แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อ1.1
เพศ
ชาย    หญิง
ข้อ 1.2
อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี     20-30 ปี     31-40 ปี    41-50 ปี    51-60 ปี   61 ปีขึ้นไป   
ข้อ1.3
สถานที่เป้าหมายในการเดินทาง
โรงพยาบาล      สถานที่ราชการ    ห้างสรรพสินค้า    
อื่น ๆ โปรดระบุ
ข้อ 1.4
ความถี่ในการใช้บริการ

1 ครั้ง/สัปดาห์    2 -3 ครั้ง/สัปดาห์   มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์


ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
 
ลำดับ หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด             มาก            ปานกลาง            น้อย             น้อยมาก
กระบวนการ-ขั้นตอนการให้บริการ  
2.1

ความชัดเจนและสะดวกของขั้นตอนการขอรับบริการ

                                                         
2.2 จำนวนรถให้บริการเพียงพอและทั่วถึง                                                          
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสอบถามข้อมูล-จองรถ  
2.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม                                                          
2.4 ความสุภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่จองรถ                                                          
2.5 ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ ช่วยเหลือผู้ใช้บริการ                                                          
พนักงานขับรถ  
2.6 การตรงต่อเวลานัดหมาย                                                          
2.7 ความสุภาพและให้เกียรติผู้รับบริการ                                                          
2.8 ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ ช่วยเหลือผู้ใช้บริการ                                                          
2.9 ขับรถอย่างสุภาพ และปลอดภัย                                                          
2.10 ความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย บุคลิกภาพ                                                          

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
 
ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ