แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อป้ายและเครื่องหมายจราจร
สำนักการจราจรและขนส่ง
คำชี้แจง
          เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการทำเครื่องหมายจราจรและป้ายจราจร ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน ซึ่งตรงกับข้อเท็จจริงและความคิดของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อ1
เพศ
ชาย    หญิง
ข้อ 2
อายุ
ต่ำกว่า 21 ปี     21-40 ปี     41-60 ปี     มากกว่า 61 ปี   
ข้อ1.3
การศึกษาสุงสุด
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า      มัธยมศึกษาตอนปลาย    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี                             อื่น ๆ โปรดระบุ
ข้อ 1.4
ความถี่ในการใช้บริการ

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ      บริษัทเอกชน    กิจการส่วนตัว   รับจ้างทั่วไป   นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ โปรดระบุ


ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อป้ายและเครื่องหมายจราจร
 
ลำดับ ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด             มาก            ปานกลาง            น้อย             น้อยมาก
2.1 ด้านการติดตั้งป้ายและจัดทำเครื่องหมายจราจร  
1 ป้ายและเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งสื่อความหมายถูกต้องและชัดเจน                                                          
2 ป้ายและเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งมีจำนวนเพียงพอเหมาะสมกับการใช้งาน                                                          
3 จุดติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจรมีความเหมาะสม                                                          
4 ป้ายและเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งชี้นำเส้นทางให้ใช้เส้นทางได้ถูกต้องไม่สับสน                                                          
5 ป้ายและเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง                                                          
6 ป้ายและเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งช่วยลดปัญหาด้านการจราจร                                                          
2.2 ด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  
1 ป้ายเและเครื่องหมายจราจรได้รับการทำความสะอาดเรียบร้อยและจัดเป็นระเบียบ                                                          
2 ป้ายและเครื่องหมายจราจรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความหน้าป้ายเป็นอย่างดี                                                          
3 ป้ายและเครื่องหมายจราจรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งานถูกทิศทาง และมองเห็นได้อย่างชัดเจน                                                          
4 ความรวดเร็วในการแก้ไขปรับปรุงป้ายและเครื่องหมายจราจรให้ใช้งานได้เป็นปกติ                                                          

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม  
สำนักการจราจรและขนส่ง