ประมูลงานจ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms Of Referencence : TOR) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก ………….. 1. ความเป็นมา สำนักงานเขตบางกอกน้อยมีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 2. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากพื้นที่ภายในโรงเรียนมีขนาดไม่มากนัก ประกอบกับโรงอาหารเดิมชำรุดมากอาจเกิดอันตรายกับนักเรียน รวมทั้งจะได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้สวยงามยิ่งขึ้น 3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ ทางราชการ 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรุงเทพมหานคร 5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานคร และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 6. เป็นผู้รับจ้างเหมาที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ในประเภทงาน อาคาร ชั้น 4 ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 7. ต้องมีวิศวกรและสถาปนิกประจำและต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพวิศวกรรม ควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างไว้กับกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็ก - ทรอนิกส์และในกรณีที่ประมูลราคาได้และได้เข้าทำสัญญากับกรุงเทพมหานครแล้ว จะต้อง ส่งสำเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกรประจำงานดังกล่าวทุก ๆ เดือนด้วย /-2- -2- 4. แบบรูปรายการและคุณสมบัติเฉพาะ ปรับปรุงโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก สร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น - รื้อถอนอาคารเดิม จำนวน 1 หลัง - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ขนาด 5x15 ม. พื้นที่ประมาณ 225 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง 5. ระยะเวลาดำเนินการ การก่อสร้างปรับปรุงกำหนดให้แล้วภายใน 240 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา 6. ระยะเวลาส่งมอบงาน กำหนดให้ส่งมอบงานได้เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา 7. งบประมาณดำเนินการ วงเงินค่าก่อสร้าง 3,044,000.-บาท (สามล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ลงชื่อ…………………………………….ประธานกรรมการ ( นายกิตินันท์ สุภาเส ) ลงชื่อ……………………………………………..กรรมการ ( นายสุรเชษฐ์ สุรกูล ) ลงชื่อ……………………………………………..กรรมการ ( นายธีรวัจน์ ห้วยหงษ์ทอง ) ร่าง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประมูลงานจ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ----------------------- กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2551 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,044,000.- บาท (สามล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ สร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น - รื้อถอนอาคารเดิม จำนวน 1 หลัง - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ขนาด 5x15 ม. พื้นที่ประมาณ 225 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ ของทางราชการ 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรุงเทพมหานคร ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพ- มหานคร และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 6. เป็นผู้รับจ้างที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ในประเภท งานอาคาร ชั้น 4 ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 7. ต้องมีวิศวกรและสถาปนิกประจำและต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพวิศวกรรม ควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างไว้ กับกรุงเทพมหานครทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และในกรณีที่ประมูลราคาได้และได้เข้าทำสัญญากับกรุงเทพมหานครแล้ว จะต้องส่งสำเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกรและสถาปนิกประจำงาน ดังกล่าวทุกๆ เดือนด้วย /-2- -2- กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ …………………………….…………. ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ …………………………………. ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย เป็นต้นไป กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ………………………. ระหว่างเวลา 10.00-11.30 น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ …………………………………………………………………….. ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ……3,600.-……….บาท ได้ที่ สำนักการโยธา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 หรือที่ฝ่ายโยธา สำนักงาน- เขตบางกอกน้อย ระหว่างวันที่ ……………………………….… ถึงวันที่ …………………………………. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2424 3798 ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ …………………………………….. หมายเหตุ 1. วันสุดท้ายของการขายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมดเวลา 12.00 น. 2. ในวันนัดดูสถานที่ก่อสร้างปรับปรุงและวันรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม หากผู้ซื้อแบบ รายใดไม่ไปดูสถานที่และฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ วันนัดหมาย ให้ถือว่าผู้ซื้อแบบ รายนั้นทราบและเข้าใจปัญหาและอุปสรรคของงานนั้นๆ แล้ว แต่จะต้องลงลายมือชื่อรับทราบ ก่อนถึงกำหนดยื่นเอกสาร ร่าง เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ …………………… งานปรับปรุงโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก ลงวันที่ ……………………………………. -------------------------- กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนวัดดงมูลเหล็ก งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2551 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการที่แนบมาพร้อมนี้ 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1.1 แบบรูปรายการละเอียด 1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1.5 แบบสัญญาจ้าง 1.6 แบบหนังสือค้ำประกัน (1) หลักประกันซอง (2) หลักประกันสัญญา (3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า (4) หลักประกันผลงาน 1.7 สูตรการปรับราคา 1.8 บทนิยาม (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 1.9 แบบบัญชีเอกสาร (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 1.10 วิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1.11 แบบหนังสือรับรองของวิศวกรและสถาปนิก 1.12 แบบแผนดำเนินการ 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง ราชการ -2- 2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรุงเทพมหานคร และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับจ้างเหมาที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพ- มหานคร ในประเภทงาน อาคาร ชั้น 4 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางาน ก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 2.6 ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรและสถาปนิกประจำ และต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างไว้กับกรุงเทพ- มหานคร ทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และในกรณีที่ประมูลราคาได้ และได้เข้าทำสัญญากับกรุงเทพมหานครแล้ว จะต้องส่งสำเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกรและสถาปนิกประจำงานดังกล่าวทุกๆ เดือนด้วย 2.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่กรุงเทพมหานครเชื่อถือ 3. หลักฐานการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหม่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่ มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) - 3 - (4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (5) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.9 (1) ในกรณีที่เป็นสำเนา จะต้องรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้องทุกฉบับด้วย 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน (2) หลักประกันซอง ตามข้อ 5 (3) บัญชีรายการก่อสร้าง (4) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (5) แผนดำเนินงานตามแบบ ข้อ 1.12 (กรณีวงเงินเกิน 3 ล้านบาท) (6) ให้แสดงหลักฐานการจ่ายเงินเดือนวิศวกรประจำ และสถาปนิกประจำ (กรณีงานอาคาร) โดยแบบสำเนาการยื่นแบบเสดงรายการภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.1) พร้อมสำเนาหลักฐานการรับเงินภาษีดังกล่าวจากสรรพากรเขต ของเดือนก่อนหน้าเดือนที่มีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (7) สำเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมที่ยังไม่หมดอายุของวิศวกรประจำ ซึ่งเป็น ผู้ควบคุมงานรายนี้ และต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต (8) หนังสือรับรองวิศวกรรมประจำประเภท ภาคีวิศวกร ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานรายนี้ ตามแบบข้อ 1.11 (9) สำเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ยังไม่หมดอายุของสถาปนิกประจำ (กรณีงานอาคาร) และต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต (10) หนังสือรับรองสถาปนิกประจำประเภท สามัญ (กรณีงานอาคาร) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานรายนี้ (11) หลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร (12) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9(2) ในกรณีที่เป็นสำเนา จะต้องรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้องทุกฉบับด้วย 4. การเสนอราคา 4.1 ผู้ที่ซื้อแบบ รายการ สัญญา และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของประกาศกรุงเทพมหานคร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ จึงจะมีสิทธิยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานรายนี้ได้ และเงินค่าแบบ รายการ และสัญญาดังกล่าวจะไม่คืนห้ำไม่ว่ากรณีใดๆ 4.2 ผู้ที่ซื้อแบบ รายการ สัญญา ต้องได้ตรวจดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองตามแผนที่แสดง ผังบริเวณที่กำหนดไว้ในแบบรายการก่อนกำหนดวันยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และกรุงเทพ-มหานครจะถือว่าผู้ยื่นเอกสารการประมูลจ้างทุกรายได้ไปตรวจดูสถานที่ก่อสร้างและยอมรับสภาพบริเวณสถานที่ก่อสร้างปรับปรุงแล้ว โดยผู้ซื้อแบบจะนำมาเป็นเหตุอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ เกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างไม่ได้ - 4 - 4.3 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของ ผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ ไม่เกิน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรุงเทพมหานครให้เริ่มทำงาน 4.6 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันยืนยันราคา สุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 4.7 ก่อนยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้เสนอราคาตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตาม เงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4.8 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ …….............. ระหว่างเวลา ………………….. น. ถึง ………………………… น. ณ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด คณะกรรมการ e-Auction จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละราย ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว หากปรากฏต่อคณะกรรมการ e-Auction ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับ ผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ e-Auction ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายจนไม่อาจชี้ขาดได้ระบบจะขยาย เวลาออกไปอีก 3 นาทีโดยอัตโนมัติ และเมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่อาจชี้ขาดได้ ระบบจะขยายเวลา อัตโนมัติไปอีกครั้งละ 3 นาที จนกว่าจะมีผู้เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียว - 5 - หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายใน เวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิได้ให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการ ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจ ดำเนินการใดๆ ระหว่างการประมูลฯ เพื่อให้การประมูลฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร 4.9 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา จะต้องปฏิบัติดังนี้ (1) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้าง โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารสัญญาจ้างจัดประมูลฯ 3 ฝ่าย) (2) ราคาสูงสุดของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 3,044,000.- บาท (สามล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว (3) ราคาที่เสนอในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องไม่สูงเกินกว่าราคา สูงสุดในการประมูลฯ (5) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยัน ราคาต้อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด (6) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันยืนราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ (7) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประมูลฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประมูลฯ ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 5. หลักประกันซอง ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค จำนวน 152,200.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งระบุให้มีผลพูกพันนับแต่วันยื่นซองข้อเสนอ ด้านเทคนิค จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 5.1 เงินสด 5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร (หน่วยงาน) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ 5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6(1) 5.4 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6(1) - 6 - 5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันซองตามข้อนี้กรุงเทพมหานครจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง เสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 6.1 ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวมต่ำสุดเป็นเกณฑ์ 6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ e-Auction จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่ สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครเท่านั้น 6.3 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 6.4 ในการตัดสินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ e-Auction หรือ กรุงเทพมหานครมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 6.5 กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือ ไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น -7 - ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือกรุงเทพมหานครจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 กรุงเทพมหานครมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ดังกล่าว และกรุงเทพมหานครจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารานั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 7. การทำสัญญาจ้าง ผู้ชนะการประมูลข้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.5 กับกรุงเทพมหานคร ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาจ้างที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้หน่วยงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 7.1 เงินสด 7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานคร (หน่วยงาน) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ 7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6(2) 7.4 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6(2) 7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน กรุงเทพมหานครจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ………… งวด ดังนี้ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ………..…… ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ………………… ให้แล้วเสร็จภายใน ……………. วัน งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ………..…… ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ………………… ให้แล้วเสร็จภายใน ……………. วัน ……………………………………. ฯลฯ…………………………………….. งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ …………… ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย - 8 - 9. อัตราค่าปรับ ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา ต่อวัน ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท 10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญา จ้างตามแบบ ดังระบุใมนข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างเกิดขึ้นภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า - เดือน 2 ปี นับถัดจากวันที่กรุงเทพมหานครรับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบ จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 11. การจ่ายเงินล่วงหน้า ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประปันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.6(3) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6(3) ให้แก่กรุงเทพมหานครก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น 12. การหักเงินประกันผลงาน ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรุงเทพมหานครจะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายใน งวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (สำหรับ สัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6(4) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน ราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6(4) มาวางไว้ ต่อกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ กรุงเทพมหานครจะคืนเงินประกันผลงาน และหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 13. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 13.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2551 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2551 แล้วเท่านั้น 13.2 เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก - 9 - ต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ (1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 13.3 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิในการยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด (2) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ (3) ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ กวอ.007 (ภาคผนวก 14) แบบยืนยัน ราคาสุดท้ายในการเสนอราคา 13.4 ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรุงเทพมหานคร แล้วจะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในข้อ 4.9(3) (4) และ (5) มิฉะนั้นกรุงเทพมหานครจะ ริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียบร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 13.5 ผู้เสนอราคาซึ่งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่กรุงเทพมหานครกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันซอง หรือเรียบร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา ให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ 13.6 กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้ เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานกฎหมายและคดี - 10 - 14. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะนำมาใช้ในการที่ค่างานก่อสร้างปรับปรุงลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน ข้อ 1.7 15. มาตรฐานฝีมือช่าง เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่องจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของ ทางราชการอื่น สถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีคุณวุฒิบัตรระดับ ปวช. , ปวส. และ ปวท. หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ สาขาช่าง แต่ละสาชาช่าง ดังต่อไปนี้ 15.1 ช่างไม้ (ก่อสร้าง) หรือวุฒิบัตร ปวช.ช่างก่อสร้าง , ปวส.ช่างก่อสร้าง , ปวท.เทคนิค สถาปัตยกรรม 15.2 ช่างท่อและสุขภัณฑ์ หรือวุฒิบัตร ปวช.ช่างก่อสร้าง , ปวส.ช่างก่อสร้าง 15.3 ช่างก่ออิฐ หรือวุฒิบัตร ปวช.ช่างก่อสร้าง , ปวส.ช่างก่อสร้าง , ปวส.ช่างโยธา 15.4 ช่างฉาบปูน หรือวุฒิบัตร ปวช.ช่างก่อสร้าง , ปวส.ช่างก่อสร้าง , ปวส.ช่างโยธา 15.5 ช่างเชื่อมไฟฟ้า , ช่องเชื่อมแก๊ส 15.6 ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด ………………………………………… ( ……………………………..………. ) ตำแหน่ง ………………………..……. วันที่ …………………………………...
หน่วยงาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย
วันที่เริ่มต้น 17/10/1950
วันที่สิ้นสุด 24/10/1950
วันที่ประกาศ 17/10/2550 13:44:33
Link ที่เกี่ยวข้อง

 

Creative Design by Administrator Part Bangkoknoi District Office
           31/1 Charansanitwong32 Rd. Siriraj Bangkoknoi Bangkok 10700
Tel.  0 2424 0056, 0 2433 4459 ext 5657