1. กลุ่มอาชีพบริหาร อำนวยการ ธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูตและต่างประเทศ

ลำดับ ประเภท รหัส ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่งในสายงาน ระดับ
1 บริหาร 1-1-001 บริหาร นักบริหาร ต้น-สูง
2 บริหาร 1-1-002 ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ต้น-สูง
3 อำนวยการ 2-1-001 อำนวยการ ผู้อำนวยการ ต้น-สูง
4 อำนวยการ 2-1-002 อำนวยการเฉพาะด้าน ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(ระบุชื่อสายงาน) ต้น-สูง
5 อำนวยการ 2-1-003 ตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการ ต้น-สูง
6 วิชาการ 3-1-001 จัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
7 วิชาการ 3-1-002 ทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
8 วิชาการ 3-1-003 นิติการ นิติกร ปฏิบัติการ-ทรงคุณวุฒิ
9 วิชาการ 3-1-004 ปกครองเขต นักปกครองเขต ชำนาญการพิเศษ
10 วิชาการ 3-1-005 ปฏิบัติการเทศกิจ เจ้าพนักงานเทศกิจ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
11 วิชาการ 3-1-006 ปฏิบัติการปกครอง เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
12 วิชาการ 3-1-007 ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
13 วิชาการ 3-1-008 วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
14 วิชาการ 3-1-009 วิจัยการจราจร นักวิจัยการจราจร ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
15 วิชาการ 3-1-010 วิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
16 วิชาการ 3-1-011 วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
17 วิชาการ 3-1-012 วิชาการสถิติ นักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
18 วิชาการ 3-1-013 วิเทศสัมพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
19 ทั่วไป 4-1-001 ปฏิบัติงานเทศกิจ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
20 ทั่วไป 4-1-002 ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน-อาวุโส
21 ทั่วไป 4-1-003 ปฏิบัติงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
22 ทั่วไป 4-1-004 ปฏิบัติงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
23 ทั่วไป 4-1-005 ปฏิบัติงานสถิติ เจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
24 ทั่วไป 4-1-006 ประสานงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

2. กลุ่มอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม

ลำดับ ประเภท รหัส ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่งในสายงาน ระดับ
25 วิชาการ 3-2-001 วิเคราะห์งบประมาณ นักวิเคราะห์งบประมาณ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
26 วิชาการ 3-2-002 วิชาการคลัง นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
27 วิชาการ 3-2-003 วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
28 วิชาการ 3-2-004 วิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการจัดเก็บรายได ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
29 วิชาการ 3-2-005 วิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
30 วิชาการ 3-2-006 วิชาการบัญชี นักบัญชี ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
31 ทั่วไป 4-2-001 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน-อาวุโส
32 ทั่วไป 4-2-002 ปฏิบัติงานคลัง เจ้าพนักงานการคลัง ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
33 ทั่วไป 4-2-003 ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน-อาวุโส

3. กลุ่มอาชีพคมนาคม ขนส่ง และติดต่อสื่อสาร

ลำดับ ประเภท รหัส ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่งในสายงาน ระดับ
34 วิชาการ 3-3-001 ประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
35 วิชาการ 3-3-002 วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
36 ทั่วไป 4-3-001 ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
37 ทั่วไป 4-3-002 ปฏิบัติงานสื่อสาร เจ้าพนักงานสื่อสาร ปฏิบัติงาน-อาวุโส
38 ทั่วไป 4-3-003 ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

4. กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

ลำดับ ประเภท รหัส ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่งในสายงาน ระดับ
39 วิชาการ 3-4-001 วิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
40 ทั่วไป 4-4-001 ปฏิบัติงานการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน-อาวุโส

5. กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์

ลำดับ ประเภท รหัส ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่งในสายงาน ระดับ
41 วิชาการ 3-5-001 วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
42 ทั่วไป 4-5-001 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

6. กลุ่มอาชีพแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข

ลำดับ ประเภท รหัส ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่งในสายงาน ระดับ
43 วิชาการ 3-6-001 กายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
44 วิชาการ 3-6-002 จิตวิทยา นักจิตวิทยา ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
45 วิชาการ 3-6-003 ทันตแพทย์ ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ-ทรงคุณวุฒิ
46 วิชาการ 3-6-004 เทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
47 วิชาการ 3-6-005 นายสัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
48 วิชาการ 3-6-006 พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
49 วิชาการ 3-6-007 แพทย์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ-ทรงคุณวุฒิ
50 วิชาการ 3-6-008 เภสัชกรรม เภสัชกร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
51 วิชาการ 3-6-009 โภชนาการ นักโภชนาการ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
52 วิชาการ 3-6-010 รังสีการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
53 วิชาการ 3-6-011 วิชาการพยาบาล นักวิชาการพยาบาล ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
54 วิชาการ 3-6-012 วิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
55 วิชาการ 3-6-013 วิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
56 วิชาการ 3-6-014 วิชาการอาชีวบำบัด นักอาชีวบำบัด ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
57 วิชาการ 3-6-015 วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
58 ทั่วไป 4-6-001 เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด ปฏิบัติงาน-อาวุโส
59 ทั่วไป 4-6-002 เจ้าหน้าที่อนามัย เจ้าหน้าที่อนามัย ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
60 ทั่วไป 4-6-003 ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
61 ทั่วไป 4-6-004 ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
62 ทั่วไป 4-6-005 ปฏิบัติงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
63 ทั่วไป 4-6-006 ปฏิบัติงานโภชนาการ โภชนากร ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
64 ทั่วไป 4-6-007 ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
65 ทั่วไป 4-6-008 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
66 ทั่วไป 4-6-009 ปฏิบัติงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน-อาวุโส
67 ทั่วไป 4-6-010 พยาบาลเทคนิค พยาบาลเทคนิค ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
68 ทั่วไป 4-6-011 สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

7. กลุ่มอาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่าง ๆ

ลำดับ ประเภท รหัส ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่งในสายงาน ระดับ
69 วิชาการ 3-7-001 จัดการงานโยธา นักจัดการงานโยธา ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
70 วิชาการ 3-7-002 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
71 วิชาการ 3-7-003 มัณฑนศิลป์ มัณฑนากร ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
72 วิชาการ 3-7-004 วิชาการช่างศิลป์ นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
73 วิชาการ 3-7-005 วิชาการแผนที่ นักวิชาการแผนที่ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
74 วิชาการ 3-7-006 วิศวกรรม วิศวกร ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
75 วิชาการ 3-7-007 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
76 วิชาการ 3-7-008 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
77 วิชาการ 3-7-009 วิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
78 วิชาการ 3-7-010 วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรสุขาภิบาล ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
79 วิชาการ 3-7-011 เวชนิทัศน์ นักเวชนิทัศน์ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
80 วิชาการ 3-7-012 สถาปัตยกรรม สถาปนิก ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
81 ทั่วไป 4-7-001 ปฏิบัติงานกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
82 ทั่วไป 4-7-002 ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
83 ทั่วไป 4-7-003 ปฎิบัติงานช่างเขียนแบบ นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
84 ทั่วไป 4-7-004 ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงาน-อาวุโส
85 ทั่วไป 4-7-005 ปฏิบัติงานช่างเทคนิค นายช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
86 ทั่วไป 4-7-006 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน-อาวุโส
87 ทั่วไป 4-7-007 ปฏิบัติงานช่างภาพ นายช่างภาพ ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
88 ทั่วไป 4-7-008 ปฏิบัติงานช่างโยธา นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน-อาวุโส
89 ทั่วไป 4-7-009 ปฏิบัติงานช่างศิลป์ นายช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน-อาวุโส
90 ทั่วไป 4-7-010 ปฏิบัติงานช่างสำรวจ นายช่างสำรวจ ปฏิบัติงาน-อาวุโส
91 ทั่วไป 4-7-011 ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน-อาวุโส

8. กลุ่มอาชีพการศึกษา ศิลป สังคม และการพัฒนาชุมชน

ลำดับ ประเภท รหัส ชื่อสายงาน ชื่อตำแหน่งในสายงาน ระดับ
92 วิชาการ 3-8-001 บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
93 วิชาการ 3-8-002 ผังเมือง นักผังเมือง ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
94 วิชาการ 3-8-003 พัฒนาการกีฬา นักพัฒนาการกีฬา ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
95 วิชาการ 3-8-004 พัฒนาการท่องเที่ยว นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
96 วิชาการ 3-8-005 พัฒนาสังคม นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
97 วิชาการ 3-8-006 วิเคราะห์ผังเมือง นักวิเคราะห์ผังเมือง ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
98 วิชาการ 3-8-007 วิชาการจัดหาที่ดิน นักวิชาการจัดหาที่ดิน ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
99 วิชาการ 3-8-008 วิชาการละครและดนตรี นักวิชาการละครและดนตรี ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
100 วิชาการ 3-8-009 วิชาการวัฒนธรรม นักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
101 วิชาการ 3-8-010 วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
102 วิชาการ 3-8-011 วิชาการศึกษาพิเศษ นักวิชาการศึกษาพิเศษ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
103 วิชาการ 3-8-012 วิชาการศูนย์เยาวชน นักวิชาการศูนย์เยาวชน ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
104 วิชาการ 3-8-013 วิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
105 วิชาการ 3-8-014 สังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ
106 ทั่วไป 4-8-001 คีตศิลป์ คีตศิลปิน ปฏิบัติงาน-อาวุโส
107 ทั่วไป 4-8-002 ดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศิลปิน ปฏิบัติงาน-อาวุโส
108 ทั่วไป 4-8-003 ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
109 ทั่วไป 4-8-004 ปฏิบัติงานศูนย์เยาวชน เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
110 ทั่วไป 4-8-005 ปฏิบัติงานห้องสมุด เจ้าพนักงานห้องสมุด ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน