ความเป็นมาเขตวังทองหลาง

     เขตวังทองหลางแต่เดิมพื้นที่บริเวณเนี้เรียกโดยรวมว่า ทุ่งบางกะปิ ตั้งอยู่แถบชานเมือง ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากพระนครประมาณ 16 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นทุ่งนา เวิ้งว้างสุดลูกหูลูกตา และบางส่วนเป็นป่าทึก มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดต่อกับทุ่งพญาไท ทุ่งบางเขน หนองจอก บางน้ำเปรี้ยว คลองกระจะ เลยไปจนถึงวัดใหม่ช่องลมและวัดอุทัยธาราม

     ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีการยกกองทัพไปตีหัวเมืองชายแดนภาคใต้ และเมื่อมีชัยชนะก็มักจะกวาดต้อนชาวเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ให้มาอยู่อาศัยในเขตรอบ ๆ พระนคร เช่น บ้านครัว บ้านดอน คลองตัน บางกะปิ มีนบุรี ประเวศ หนองจอก เป็นต้นชุมชนชาวมุสลิมที่ตั้ง ถิ่นฐานอยู่ในเขตบางกะปิ ชุมชนแถวนี้แต่เดิมเรียกกันว่า "บ้านตึก" เป็นป่าอ้อ ซึ่งคนส่วนใหญ่มีพื้นเพมาจากหัวพื้นเพมาจากหัวเมืองปัตตานี

     ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3 ) โปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นแม่ทัพใหญ่ไปปราบญวนและเขมรที่มักก่อความวุ่นวายอยู่เสมอ ท่านจึงเลือกเอาทุ่งบางกะปิเป็นพื้นที่พักไพร่พล โดยให้ทัพช้างพักไพร่พลอยู่อีกฟากหนึ่งของคลองแสนแสบ ซึ่งสถานที่แห่งนั้นคือบริเวณวัดเทพลีลา (วัดตึก) ในแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

     เนื่องจากบริเวณที่ตั้งชุมชนคลองแสนแสบนั้นมีลักษณะคดโค้งเป็นวังน้ำขนาดใหญ่และตลอดริมคลองมีต้นทองหลางขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ผู้คนเรียกที่แห่งนี้ว่า "วังทองหลาง"

     ปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณปี พ.ศ. 2488 มีการตัดถนนสายกรุงเทพ-บางกะปิ หรือถนนลาดพร้าวในปัจจุบัน ในครั้งนั้นถนนเส้นนี้เป็นถนนดินลูกรังตัดมาจนถึงสามแยกสะพานคลองแสนแสบ การตัดถนนเส้นนี้ทำให้เกิดมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนขึ้นตามรายทาง ปัจจุบันถนนลาดพร้าวเป็นถนนที่ตัดผ่านใจกลางของพื้นที่เขตวังทองหลาง เปรียบเสมือนเส้นทางหลักของการคมนาคมขนส่งของเขตวังทองหลางเชื่อมกับเขตอื่น ๆ และเนื่องด้วยสภาพพื้นที่เขตต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วควบคู่กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้มีการพัฒนาด้านโครงข่ายคมนาคมขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง ดังนั้น การกระจายตัวของประชากรและสาธารณูประโภคจึงเพิ่มมากขึ้น และจำเป็นต้องจัดพื้นที่และจำนวนประชากรของเขตให้มีความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการปกครอง การให้บริการของรัฐ ความสะดวกของประชาชน จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 เรื่องเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกะปิ และให้มีการจัดตั้งแขวงวังทองหลางเป็นเขตวังทองหลางขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา

ภารกิจของเรา
"ร่วมใจพัฒนา
มวลประชามีความสุข
ทุกชีวิตปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมสะอาดสดใส"

     ข้อความที่บ่งบอกถึงความเป็น เขตวังทองหลาง และถือเป็น วิสัยทัศน์ ในการดำรงชีวิตของประชาชนทุกคน เป้าหมายหลักของทางเขต ก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมต่อการสร้างความสรรค์งานพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ พื้นที่สะอาดปราศจากขยะตกค้าง ถนนหนทางไม่มีหลุมบ่อ ไร้มลพิษ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีรายได้เพิ่มเสริมอาชีพหลัก สืบทอดศิลปกรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการแนวใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล
     ก็เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้มีการบริการด้านข้อมูลข่าวสาร และดำเนินงานราชการอย่างใสสะอาด
ด้านการจราจร
     ช่วยเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชน
ด้านสิ่งแวดล้อม
     บริการเก็บขยะสม่ำเสมอเพื่อให้ทุกที่สะอาด ไม่มีขยะตกค้าง และยังตรวจอาหารวางขายไม่ให้ปนเปื้อนสารพิษ และดูแลหาบเร่แผงลอยให้เป็นระเบียบสวยงาม พร้อมทั้งปรับปรุงถนนหนทางให้สะอาดเรียบร้อย ไม่มีหลุมบ่อ ไร้มลพิษจากควันรถ สิ่งสกปรกและตรวจยานพาหนะที่ใช้น้ำมันดีเซล
ด้านความปลอดภัย
     ไม่ว่าจะเป็น ถนน ตรอก ซอย มีการติดตั้งไฟถนน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรผ่านไปมา และมีมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างและต่อเติมอาคาร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ด้านเศรษฐกิจ
     มีการจัดระบบขอจัดสรรงบประมาณให้เกิดความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เขต พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บได้ และส่งเสริมอาชีพ
ด้านการศึกษา
     มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่นำเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้ารับการศึกษา และพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณภาพชีวิต
     พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
ด้านศิลปวัฒนธรรม
     สืบทอดศิลปกรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
Bangkok Serice Center
     การให้บริการประชาชนที่ศูนย์บริการกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตเป็นให้บริการอีกรูปแบบ

ที่อยู่สำนักงานเขตวังทองหลาง

ที่ตั้ง 2553 อาคารบี สิริอุส พลาซ่า ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Wang Thonglang District Office 2553 Lat Phrao Rd. (SI-RI-US PLAZA.) Wang Thonglang District Bangkok 10310
โทรศัพท์/Tel. 0-2538-5350,0-2530-1740
โทรสาร/Fax. 0-2538-2570
อาณาเขต

แขวงวังทองหลาง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แขวงบางกะปิ และแขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
แขวงสะพานสอง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
ทิศเหนือ ติดต่อกับ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว และแขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
แขวงพลับพลา
ทิศเหนือ ติดต่อกับ แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
ทิศใต้ ติดต่อกับ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง และแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

ข้อมูลอื่น ๆ

จำนวนประชากร : ประมาณ 114,922 คน(สถิติเดือน สิงหาคม 2551)
ศาสนา : นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามและมีส่วนน้อยที่นับถือศาสนาคริสต์
แผนที่

ละติดจูด :13.783877
ลองติจูด :100.614947
ดู สถานที่สำคัญของเขตวังทองหลาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
©2011 สำนักงานเขตวังทองหลาง all right reserved.