เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน
โทรศัพท์ เบอร์ภายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนัก
นายสุธน อาณากุล 0 2354 1199 3100 0 2354 1200
หน้าห้อง ผอ.สจส. 3101
 
รองผู้อำนวยการสำนัก
นางอัจฉรา ห่อสมบัติ 0 2354 1201 3102 0 2354 1203
หน้าห้อง ร.ผอ.สจส.   3103  
       
นายสมชาย เดชากรณ์ 0 2354 1202 3104 0 2354 1202
หน้าห้อง ร.ผอ.สจส. 3105
 
สำนักงานเลขานุการ
  โทรศัพท์ เบอร์ภายใน โทรสาร
เลขานุการสำนัก
นางสาวพิมลรัตน์ รอดเทศ 0 2354 1205 3109 0 2354 1203
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3107-8
นางสาวชัชสรัญ นิยมจันทร์ 0 2354 1204 3106 0 2354 1203
 
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 3110
นางสาวกชรัตน์ อุปนันท์ 0 2354 1206 3111 0 2354 1203
 
ฝ่ายการคลัง 0 2354 1208 3113
นางนราวรรณ ลายทอง 0 2354 1207 3112 0 2354 1203
 
กองนโยบายและแผนงาน  
โทรศัพท์ เบอร์ภายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกอง
นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี 0 2354 1209 3115 0 2354 1210
 
งานธุรการ 3117
นางพัชรี ศรีชัย 0 2354 1210 3116 0 2354 1210
 
กลุ่มงานสถิติและข้อมูล 3119
นางภัททนัยน์ ขวัญอยู่ 0 2354 1212 3118 0 2354 1212
 
กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 3121
นางรัชนี พงษ์ธานี 0 2354 1213 3120 0 2354 1210
     
ศูนย์สารสนเทศจราจร 0 2354 1215 3123
นางเครือฟ้า บุญดวง 0 2354 1214 3122 0 2354 1210
 
สำนักงานวิศวกรรมจราจร
โทรศัพท์ เบอร์ภายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการสำนักงาน
นายธิติ ทรงเจริญกิจ 0 2354 1229 3144 0 2354 1230
     
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3145-7
นางสาวปริสรา ชาติทหาร 0 2354 1230 3148 0 2354 1230
     
กลุ่มงานวางแผนและออกแบบ
นายธีรวัจน์ หงษ์แสนยาธรรม 0 2354 1219 3138 0 2354 1220
     
กลุ่มงานจัดระบบจราจร 3141
นายชาตรี เหล่าสมาธิกุล 0 2354 1220 3140 0 2354 1220
       
กลุ่มงานวิศวกรรมความปลอดภัย 3143
นายณัฐพล นาคพันธุ์ 0 2354 1221 3142 0 2354 1220
       
กลุ่มงานเครื่องหมายจราจร 1 3151
นายศุภมิตร ลายทอง 0 2354 1231 3149-50 0 2354 1230
 
กลุ่มงานเครื่องหมายจราจร 2
นายศักดิ์ชาย บทมาตร 0 2354 1232 3153 0 2354 1230
 
กลุ่มงานเครื่องหมายจราจร 3
นายสุขี อินทา 0 2354 1233 3157 0 2354 1230
 
กลุ่มงานสัญญาณไฟจราจร 3159-61
นายทศพล สุภารี 0 2354 1234 3158 0 2354 1235
ห้องวิทยุ 0 2354 1234 3162
 
กองพัฒนาระบบจราจร
โทรศัพท์ เบอร์ภายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกอง
นายสมชาย ตกสิยานันท์ 0 2354 1216 3134 0 2354 1237
   
งานธุรการ 3137
นางวิมล  พุ่มทรัพย์เจริญ 0 2354 1217 3135 0 2354 1237
 
กลุ่มงานระบบจราจรอัจฉริยะ 3180
นายไชยา โชติวรรธกวณิช 0 2354 1245 3181 0 2354 1246
 
ศูนย์ควบคุมระบบจราจร 0 2354 1244 3164-6
นายไวทยา นวเศรษฐกุล 0 2354 1237 3166 0 2354 1237
 
กองการขนส่ง
โทรศัพท์ เบอร์ภายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการกอง
นายประพาส เหลืองศิรินภา 0 2354 1224 3124 0 2354 1227
      0 2248 7730
กลุ่มงานธุรการ 0 2354 1223 3128
นางสุนทรี พุกประเสริฐ 0 2354 1225 3130 0 2354 1227
     
กลุ่มงานควบคุมและประสานการขนส่ง
นายสิทธิพร สมคิดสรรพ์ 0 2354 1227 3132 0 2354 1227
       
กลุ่มงานระบบขนส่งมวลชน
 นายอภิชาติ ศุภจิตรสวัสดิ์ 0 2354 1225-7 3129 0 2354 1227
   
ศูนย์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร(ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า )
  0 2224 2987 3168-9 0 2224 2987
       
หน่วย   BEST (สวจ.)   0 2354 1234    
สำนักงานโครงการ BRT 0 2354 1247 3172  
ห้องเวรอัคคีภัย สจส. 0 2354 1234 3171  
ห้องประชุม สจส.   3170