คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม


 1. การขอรับเงินสวัสดิการทุนการศึกษา
 2. การขอับเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ
 3. การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล

สะดวก ทันใจ พร้อมให้บริการ

1. ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร
 • ให้บริการทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ควรเข้ารับบริการในวันและเวลาทำการ หรือก่อนปิดทำการครึ่งชั่วโมง)
2. การให้บริการงานพัฒนาชุมชนฯ
 • การขอรับเงินสวัสดิการทุนการศึกษา
 • การขอรับเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ
 • การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล
 • การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
3. ขั้นตอนเข้ารับการบริการ
 • ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์บริการฯ
 • แจ้งความประสงค์ในการขอรับบริการ
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานเบื้องต้น
 • รับบัตรคิว และรอฟังประกาศเรียกตามลำดับหมายเลขหรือรับคำแนะนำสถานที่ติดต่อส่วนงานที่รับผิดชอบตามเรื่องที่ประสงค์ขอรับบริการ
 • เข้ารับบริการจากเจ้าหน้าที่
 • เจ้าหน้าที่รับเรื่องเพื่อดำเนินการ
 • กรณีสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารให้ตามความประสงค์
หมายเหตุ
 1. กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ทันที เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปภายใน 7 วัน
 2. การขอรับเงินสงเคราะห์ทุกประเภท เจ้าหน้าที่ต้องลงเยี่ยมบ้านเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

การขอรับเงินสวัสดิการทุนการศึกษา


คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง
 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยและอายุไม่เกิน 25 ปี
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
 3. อยู่ระหว่างการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรี
 4. บิดา มารดา หรือเฉพาะบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองประสบภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ตาย ทอดทิ้ง สาบสูญต้องโทษจำคุก พิการ ทุพพลภาพ ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจประสบสาธารณภัย หรือเหตุอื่นจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวตามควรแก่ อัตภาพได้
หลักฐาน
 1. สูติบัตรหรือ บัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือรับรองจาก สถานศึกษา
 4. แผนที่บ้านพอสังเขป

ระดับการศึกษา

อัตราเบิกจ่ายทุน (คน/ปี)

ประถมศึกษา ไม่เกิน 2,000 บาท
มัธยมศึกษา ไม่เกิน 3,000 บาท
อาชีวศึกษา ไม่เกิน 4,000 บาท
ปริญญาตรี ไม่เกิน 5,000 บาท

การขอรับเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง
 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
 3. ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน เพราะเหตุหัวหน้าครอบครัวตาย ทอดทิ้ง สาบสูญ ต้องโทษจำคุก พิการ ทุพพลภาพ ป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเหตุอื่นจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวตามควรแก่อัตภาพได้
หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. แผนที่บ้านพอสังเขป

อัตราเบิกจ่าย : เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล

คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง
 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
 3. ประสบปัญหาเดือดร้อน ยากจน ไร้ที่พึ่ง
หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบรับรองแพทย์
 4. แผนที่บ้านพอสังเขป

อัตราเบิกจ่าย : ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท และติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 ครั้ง / ครอบครัว

การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

คุณสมบัติผู้ยื่นคำร้อง
 1. ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตที่ยื่นคำขอตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
 2. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี
 3. ยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกใบมรณบัตร
หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวประชาชน
  • ผู้ยื่นคำขอ
  • ผู้รับรอง (รับรองว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย
 3. มรณบัตร

อัตราเบิกจ่าย : รายละ 2,000 บาท

อ้างอิงจาก
คู่มือประชาชน สำหรับติดต่อราชการ
ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร