ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546
ปรับปรุงภาคผนวก (ในส่วนของสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)
     
     
 


                   ตามที่กองตรวจสอบภายใน   ได้รับความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างกองตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร   โดยยกฐานะเป็นส่วนราชการที่มีฐานะสูงกว่ากอง ได้ เสนอคณะกรรมการว่าด้วยงานสารบรรณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 มติที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยน ภาคผนวก หน้า 3 ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน จาก กองตรวจสอบภายใน เป็น สำนักงานตรวจสอบภายใน
อักษรย่อหน่วยงาน จาก กตน.  เป็น สตน.
ชื่อตำแหน่ง 
จาก
ผู้อำนวยการ
กองตรวจสอบภายใน
เป็น
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
ชื่อย่อต่อแหน่ง จาก  ผอ.กตน. เป็น ผอ.สตน.