ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์
PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 18 March 2014 00:00

 




วิสัยทัศน์
องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่บริการเด่น เน้นประชาชนมีส่วนร่วม

พันธกิจ

1.สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลลให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีพฤติกรรมบริการที่ดี

2.พัฒนาระบบการให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ

3. พัฒนาเครือข่ายโดยประชาชนมีส่วนร่วม

เข็มมุ่ง

- พัฒนาจัดการความรู้ในองค์กร

-พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงครบวงจร

- ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน

 

ค่านิยม

B

Best service to community


ให้บริการดีที่สุดแก่ชุมชน


O


Organized well


มีระบบบริหารจัดการที่ดี

O


Optimist



มองโลกในแง่ดีในการที่จะ


แก้ปัญหาที่ท้าทาย


N


Nuture and sharing

knowledge to people


แหล่งอบรมแบ่งปันความรู้ให้ประชาชน

M


Morality


ซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม

E


Eco green Environment

and safe energy


รักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

E


Empowerment people



เสริมพลังให้บุคลากรสาธารณสุข


และเครือข่ายร่วมมือกัน


 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************************************

 

 




สวัสดีค่ะ  ศูนย์ฯ 7 บุญมี  ยินดีให้บริการ











Last Updated on Wednesday, 19 March 2014 14:12