หน้าแรก

การให้บริการ

ให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่เด็กและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนการให้ความรู้
ความเข้าใจ และ นำไปปฏิบัติที่ดีในด้านสุขภาพอนามัยทั้งด้านการป้องกันการเกิดโรค
การส่งเสริมสุขภาพ และ การดูแลสุขภาพของตนเองรวมถึงงาน สุขาภิบาลอาหาร
และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียด งานด้านต่างๆดังนี้

1. งานสุขศึกษา ( Health education ) แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติที่ดีด้านสุขภาพอนามัย
ในการป้องกันการเกิดโรค และส่งเสริมสุขภาพ การดูแลตนเอง
และปฏิบัติตนป็นแบบอย่างที่ดี

2. งานสุขาภิบาลอาหารและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- สำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน
- สำรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

3. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค สำรวจและค้นหาเด็กในโรงเรียนที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ
และจัดให้ได้รับตามแผนของกองควบคุมโรค สำนักอนามัยถ้ามีอาการแทรกซ้อนของ
การได้รับวัคซีน ให้การพยาบาลเบื้องต้น ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ส่งพบแพทย์เพื่อรักษาต่อ

4. งานอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน ( อสร.)
คัดเลือกเด็กนักเรียนเพื่อเข้ารับการอบรมเป็น อสรเพื่อเป็นผู้นำด้านสุขภาพ
และช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขในโรงเรียน

5. งานตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ในนักเรียนใช้การตรวจร่างกาย 10 ท่า
ตรวจวัด สายตา ตรวจการได้ยิน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ประเมินภาวะโภชนาการ
ตรวจฟัน ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และส่งต่อไปยังสหวิชาชีพ
สำหรับบุคลากร ตรวจสุขภาพตามแบบการตรวจของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร
ให้คำปรึกษาและแนะนำและรักษาต่อเนื่องโดยแพทย์

6. งานโภชนาการและอาหารปลอดภัย ส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียน
โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนได้รับประทาน
อาหารครบถ้วน มีการประเมินการโภชนาการของเด็กนักเรียน
( ตามกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย 2542 )
เมื่อพบว่ามีการเจริญเติบโตผิดปกติ วางแผนร่วมกับครู ในการแก้ไขปัญหา/
สำรวจเด็กที่มีภาวะซีด และตรวจภาวะขาดสารไอโอดีน โดยวิธีคลำคอ
ส่งเสริมการดื่มนมตลอดจนให้ความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า
ถูกหลักโภชนาการและความปลอดภัย
ให้งดจำหน่ายอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ท๊อฟฟี่ ขนมกรุบกรอบ เยลลี่ ฯลฯ
จัดทำโครงการโรงเรียนอ่อนหวาน

7. การให้บริการเยี่ยมนักเรียนป่วยที่บ้านและโรงเรียน จากการตรวจสุขภาพนักเรียน เมื่อพบนักเรียนที่ป่วยหรือมีปัญหา เกินขีดความสามารถให้ส่งต่อ เพื่อให้การช่วยเหลือ
และมีการจัดทำแฟ้มไว้ เพื่อติดตามเยี่ยมที่โรงเรียน ในระหว่างโรงเรียนเปิดเทอม และติดตามเยี่ยมที่บ้านในระหว่างปิดเทอม เพื่อติดตามผลการรักษา
และประเมินผลเป็นระยะ หรือ ในรายที่ขาดการรักษาต่อเนื่อง

8. งานสำรวจข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและโรงเรียนในความรับผิดชอบ สำรวจข้อมูลวินิจฉัยปัญหาความต้องการบริการสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร
วินิจฉัยปัญหา วางแผนการดูแลสุขภาพ

 

 

ปกิณกะ
ศาลาพักใจ
การพยาบาลในคลินิก
การพยาบาลในชุมชน
ความรู้เรื่องโรค
ไข้หวัดนก
ไข้เลือดออก
การปฐมพยาบาล
การพยาบาลจิตเวช
ข่าว/ประกาศ
ไปศูนย์ฯ 40 กันเถอะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เรื่องหมา...หมา...
หัวหน้าที่รัก
คุณมีน้ำหนักตัวเหมาะสม?
เรื่องสั้น
ติดต่อเรา

 

การให้บริการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคใน ร.ร

 

ให้ทันตสุขศึกษา
โดยทันตแพทย์

 

ให้บริการทำฟันในร.ร

1ข้อคิดวันนี้ มีบ้านที่เล็ก มีห้องนอนที่ไม่ใหญ่ ยังดีกว่าคนที่ไม่มีที่ซุกหัวนอน..

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งสุดท้าย Sunday, 08/16/2009 18:00
โทรศัพท์ 0-2455-3870-2 /0-2454-7070 โทรสาร 0-2455-3870 ต่อ 404 |