คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการฝ่ายเทศกิจ

 1. การเปรียบเทียบคดี
 2. การชำระค่าปรับทางปกครอง
 3. การขออนุญาต
 4. ความผิดและอัตราค่าปรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 5. ความผิดและอัตราค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
  บ้านเมือง พ.ศ. 2535
 6. ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเปรียบเทียบปรับ
 

การเปรียบเทียบคดี

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ใช้ในการพิจารณาเปรียบเทียบคดี
 • พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
 • พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 (กรณีความผิดจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
 • พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
 • พ.ร.บ. ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และ
 • พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
ชำระค่าปรับได้ที่ : ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพื้นที่ที่มีการกระทำผิด
หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือแสดงตนกรณีเป็นชาวต่างประเทศ
 2. หนังสือเชิญพบของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
 3. สำเนาบันทึกการจับกุม (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัญชียึดหรืออายัดของกลา (ถ้ามี)
 5. หลักฐานการเป็นเจ้าของ/ผู้ครอบครองทรัพย์สิน เช่น คู่มือการจดทะเบียนรถสัญญาซื้อขายอาคาร โฉนดที่ดิน ฯลฯ
 6. กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หลักฐานหนังสือบริคณห์สนธิพร้อมประทับตรานิติบุคคล
ข้อความ : หากผู้ต้องหาเป็นเด็กหรือเยาวชนให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาด้วย

การชำระค่าปรับทางปกครอง

หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือแสดงตนกรณีเป้นชาวต่างประเทศ
 2. หนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามคำสั่ง
 3. หนังสือแจ้งให้มาชำระค่าปรับ
 4. กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้หลักฐานหนังสือบริคณห์สนธิพร้อมประทับตรานิติบุคคล

การขออนุญาต

ติดตั้ง ตาก แขวน วัตถุ ปิด ทิ้ง โปรย แผ่นประกาศ ขออนุญาตนำสัตว์ไปตามถนน หรือบริเวณทีประกาศห้ามไว้
หลักฐาน
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือแสดงตนกรณีเป็นชาวต่างประเทศ
 2. หนังสือคำขออนุญาต รายละเอียดประกอบคำขอ (ระยะเวลา สถานที่ รูปแบบ ฯลฯ)
 3. แผนผัง ภาพถ่าย (ถ้ามี)

ความผิดและอัตราค่าปรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ลำดับที่ ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ ควรเปรียบเทียบปรับ
1 ความผิดฐานฝ่าฝืนกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 6 มาตรา 68 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 6,000 บาท
2 ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 17 โดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควร มาตรา 70 จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 1,200 บาท
3

ความผิดฐานฝ่าฝืนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 20(5), 32(2), 35(1) หรือ (4) หรือมาตรา 40(2) หรือ (3) หรือมาตรา 37 หรือ มาตรา 43

มาตรา 73 วรรคสอง ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 3,000 บาท
4

ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือจัดการอย่างอื่นตามความจำเป็น เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามมาตรา 21

มาตรา 74 จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 1,200 บาท
5 ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่สั่งให้ย้ายสินค้า เครื่องเรือน หรือสัมภาระออกจากธนาคา หรือให้จัดสิ่งของใหม่ เพื่อมิให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะหรือให้กำจัดสัตว์ ซึ่งเป็นพาหนะของโรคตามมาตรา 22 มาตรา 74 จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 1,200 บาท
6 ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นที่สั่งให้ระงับเหตุรำคาญที่เกิดนขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง มาตรา 74 จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 1,200 บาท
7 ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่สังให้ระงับเหตุรำคาญในสถานที่เอกชน ตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง มาตรา 74 จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 1,200 บาท
8 ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่สั่งห้ามใช้หรือยินยอมให้ใช้สถานที่เอกชน ซึ่งเกิดเหตุรำคาญและอาจเกิดเหตุรำคาญและอาจเกิด อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพตามมาตรา 28 วรรคสาม มาตรา 74 จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 1,200 บาท
9 ความผิดฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นตามมาตรา 23 มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 วรรคสอง มาตรา 74 จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 1,200 บาท
10 ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรี ตามมาตรา 24 วรรคสอง มาตรา 75 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือปรับอีกไม่เกิน วันละ 500 บท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 600 บาท
11 ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาต ตามมาตรา 33 วรรคสอง หรือมาตรา 41 วรรคสอง มาตรา 76 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 1,200 บาท
12 ความผิดฐานจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดย ไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 41 วรรคสอง มาตรา 77 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 1,200 บาท
13 ความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศ ตามมาตรา 42(1) มาตรา 77 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 1,200 บาท
14 ความผิดฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดของ กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องการขายของในตลาด ตามมาตรา 36 หรือ ความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 42(2) หรือ ความผิดฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 43 มาตรา 78 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 600 บาท
15 ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือขัดขวาง หรือไม่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 44 มาตรา 79 จำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 1,200 บาท
16 ความผิดฐานไม่แจ้งหนังสือรับรองการแจ้งไว้ ณ สถานที่ประกอบกิจการตามมาตรา 49 มาตรา 82 ปรับไม่เกิน 500 บาท 300 บาท
17 ความผิดฐานไม่แจ้งหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด เพื่อขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง ภายในกำหนดเวลา ตามมาตรา 50 มาตรา 82 ปรับไม่เกิน 500 บาท 300 บาท
18 ความผิดฐานไม่แสดงใบอนุญาติไว้ ณ สถานประกอบกิจการ ตามมาตรา 57 มาตรา 83 ปรับไม่เกิน 500 บาท 300 บาท
19 ความผิดฐานไม่แจ้งใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายใน 15 วัน ตามมาตรา 58 มาตรา 83 ปรับไม่เกิน 500 บาท 300 บาท
 

ความผิดและอัตราค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

ลำดับที่ ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ ควรเปรียบเทียบปรับ
1 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับอาคาร หรือบริเวณอาคาร มาตรา 6 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 500 บาท
2 เจ้าของตลาดไม่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้า ที่อยู่ติดกับทางเท้า มาตรา 6 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 500 บาท
3 ผู้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาด ไม่รักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง มาตรา 6 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 500 บาท
4 ผู้รับมอบหมายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือเจ้าของตลาดไม่รักษาความสะอาดทางเท้าหรือ บริเวณตลาด มาตรา 6 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 500 บาท
5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปล่อยปละ ละเลยกระถางต้นไม้บนทางเท้าที่ตนเองเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองให้เหี่ยวแห้งหรือรกรุงรัง หรือปล่อยให้มีสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในกระถางต้นไม้หรือบริเวณภายนอกอาคาร มาตรา 8(1) ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 200 บาท
6 เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินปล่อยปละละเลยให้มีต้นไม้ หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้ หรือที่ขึ้นเองในที่ดินของตนให้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือมีสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในกระถางต้นไม้ หรือในบริเวณที่ดินของตน มาตรา 8(2) ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 500 บาท
7 อาบน้ำหรือซักล้างสิ่งใดๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณ มาตรา 9 ปรับไม่เกิน 500 บาท 100 บาท
8 อาบน้ำหรือซักล้างสิ่งใดๆบนถนน หรือในสถานสาธารณะ มาตรา 9 ปรับไม่เกิน 500 บาท 100 บาท
9 โฆษณาด้วยการปิด ทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับหนังสืออนุญาต มาตรา 10 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 2,000 บาท
10 ขีด เขียน พ่นสี หรือกระทำการใดๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ ที่กำแพงติดกับถนน บนถนนที่ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนน มาตรา 12 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 2,000 บาท
11 เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ไม่ป้องกันทำให้สิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลงบนถนน มาตรา 13 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 2,000 บาท
12 เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน เดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือสิ่งอื่นใด ไม่ป้องกัน ทำให้น้ำมันรั่วไหล ลงบนถนน มาตรา 13 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 2,000 บาท
13 ปล่อยสัตย์ นำสัตว์ หรือ จูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามไว้ มาตรา 14(1) ปรับไม่เกิน 500 บาท 200 บาท
14 ปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป มาตรา 14(2) ปรับไม่เกิน 500 บาท 200 บาท
15 ล้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนนหรือสถานที่สาธารณะ และทำให้สกปรกเปรอะเปรื้อน มาตรา 15 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 500 บาท(รถยนต์), 200 บาท(จยย)
16 ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของถนนเป็นสถานที่ซ่อมเปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อน มาตรา 16 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 2,500 บาท
17 กระทำการด้วยประการใดๆ ให้ทางเท้าชำรุดเสียหาย มาตรา 17(1) ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 1,000 บาท(รถยนต์)
500 บาท(จยย)
18 จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า มาตรา 17(2) ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 1,000 บาท(รถยนต์)
500 บาท(จยย)
19 ทิ้ง วาง หรือ กองซากรถยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ มาตรา 18 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 2,500 บาท
20 ตั้ง วาง กองวัตถุใดๆ บนถนน มาตรา 19 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 5,000 บาท
21 ปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะนอกบริเวณประกาศผ่อนผัน มาตรา 20(1) ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

500 บาท(ตั้งโต๊ะ, เก้าอี) 200 บาท(หาบเร่ แผงลอยทั่วๆ ไป)

22 ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจำหน่ายบนถนน หรือในสถานสาธารณะนอกบริเวณประกาศผ่อนผัน มาตรา 20(2) ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 1,000 บาท(รถยนต์) 500 บาท(ล้อเลื่อน)
23 ขายหรือจำหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนน หรือในสถานสาธารณะ มาตรา 20(3) ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 500 บาท(รถยนต์)
200 บาท(รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อน)
24 ผู้อยู่ในรถยนต์ หรือผู้ขับขี่หรือผู้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ซื้อสินค้าที่ขาย หรือจำหน่ายบนถนนหรือในสถานสาธารณะ มาตรา 21 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 200 บาท
25 จูง ไล่ หรือต้อนสัตว์ลงไปในทางน้ำ ซึ่งปิดประกาศห้ามไว้ มาตรา 12 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 500 บาท
27 เจ้าของร้านอาหารซึ่งจัดสถานที่บริการลูกค้าได้ขณะเดียวกันไม่ต่ำกว่า 20 คน ไม่จัดส้วมที่ต้องสุขลักษณะ มาตรา 24 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 1,000 บาท
(ปรับรายวันอีกวันละ 100 บาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม)
28 เจ้าของสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซสำหรับยานพาหนะ ไม่จัดส้วมที่ต้องด้วยสุขลักษณะ มาตรา 25 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 1,000 บาท
(ปรับรายวันอีกวันละ 100 บาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม)
29 ทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ซึ่งราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ
มาตรา 26 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 200 บาท
30 โค่นต้นไม้ ตัด เด็ด หรือกระทำการใดๆ ที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ต้นไม้ในที่สาธารณะ หรือสถานสาธารณะ มาตรา 27 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 500 บาท
31 ปล่อยหรือจูงสัตว์เข้าไปในบริเวณที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ปลูกหรืออนุญาตให้ผู้อื่นปลูกหรืออนุญาตให้ผู้อื่นปลูกหญ้าหรือต้นไม้ไว้ และปิดประกาศหรือปักป้ายห้ามไว้ มาตรา 28 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 500 บาท
32 ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ มาตรา 29 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 200 บาท
33 เท ปล่อย หรือระบายอุจจาระ หรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในทางน้ำ มาตรา 30 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 5,000 บาท
34 บ้วนหรือถ่มน้ำลาย เสมหะบ้วนน้ำหมาก สั่งน้ำมูก เทหรือทิ้งสิ่งใดๆ ลงบนถนนหรือบนพื้นรถหรือพื้นเรือโดยสาร มาตรา 31(1) ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 200 บาท
35 ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ มาตรา 31(2) ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 200 บาท
36 ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ มาตรา 32(1) ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 200 บาท
37 ปล่อยปละละเลยให้ที่ดินของตนมีสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยที่อาจเห็นได้จากที่สาธารณะ มาตรา 32(2) ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 500 บาท
38 เทหรือสิ่งปฏิกูลมูลฝอย น้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำ มาตรา 33 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 1,000 บาท
39 เทหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในที่สาธารณะหรือในสถานสาธารณะ มาตา 34 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 5,000 บาท
40 ทำให้โคมไฟ ป้าย ศาลาที่พัก ม้านั่ง ส้วม หรือสิ่งอื่นใดที่ราชการทำไว้เพื่อสาธารณเกิดความเสียหายหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ มาตรา 35 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 500 บาท
41 ปีนป่าย นั่ง หรือขึ้นไปบนรั้ว กำแพง ต้นไม้ หรือสิ่งค้ำยันต้นไม้ที่สาธารณะ มาตร 36 ปรับไม่เกิน 500 บาท 100 บาท
42 ยืน นั่ง หรือนอนบนราวสะพานสาธารณะ มาตรา 37 ปรับไม่เกิน 500 บาท 100 บาท
43 นอนในที่สาธารณะ มาตรา 37 ปรับไม่เกิน 500 บาท 100 บาท
44 เล่นว่าว ฟุตบอล ตะกร้อหรือกีฬาบนถนนในสถานสาธารณะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสถานสาธารณะที่มีประกาศห้ามไว้ มาตรา 38 หรือไม่เกิน 500 บาท 100 บาท
45 ติด ตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ใช่การวางไว้เพียงชั่วคราว มาตรา 39 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 200 บาท
46 ติด ตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการอนุญาต มาตรา 39 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 200 บาท
47 ติด ตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ทีอาคารในลักษณะสกปรกรกรุงรังหรือ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ มาตรา 40 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 200 บาท
48 เจ้าของอาคารที่ตั้งอยู่ในระยะไม่เกิน 20 เมตรจากขอบทางเดินรถที่มีผิวจราจรกว้างไม่ต่ำกว่า 8 เมตร และผู้สัญจรไปมาอาจเห็นอาคารดังกล่างได้จากถนนนั้นปล่อยให้อาคารสกปรกรกรุงรัง มาตรา 41 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 200 บาท
49 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ห้ามเข้าหรือคงอยู่ในสถานสาธารณะ มาตรา 47 ปรับไม่เกิน 500 บาท 100 บาท
50 ผู้ขับขี่รถทำให้มูลสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือน้ำมันตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน มาตรา 55 ปรับไม่เกิน 3,000 บาท 500 บาท

ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเปรียบเทียบปรับ

 1. การเปรียบเทียบปรับต่ำกว่าอัตราค่าปรับที่กำหนดไว้ข้างต้นต้องมีการอนุมัติจากผู้อำนวยการเขต
 2. ความผิดครั้งที่ 2 ขึ้นไป จะพิจารณาเปรียบเทียบปรับสูงขึ้นตามความเหมาะสม
 3. หาบเร่-แผงลอยที่กระทำผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น ขายในวันหรือช่วงเวลาที่ทางราชการกำหนดให้เป็นวันหยุดขาย หรือขายในจุดกวดขันพิเศษให้เปรียบเทียบปรับให้สูงขึ้นตามความเหมาะสม
อ้างอิงจาก
คู่มือประชาชน สำหรับติดต่อราชการ
ณ ศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร