แบบสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ได้รับการติดตั้ง
และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสือสารของกรุงเทพมหานคร
สำนักการจราจรและขนส่ง ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจเพิ้อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลที่ท่านตอบจะไม่นำไปเปิดเผยที่ใด และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้


คำนิยาม ระบบเครือข่ายสื่อสารกรุงเทพมหานคร คือ การติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารหมายเลขภายใน 4 หลัก และโครงข่าย Intranet สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยใช้สายเคเบิลใยแก้วนำแสงร่วมกับระบบโทรทัศน์วงจรปิดที่มีอยู่เดิม ซึ่งพาดบนเสาไฟฟ้าและลงใต้ดินบางส่วน และที่มีการติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อ1 หน่วยงาน
ข้อ2
บุคลากรประเภท
ข้าราชการ   ลูกจ้างประจำ       ลูกจ้างชั่วคราว
ข้อ3
เพศ
ชาย    หญิง
ข้อ4
อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี     20-30 ปี     31-40 ปี    41-50 ปี    51 ปีขึ้นไป   
ข้อ5
ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า      มัธยมศึกษาตอนปลาย     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา
ปริญญาตรี                    สูงกว่าปริญญาตรี
อื่น ๆ โปรดระบุ

 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ได้รับการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสาร
 
ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด             มาก            ปานกลาง            น้อย             น้อยมาก
1 การให้บริการดูแลบำรุงรักษาโดยเจ้าหน้าที่มีการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้อย่างดีตลอดเวลา                                                          

2 การให้บริการดูแลบำรุงรักษาด้านระยะเวลาการเข้าซ่อมแซมและบำรุงรักษา มีความรวดเร็วในการดำเนินการเพียงใด

                                                         
3 การใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารทางเสียง (โทรศัพท์ภายในเลขหมาย 4 หลัก)                                                          
4 คุณภาพของระบบเครือข่ายสื่อสาร ในการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ภายในหมายเลข 4 หลัก มีความคมชัดของสัญญาณเสียง                                                          
5 ระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร มีประโยชน์ในการใช้งานและมีส่วนช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่า ยด้านการสื่อสารทางเสียงของกรุงเทพมหานคร                                                          
6 การใช้งานระบบเครือข่ายสื่อสารด้านข้อมูล (ระบบเชื่อมโยง MIS และอื่น ๆ) สามารถรองรับการใช้งานเพียงใด                                                          
7 คุณภาพของระบบเครือข่ายสื่อสารด้านข้อมูล มีความรวดเร็วของการประมวลผลข้อมูล ของกรุงเทพมหานคร                                                          
8 ระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร มีประโยชน์ในการใช้งานและมีส่วนช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย ด้านการรับส่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร                                                          
9 ระบบเครือข่ายสื่อสารของกรุงเทพมหานคร มีประโยชน์ต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครเพียงใด                                                          

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 
สำนักการจราจรและขนส่ง ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่า ตอบแบบสำรวจนี้ ด้วยความตั้งใจ