การจัดบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (27 มิ.ย. 54)
  เอกสารประกอบโครงการสัมมนาวางแผนกำลังคนของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
  หนังสือ "รวมกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู"
  หนังสือ "การจัดโครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร การแบ่งส่วนราชการฯ"
  โครงการ Best Service การให้ความรู้ด้านการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง
   
   
   
   
   
   

กองอัตรากำลัง สำนักงาน ก.ก. กรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์กลาง 0-2221-2141-69 ต่อ 1163 - 1167
โทรสาร 0-2224-3030 กด 5
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : n_phuket@hotmail.com , jp_bkk@hotmail.co.th

Free Stats

Free Stats หางาน  

ปรับปรุงเมื่อ : July 19, 2012