หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายสัน ทองสุข

      ฝ่ายโยธามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และ สะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทางเท้า การพิจารณาอนุญาตกระทำการสิ่งต่างๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การจัดหาหรือการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพื่อกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นโดยวิธีตกลงซื้อขาย การขออุทิศและการจัดซื้อโดยวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี การดูแลรักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบำรุงดูแลรักษา คู คลอง ทางหรือท่อระบายน้ำ สะพานข้ามคลอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่วมมือกับสำนักผังเมืองในการวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่างๆ การควบคุมอาคารตามที่ได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิงไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดพื้นที่ที่จะจัดรูปที่ดินกรณีที่เป็นพื้นที่ เฉพาะภายในเขต การจัดทำ ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดป้ายชื่อซอย ป้ายจราจรแลกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิน การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดทำคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง Guard - rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการสำรวจ ออกแบบ หรือประมาณราคาเพื่อของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ บำรุงรักษาตามสัญญาหรืออำนาจ หน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยและหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย


หน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายโยธา

 • ควบคุมอาคาร
 • การแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแทนการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 • การขอเปลี่ยนการใช้อาคาร
 • การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
 • การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
 • การขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
 • การแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานกับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการ
 • การบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงาน
 • การสอบถามข้อมูลจากกรุงเทพมหานคร
 • การขออนุญาตใช้ที่สาธารณะเป็นการชั่วคราว กรณีต้องการเช่าที่สาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อสร้างหรือกิจกรรมอย่างอื่นเป็นการชั่วคราว
 • การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า กรณีต้องการตัดคันหินทางเท้าเพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกในที่ดินหรืออาคาร
 • การขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ำ กรณีต้องการสร้างเชื่อมระหว่างท่อระบายน้ำของอาคารกับท่อระบายน้ำสาธารณะ
 • การขออนุญาตวางท่อระบายน้ำในที่สาธารณะ


ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

©2011 สำนักงานเขตวังทองหลาง all right reserved.