หน้าแรก >> การบริการของฝ่ายต่าง ๆ >> สัสดีเขต
การให้บริการของสัสดีเขต
กลับไปหน้าหลัก

 

พันโทวสันต์ บุญประเสริฐ
สัสดีเขตบางแค
การลงบัญชีทหารกองเกิน
การขอรับหนังสือสำคัญทหารกองหนุน (สด.8)
การเข้ารับการตรวจเลือก
การขอใบสำคัญ (แบบ สด.9) หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) การขอใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) แทนฉบับที่ชำรุดหรือเสียหาย
การขอหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร การแจ้งทหารกองเกิน, ทหารกองหนุนตาย
การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร การขอเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของทหารกองเกิน ทหารกองหนุน
การย้ายภูมิลำเนาทหาร การรายงานตัวในการเรียกพลและการระดมพล

 

1.

การลงบัญชีทหารกองเกิน
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 1. สูติบัตร (ใบเกิด)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบคำขอมีบัตร (ใบเหลือง บ.ป.2)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบิดา มารดา มิได้อยู่ในบ้านเดียวกัน ผู้ขอลงบัญชีทหารกองเกินให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา ไปด้วย)
 4. กรณีบิดา มารดา เป็นบุคคลต่างด้าว จะต้องนำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา ไปแสดงด้วย
 5. กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จะต้องนำใบสำคัญเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลไปแสดงด้วย
 6. กรณีบิดา มารดา ถึงแก่กรมแล้ว ต้องนำหลักฐานมรณะบัตรไปแสดงพร้อมนำผู้ปกครองที่ตนอยู่ในความอุปการะไปแสดงตนด้วย

บทกำหนดโทษ
ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ไปแสดงตนขอลงบัญชีทหารกองเกินภายในกำหนดที่สำนักงานเขตประกาศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

กลับสู่เมนู

2.

การขอหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
ทหารกองเกินเมื่อมีอายุย่างเข้า 21 ปี พ.ศ.ใด ต้องไปแสดงตนเพื่อขอรับหมายเรียกที่สำนักงานเขตท้องที่ที่ภูมิลำเนาทหารภายใน พ.ศ. นั้น
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบสำคัญ (แบบ สด.9)

การรับหมายเรียกแทน ให้นำบัตรประจำตัวของผู้รับแทนพร้อมหนังสือมอบฉันทะให้ผู้แทนนำมาแสดงด้วย
บทกำหนดโทษ
ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ไปแสดงตนรับหมายเรียกภายในกำหนดที่สำนักงานเขตประกาศเตือน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อควรทราบ
เมื่อใดผู้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารไปแล้ว เห็นว่าตนสมควรที่จะได้รับการยกเว้นหรือได้รับการผ่อนผันด้วยเหตุใดๆ ให้นำหลักฐานไปแสดงต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกก่อนจับสลาก หรือก่อนกำหนดให้เข้ากองประการในกรณีที่ไม่มีการจับสลาก มิฉะนั้นให้ถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน

กลับสู่เมนู

3.

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

 1. การขอผ่อนผันไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ มี 2 กรณี
 2. นักเรียนที่ออกไปศึกษาซึ่งอยู่ในความควบคุม ก.พ. (ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการขอผ่อนผันให้)
 3. นักเรียนที่ออกไปศึกษาโดยทุนส่วนตัว และไม่อยู่ในความปกครองดูแลของ ก.พ.กรณีนี้ต้องไปยื่นเรื่องราวด้วยตนเอง หากเดินทางไปต่างประเทศก่อนแล้วจะต้องให้ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินการขอผ่อนผันให้
 4. หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
 5. ใบสำคัญ (แบบ สด.9
 6. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
 7. หนังสือรับรองของสถานทูตหรือกงสุล
 8. หนังสือรับรองของสถานศึกษา พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย
 9. การขอผ่อนผันเลี้ยงบิดา มารดา หรือบุตร ซึ่งไร้ความสามารถ หรือทุพพลภาพ หรือชราจนหาเลี้ยงชีพไม่ได้ และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 1. ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
 2. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
 3. บัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 5. ตัวบุคคลและพยานบุคคล

กลับสู่เมนู

4.

การเข้ารับการตรวจเลือก
เมื่อได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จากสำนักงานเขตไปเรียบร้อยแล้ว จะต้องไปแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกในวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ในหมายเรียก
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบสำคัญ (แบบ สด.9)
 3. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)ส
 4. หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)

ขั้นตอนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ

 1. แสดงตนต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตรวจสุขภาพและวัดขนาดร่างกาย
 3. จับสลาก (กรณีที่ร่างกายสมบูรณ์ได้ขนาดและไม่มีโรคซึ่งขัดกับการรับราชการทหาร)
 4. รับหลักฐานใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) จากประธานกรรมการการตรวจเลือก
 5. กรณีจับสลากถูกเข้ากองประจำการทหาร ต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดในหมายนัด (แบบ สด.40)

บทกำหนดโทษ
บุคคลใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามหมายเรียกของผู้อำนวยการเขต หรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก หรือไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ หรือเลี่ยง หรือขัดขืนด้วยประการใดๆ เพื่อจะไม่ให้เข้ารับราชการทหารประจำการะตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี

กลับสู่เมนู

5.

การย้ายภูมิลำเนาทหาร
บุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้วหรือทหารกองหนุนผู้ใดมีความประสงค์ที่จะอยู่ต่างท้องที่ในอำเภอเดียวกันหรือต่างอำเภอ ต่างจังหวัดเกินสามสิบวัน ให้แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ที่ตนเข้าไปอยู่ภายในสามสิบวันนับจากวันย้ายเข้าไปอยู่ในท้องที่นั้นๆ
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 1. ใบสำคัญ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา 2 ฉบับ

บทกำหนดโทษ
ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กลับสู่เมนู

6.

การขอรับหนังสือสำคัญทหารกองหนุน (สด.8)
ทหารกองประจำการเมื่อได้รับราชการทหารครบกำหนดแล้วจะปลดเป็นทหารกองหนุน
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 1. ใบลาแบบ 2 (ถ้ามี)
 2. หลักฐานต่างๆ ที่หน่วยสังกัดออกให้
 3. หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยาฐานะของกรมการรักษาดินแดน (เฉพาะนักศึกษาวิชาทหาร)

กลับสู่เมนู

7.

การแจ้งทหารกองเกิน, ทหารกองหนุนตาย
กรณีทหารกองเกิน ทหารกองหนุนตาย จะต้องแจ้งต่อท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารของผู้ตาย (บิดา มารดา ญาติ หรือผู้ปกครองผู้ตายเป็นผู้ไปแจ้ง)
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 1. บัตรประตัวผู้แจ้ง
 2. ใบสำคัญ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8)
 3. ใบมรณะบัตรพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 2 ฉบับ

กลับสู่เมนู

8.

การขอเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของทหารกองเกิน  ทหารกองหนุน
ทหารกองเกิน  ทหารกองหนุนที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลจะต้องแจ้งขอแก้ชื่อตัวหรือชื่อสกุลต่อผู้อำนวยการเขตท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันได้รับอนุญาต
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 3. หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
 4. ใบสำคัญ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8)

การขอเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุลของทหาร  ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

กลับสู่เมนู

9.

การขอใบสำคัญ (แบบ สด.9) หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) การขอใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) แทนฉบับที่ชำรุดหรือเสียหาย
1. ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนที่ได้ทำใบสำคัญ (แบบ สด.9) หรือสมุดประจำตัว (แบบ สด.8) ชำรุด หรือสูญหาย ต้องไปแจ้งต่อผู้อำนวยการเขตท้องที่ที่เป็นภูมิ ลำเนาทหารด้วยตนเอง เพื่อขอรับในสำคัญ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ใหม่
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. กรณีขอหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ต้องนำรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา แต่งกายสุภาพ ขนาด 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาใบรับแจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ได้ทำใบสำคัญฯ สูญหาย

2. สำหรับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) สูญหาย
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบรับแจ้งความสถานีตำรวจท้องที่ที่ได้ทำแบบ สด.43 สูญหาย

บทกำหนดโทษ
ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดไม่ปฏิบัติภายในกำหนดสามสิบวัน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค่าธรรมเนียมการออกใบสำคัญฯ หนังสือสำคัญแทน ฉบับละ 1 บาท

กลับสู่เมนู

10.

การรายงานตัวในการเรียกพลและการระดมพล
ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนมีหน้าที่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมและในการระดมพล
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบสำคัญ (แบบ สด.9) หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (แบบ สด.8)
 3. เอกสารที่ได้รับจากสำนักงานเขต

บทกำหนดโทษ
ทหารกองเกิน  ทหารกองหนุนผู้ใดหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม หรือในการระดมพล ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสี่ปี

กลับสู่เมน