พิมพ์
สร้างเมื่อ 02 ธันวาคม 2558
เขียนโดย ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตดุสิต ฮิต: 1270

 

 

ที่ตั้ง : เลขที่ 90 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล ดุสิต กทม.10300

โทรศัพท์ : 02 281 2430แฟกซ์ : 02 628 9635

 

เป็นวัดโบราณ  เดิมชื่อ วัดสมอแครง  สมเด็จกรมพระราชวังบวร

มหาสุรสิงหนาท  ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์  ต่อจากนั้นกรมพระพิทักษ์

เทเวศร์ (ต้นสกุลกุญชร ณ อยุธยา)  ซึ่งเป็นพระราชโอรสใน

รัชกาลที่ 2   ทรงบูรณะและอุปถัมภ์  เมื่อสิ้นพระชนม์แล้วพระองค์

เจ้าสิงหนาทราชดุรงฤทธิ์พระโอรสทรงอุปถัมภ์ต่อมา  หลังจากนั้น

เจ้านายผู้สืบสายสกุลกุญชรได้ให้ความอุปถัมภ์  จนกระทั่งปัจจุบัน

วัดนี้  รัชกาลที่ 4  ทรงรับเป็นพระอารามหลวง  และพระราชทาน

นามว่า  วัดเทวราชกุญชร  โดยนำชื่อวัดมาจากพระนามเดิมของ

กรมพระพิทักษ์เทเวศร์  ผู้ทรงบูรณะ-ปฏิสังขรณ์  ลักษณะรูปแบบ

ศิลปสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

พิมพ์

ที่ตั้ง : เลขที่ 90 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02 281 2430

แฟกซ์ : 02 628 9635

สายรถประจำทางที่ผ่าน:3, 9, 16, 19, 30, 32, 33, 43, 64, 65, 110

เรือโดยสาร ขึ้น-ลงเรือโดยสารที่ท่าน้ำเทเวศร์