« ปี 2557 »

ตุลาคม ๒๕๕๗


» ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗)

» รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการทดลองจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามผลผลิต (๖ ตุลาคม ๒๕๕๗)

» กิจกรรม 2558 (๖ ตุลาคม ๒๕๕๗)

» แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)

» งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)

กันยายน ๒๕๕๗


» คลินิกงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

» หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1906/02576 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2557 เรื่อง สำนักพัฒนาสังคมขอใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร (๒๙ กันยายน ๒๕๕๗)

» ด่วนที่สุด กท 1902/02583 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง การติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (๒๖ กันยายน ๒๕๕๗)

» ด่วนที่สุด กท ๑๙๐๒/๐๑๐๕๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ยืนยันรายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีฯ (๒๔ กันยายน ๒๕๕๗)

» ภาพผู้บริหาร (๒๓ กันยายน ๒๕๕๗)

» การประชุมกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 15-17 กันยายน 2557 (๒๒ กันยายน ๒๕๕๗)

» ขอเชิญประชุมพิจารณาการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑๕ กันยายน ๒๕๕๗)

» วงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างพิมพ์เอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗)

» ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (๙ กันยายน ๒๕๕๗)

» ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร (๑ กันยายน ๒๕๕๗)

สิงหาคม ๒๕๕๗


» สถิติที่เกี่ยวข้อง (๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗)

» เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗)

» เร่งรัดให้ดำเนินการตรวจสอบและส่งข้อมูลกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ไ้ว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)

» การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗)

» การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (๑ สิงหาคม ๒๕๕๗)

กรกฎาคม ๒๕๕๗


» กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

» ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ระดับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

» ส่งคำขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

» การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

มิถุนายน ๒๕๕๗


» เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)

» ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 ระดับสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗)

» การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (๖ มิถุนายน ๒๕๕๗)

พฤษภาคม ๒๕๕๗


» โครงการศึกษา ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ ๑) (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

» การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

» การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 6/2557 (๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

» การประชุมคณะทำงานฯ นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2557 (๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

เมษายน ๒๕๕๗


» หนังสือที่ กท ๑๙๐๒/๐๐๓๔๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๒๔ เมษายน ๒๕๕๗)

» หนังสือ ด่วนมาก ที่ กท ๑๙๐๒/๐๐๓๔๒ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๗ เรื่อง การเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๒๓ เมษายน ๒๕๕๗)

» แจ้งย้ายสถานที่ทำงานชั่วคราว (๒๒ เมษายน ๒๕๕๗)

» หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00283 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (๑ เมษายน ๒๕๕๗)

» การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 5/2557 (๑ เมษายน ๒๕๕๗)

มีนาคม ๒๕๕๗


» การประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4/2557 (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗)

» กิจกรรมการติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗)

» การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2/2557 (๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗)

» ประชุมคณะทำงานการนำ Core Business ของหน่วยงานปี 2556 ไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2557 (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗)

» การจำแนกประเภทรายจ่ายตามหมวดรายจ่ายงบประมาณ (๖ มีนาคม ๒๕๕๗)

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


» ขออนุมัติจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แก่ลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

» การประชุมคณะทำงานฯ นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2557 (๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

» ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

» หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00126การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แก่ลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

» ผลการคัดเลือกบุคคล (๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

» การประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 3/2557 (๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

มกราคม ๒๕๕๗


» ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนา ดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (๒๒ มกราคม ๒๕๕๗)

» ขอให้คืนเงินงบกลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (๒๒ มกราคม ๒๕๕๗)

» การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (๒๒ มกราคม ๒๕๕๗)

» ขอแก้ไขแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 (๑๐ มกราคม ๒๕๕๗)

» หลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (๒ มกราคม ๒๕๕๗)