คำขวัญวันเอดส์โลก ปี 2554 (2011)

“Getting to Zero”

“Zero new HIV infections
Zero discrimination
Zero AIDS-related deaths”

“เอดส์ ลดแล้ว...ลดอีก”