:: พระราชบัญญัติ ::  
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  
    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
  พระราชบัญญัติระเีบียบข้าราชการครูและุบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
  พระราชบัญญัติระเีบียบข้าราชการครูและุบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534  
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539  
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542  
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  
     
:: กฎ ::  
  กฎ ก.ก. ว่าด้วยการบรรจุผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
  กฎ ก.ก. ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรุงเทพมหานคร  
  กฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการพ้นจาก
ตำแหน่งผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานคคร
 
  กฎ ก.ก. ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเดือนของตำแหน่งข้าราชการครู  
  กฎ ก.ก. ว่าด้วยการกำหนดระดับเงินเืดือนของตำแหน่งข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  
  กฎ ก.ก. ว่าดวยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2550  
  กฎ ก.ก. ว่าด้วยการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเิงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550  
  กฎ ก.ก. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ พ.ศ. 2551  
     
  :: กฎ ก.ค.ศ. ::  
 

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูง
ของอันดับ พ.ศ. 2553

 
  คำอธิบาย กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ
หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553
 
     
  :: หลักเกณฑ์ ::