1

นายปรีชา   แย้มประดิษฐ์  

ขบง.พพ.  26 (ป)  

เพี้ยนพินอนุสรณ์

บางนา

2

นายอุทัย    สว่างเรือง  

ขรว.กพ.  49 (ป) 

กิ่งเพชร

ราชเทวี

3

นายกิติ   น่วมถนอม 

ขบค.หญ. 49 (ป)  

คลองหนองใหญ่  

บางแค

4

นายยงยุทธ   จันทวงษ์   

ขคว.ปท.  9 (ป)  

วัดแป้นทอง

คลองสามวา

5

นายธงชัย   ดวงมุลตรี    

ขคว.สน.  22 (ป)  

สุเหร่าคลองหนึ่ง

คลองสามวา

6

นายคมใจ   จันทรสิงห์   

ขมร.บก.  8 (ป)  

บ้านเกาะ

มีนบุรี

7

นางถนอมใจ  แช่มสุ่น    

ขนจ.สม. 14 (ป)   

สุเหร่าใหม่     

หนองจอก

8

นายชุมพล   โพธิโชติ  

ขคว.สธ.  20 (ป)  

วัดสุทธิสะอาด 

คลองสามวา

9

นางลดาวัลย์   วดีศิริศักดิ์  

ขลพ.คท. 26 (ป)   

คลองทรงกระเทียม 

ลาดพร้าว

10

นายฉัตรชัย    เวชพิศ   

ขบซ.มณ.  5 (ป) 

วัดมัชฌันติการาม

บางซื่อ

11

นางจีรวรรณ  จันทมุณี  

ขลบ.ปบ.  7 (ป) 

วัดปากบึง

ลาดกระบัง

12

น.ส.ชภชร   อู่ยายโสม   

ขบป.บป. 148 (ป) 

บ้านบางกะปิ 

บางกะปิ

13

นางสุดาวรรณ   สุขศรีใส  

ขลบ.คล.   8  (ป) 

เคหะชุมชนลาดกระบัง

ลาดกระบัง

14

น.ส.พวงเพ็ญ  ชูศรี   

ขปร.กส.   25  (ป) 

วัดกระทุ่มเสือปลา 

ประเวศ

15

นายเชาว์ริต   เฮงภู่เจริญ      

ขปร.ยส.   38  (ป) 

อยู่เย็นเป็นสุขอนุสรณ์

ประเวศ

16

นางสุจิตรา   ขำวิไล      

ขบก.นจ.  21  (ป) 

วัดนวลจันทร์ 

บึงกุ่ม

17

นางยุวดี  ศรีสวัสดิ์      

ขนข.อส. 14 (ป))   

วัดอุดมรังสี

หนองแขม

18

นางวรรณา   เหมือนเพ็ชร      

ขบท.กพ. 45 (ป) 

วัดกำแพง 

บางขุนเทียน

19

นายจิรศักดิ์   บุญยะแสงสวัสดิ์     

ขสม.กร.  5  (ป) 

วัดเกาะสุวรรณาราม

สายไหม

20

นายชัยวัฒน์   วาวตะคุ  

ขคล.ศร.  47 (ป)   

ศูนย์รวมน้ำใจ

คลองเตย

21

นายธนูศักดิ์   ชีพผาสุข  

ขวท.สก.  6  (ป) 

สุเหร่าดอนสะแก  

วังทองหลาง

22

นายแสงศิลป์   วงษ์ชมภู  

ขบป.บล. 64 (ป)  

วัดบึงทองหลาง  

บางกะปิ

23

นายฐิติภัทร   สิงห์ล้ำเลิศ   

ขบป. บล. 83 (ป) 

วัดบึงทองหลาง

บางกะปิ

24

นายสมชาติ   อุปถัมภ์   

ขภจ.อก.  59 (ป)

วัดอ่างแก้ว  

ภาษีเจริญ

25

นายฉัตรชัย  ขาวผ่อง   

ขบน.สธ. 18 (ป)) 

วัดบางเสาธง  

บางกอกน้อย

26

นายเกรียงศักดิ์   ทองศรี   

ขคว.พร. 30 (ป)) 

วัดพระยาสุเรนทร์

คลองสามวา

27

นายบุญโชติ  นาคนวล   

ขทค.นล. 10 (ป))  

นาหลวง  

ทุ่งครุ

28

นางพิมพิมล   มหุติวิชเยศ   

ขจท.นม. 49 (ป))   

นาคนิมิตร 

จอมทอง

29

นายประเทศ   สมนึก  

ขยว.ปร. 29  (ป)) 

วัดปริวาส 

ยานนาวา

30

น.ส.วิไล   อรุณสิริรัตน์ 

ขสม.นญ.  42 (ป)  

วัดหนองใหญ่

สายไหม

31

นางธิดา  เลิศพรประสพโชค

ขดม.ดม.  78 (ป)

วัดดอนเมือง 
(ทหารอากาศอุทิศ)  

ดอนเมือง

32

นายสุวิชา   วงศ์ทองเหลือ  

ขบบ.วบ.  51 (ป)   

วัดบางบอน

บางบอน

33

นางมาลี   จิตณรงค์   

ขปว.ปจ.  24 (ป)  

ปลูกจิต

ปทุมวัน

34

นายชัยมงคล   ทั่งสุข  

ขภจ.นด.  22 (ป)

วัดนิมมานรดี

ภาษีเจริญ

35

นางสมพร   สมานสิน  

ขปว.ลน.  49 (ป)  

สวนลุมพินี

ปทุมวัน

36

นายประพล   พุทธสุวรรณ 

ขบน.ปน. 17 (ป)

วัดปฐมบุตรอัศราราม 

บางกอกน้อย

<< หน้าหลัก 2 3 >>