สำนักงานงานปกครองและทะเบียน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ปรับปรุง กำกับ ติดตาม ประเมินผล 
สนับสนุน ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนปกครอง การทะเบียนราษฎร การทะเบียนทั่วไป การปกครองท้องที่ การวางแผน การประสานงานและอำนวยการเลือกตั้ง  การทำประชามติ  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
งานความมั่นคงภายใน  งานราชการส่วนภูมิภาค  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและงบประมาณ 
การบัญชีและพัสดุ การรับ-ส่งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมูลนิธิส่งเข้าเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร  การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายเงินรายได้ต่าง ๆ ของศาลเจ้า  การควบคุมดูแลสถานที่และยานพาหนะ  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  การดำเนินกิจกรรม 5 ส  การจัดวางระบบควบคุมภายใน  งานประชุม  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

ส่วนการปกครองและเลือกตั้ง

          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตปกครอง  การขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ ์และการขอประกาศเกียรติคุณสำหรับประชาชน  การสอบสวน  ออกหนังสือรับรอง  การดำเนินการ
เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรผู้ประสานพลังแผ่นดินในส่วนของประชาชน  งานปกครองท้องที่  งานฌาปนกิจสงเคราะห์  การวางแผนงาน  ประสานงานและอำนวยการเลือกตั้งวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และสมาชิกสภาเขต  การทำประชามติ  การติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการเลือกตั้ง การจัดทำสถิติข้อมูลเลือกตั้ง และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

ส่วนบริหารการทะเบียน

          มีอำนาจหน้าที่เป็นสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร  รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียน 
โดยการควบคุม  กำกับ  สนับสนุน  ตรวจสอบ  และพัฒนาการให้บริการ  การประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงงานของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขต  การดำเนินการเกี่ยวกับสัญชาติ  การรวบรวม  สรุป  วิเคราะห์  และจัดทำสถิติทางทะเบียน  การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

ส่วนความมั่นคงภายในและราชการส่วนภูมิภาค

          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงภายใน  ปฏิบัติหน้าที่เป็นสำนักงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในกรุงเทพมหานคร ในการวางแผนการอำนวยการ  การประสานงาน  การตรวจสอบติดตาม  การรายงานและประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง  การจัดประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับความมั่นคง  การตรวจพิจารณาการจดทะเบียน  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  สนับสนุนการปฏิบัติงานทะเบียนเพื่อความมั่นคงแก่สำนักงานเขต  ควบคุมดูแลการฟอกเงิน  การเรี่ยไร  การพิจารณาตรวจสอบประสานงานและนำเสนองานราชการส่วนภูมิภาคด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ได้แก่  งานด้านวัด  งานสัสดีจังหวัด  งานเกษตรจังหวัด  งานปศุสัตว์จังหวัด  การตรวจสำนวนชันสูตรพลิกศพที่มิได้เป็นผลแห่งการกระทำผิดอาญาและการตายที่อยู่ในระหว่างการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่  การสืบหาหรือการตรวจสอบหลักทรัพย์  และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

สำนักงานปกครองและทะเบียน
 
สำนักงานกฎหมายและคดี
สถาบันพัฒนาข้าราชการฯ
กองการเจ้าหน้าที่
กองงานผู้ตรวจราชการ
สำนักข่าวกรุงเทพมหานคร
กองตรวจสอบภายใน
กองการต่างประเทศ
กองกลาง