: เกี่ยวกับการสมัครสอบ เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร และสถานที่สอบ
  ติดต่อ กลุ่มงานดำเนินการสอบ กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. โทร 02 225 6894
   
   
: เกี่ยวกับการสอบ การสอบสัมภาษณ์ และผลการสอบ
  ติดต่อ กลุ่มงานวิชาการสอบ กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. โทร 02 225 0473
   
   
: เกี่ยวกับการเรียกบรรจุ
  ติดต่อ ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร 0-2224-3034 ภายใน 1328-32
   
   
: เกี่ยวกับการสอบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
  ติดต่อ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา โทร 0 2437 4299 หรือ 0 2437 6631-5 ต่อ 304,303,31
   
   
: เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของกรุงเทพมหานคร
  ติดต่อ สายด่วน กรุงเทพมหานคร โทร 1555