ศูนย์บริการสาธารณสุข67ทวีวัฒนา
  

วิสัยทัศน์ (vision)

ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา เป็นองค์กรให้บริการด้านสุขภาพ อย่างมีมาตรฐาน

และประทับใจทำงานเป็นระบบ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ศูนย์ฯการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ

และการพัฒนางาน "บริการมีมาตรฐาน ทำงานเป็นทีม พัฒนาองค์ความรู้สู่ประชาชน"


ค่านิยม (values)

Responsibility : รับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม

Teamwork and Morality : ทำงานเป็นทีม อย่างมีคุณธรรม

Learning and Evaluate : เรียนรู้ เพิ่มศักยภาพ ประเมินผลเพิ่มคุณค่า

Opportunity : อุปสรรคเป็นโอกาสการพัฒนา


พันธกิจ (mission)

1. ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบและทันสมัย

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน


เข็มมุ่ง/ทิศทางนโยบาย(focus/policy direction)

1.พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต สุขภาพจิต 

ไต COPD มะเร็ง

2.พัฒนาบุลลากร และระบบในองค์กร ให้เพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถวัดผลได้

3.พัฒนาการสร้างเครือข่ายสู่ชุมชน และความมีส่วนร่วม


ตารางการให้บริการแผนที่การเดินทาง

 

ผู้ใช้งานขณะนี้

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์