เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล
ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ของคนในท้องถิ่น
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนเอง และตระหนักถึง
คุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่
เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้
ตลอดชีวิต และคลังปัญญาของคนในสังคม
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในแต่ละพื้นที่
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสร้างเศรษฐกิจชุมชนตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
ในรูปแบบใหม่ที่คนในท้องถิ่นเป็นเจ้าของ
ดูแลบริหารจัดการโดยนำเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของคนในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้และสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ของตนเอง รวมถึงเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น
และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
ในการจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ
ด้วยสังคมไทยในทุกวันนี้กำลังประสบปัญหา อันเนื่องมาจาก
สภาวะโลกไร้พรมแดนทำให้กระแสวัฒนธรรมตะวันตก และกระแส
เทคโนโลยีหลั่งไหลเข้ามาสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก ในขณะที่คนไทยยังขาดจุดยึดเหนี่ยวทางค่านิยม และเอกลักษณ์
ของตนเอง พร้อมที่จะเปิดรับอารยธรรมใหม่ๆ โดยขาดการปรับใช้
ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม และวิถีชีวิตของตน การชื่นชมยินดีกับ
นวัตกรรมใหม่ตามแบบชาวต่างชาติ ทำให้คนไทยขาดสำนึกของ
ความเป็นคนไทยขาดความภาคภูมิใจในค่านิยมไทย และที่สำคัญ
ทำให้ขาดความเชื่อถือในภูมิปัญญาตามวิถีไทย

ทั้งนี้สาเหตุสำคัญประการหนึ่งน่าจะเกิดจากการที่สังคมไทย
ยังขาดแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของท้องถิ่น และภูมิกำเนิดของตนเอง ทำให้กระบวนการเรียนรู้
ทางสังคมขาดความเชื่อมโยง จากฐานรากของสังคมประชาชน
เรียนรู้จากกระแสความนิยมและความสนใจส่วนบุคคล ขาดกระบวนการ
กลั่นกรองเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิม
นอกจากนี้ยังทำให้การพัฒนาทางสังคมขาดความต่อเนื่อง
และกลายเป็นสังคมที่ขาดเอกลักษณ์ของตนเองในที่สุด

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว กรุงเทพมหานคร
โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว จึงเห็นควร
ให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานครขึ้นในทุกเขตพื้นที่
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และเรียนรู้มรดก
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น และเผยแพร่
แก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ
ซึ่งเป็นนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการที่จะพัฒนาให
้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งวัฒนธรรม โดยปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร
จำนวน 27 แห่ง
 
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400