โครงการ คัดแยกขยะรีไซเคิล


วัตถุประสงค์

1.      เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน

2.     เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน

3.     เพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะ และส่งเสริมรายได้ให้แก่องค์กร

4.     เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทิ้งขยะ

5.     เพื่อคัดแยก และจัดเก็บขยะให้ถูกประเภทในพื้นที่ที่มีบริเวณจำกัด

 


อบรมและสาธิตวิธีการคัดแยกขยะ


นวัตกรรม