: : รายละเอียดของข่าว : :

ข่าว ประชาสัมพันธ์กิจกรรม >> การลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2556

10/10/2554 17:11:35
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางแค ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2556 (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2495) เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 เป็นต้นไป กำหนดการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2554 (ในวันและเวลาราชการ) ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตบางแค

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศการลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2556
ดาวน์โหลดคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบมอบอำนาจ

[ ข่าวและประกาศทั้งหมด ]